Rīcības plāni

Versija drukāšanai

2011.gada 29.jūnijā Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja apstiprināja Rīgas pilsētas būvvaldes rīcības plānu 2012.gadam.
Rīgas pilsētas būvvaldes rīcības plāns 2012.gadam ietver jau 2010.gadā izvirzīto mērķu realizāciju:

  • Veikt efektīvu patvaļīgās būvniecības kontroli;
  • Pilnveidot būvniecības procesa regulējošos normatīvos aktus, iesniedzot priekšlikumus izmaiņām likumdošanā;
  • Pastāvīgi uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti.

2012.gada Būvvaldes rīcības plānā paredzēts veikt kultūrvēturiskā mantojuma saglabāšanas pasākumus, Inženieru padomes darba optimizāciju, organizēt sabiedrības informēšanu par plānoto adrešu maiņu, pilnveidot un uzlabot klientu apkalpošanu, pilsētvides kvalitātes uzlabošanu, t.sk. izstrādājot vienotu fasāžu krāsojuma un pilsētas izgaismojuma koncepciju.

Rīgas pilsētas būvvaldes rīcības plāns sagatavots, pamatojoties uz Rīgas domes priekšsēdētāja 25.02.2011. rīkojumu Nr.67-r "Par Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu rīcības plāna 2012.gadam izstrādi", Rīgas pilsētas investīciju plāna izstrādāšanai, ko veiks Pilsētas attīstības departaments. Vēršam uzmanību, ka Rīcības plāna izpilde ir atkarīga no piešķirtā finansējuma.

Rīgas pilsētas būvvaldes Rīcības plāns 2012.

Risku vadība

Būvvaldē kopš 2009.gada aprīļa ir ieviests risku vadības process, kas nodrošina Būvvaldes darbā iespējamo risku identificēšanu, risku iespējamību noteikšanu un to ietekmi uz Būvvaldes darbību. Atkarībā no riska pakāpes novērtējuma izstrādāts atbilstošs pasākumu kopums, kas novērsīs vai samazinās riskus. Risku vadība ir nepārtraukts process, kas uzlabo Būvvaldes darbību. Efektīvam risku vadības procesam Būvvaldē ar 02.09.2016. rīkojumu Nr.BV-16-35-rs ir aktualizēts pretkorupcijas risku pasākumu plāns.

Rīgas pilsētas būvvalde ētikas prasības ievēro saskaņā ar Rīgas domes 08.07.2008. lēmumu Nr. 3913 „Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss”.