Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.1 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 5 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (121. grupa, 2879. grunts)
Adresāts: SIA „AFI Investments”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 22, 31 cm, 4 ozolus ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 42, 45 cm, 1 gobu ø 39 cm, 22 bērzus ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 18/11 (celma caurmērs 32 cm), 18/11 (celma caurmērs 32 cm), 22, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 31, 31, 34, 35, 42, 43, 48, 51, 52, 61 cm, 3 vītolus ø 20, 21/17, 28/19/14 cm, 4 ievas ø 19/19/13/13 (celma caurmērs 64 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16/16 (celma caurmērs 33 cm), 26/31/40 cm, 8 pīlādžus ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 27, 31, 31, 20/20/12, 19/15/12/12 cm (celma caurmērs 58 cm), 1 ošlapu kļavu ø 23/21/20/18 cm, 38 blīgznas ø 16, 16 (celma caurmērs 22 cm), 17/17/10 (celma caurmērs 42 cm), 17/17/14/14/12 (celma caurmērs 62 cm), 18/13 (celma caurmērs 32 cm), 18/12 (celma caurmērs 34 cm), 18/15/13 (celma caurmērs 52 cm), 20/15, 20/20/15, 20/17/15, 21/17, 21, 24, 21/14, 21/20/18/16, 23/21/17, 28/25, 32/26/15, 34/32/15, 34/34, 25/15, 37/32/26, 37/31, 30, 32, 33, 33, 35, 32/28, 33/24, 39/36, 39/31/19/17/11, 40/27, 42/42/27, 43/20/18, 45/33/30/18, 47, 49 cm un 173 apses t. sk., 13 apses ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 apses ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 9 apses ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm), 7 apses ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm), 11 apse ø 20 cm, 9 apses ø 22 cm, 4 apses ø 23 cm, 9 apses ø 24 cm, 7 apses ø 21 cm, 9 apses ø 25 cm, 6 apses ø 26 cm, 6 apses ø 27 cm, 6 apses ø 28 cm, 8 apses ø 29 cm, 53 apses ø 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 42, 42, 42, 42, 42, 44, 44, 46, 48, 49, 49, 53, 13/13 (celma caurmērs 28 cm), 28/14, 24/30, 30/23 cm Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (121. grupa, 2879. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 14646,38 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi).

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts) un Rīgā, Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”, AS „RĪGAS SILTUMS” pilnvarotā persona SIA „Bek – Konsult”

Nolemj:

 1. no 03.02.2015. līdz 16.02.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 ošlapu kļavas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Etnas ielā 5 (26. grupa, 216. grunts) un 2 gobu ø 30/32, 29/29/26 cm, 1 oša ø 33 cm, 3 kļavu ø 23, 23, 33 cm ciršanu Rīgā, Etnas ielā 3 (26. grupa, 217. grunts), pie Indrānu ielas 2;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 02.02.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.02.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2015.

3. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Apuzes ielā 44 (99. grupa, 158. grunts)
Adresāts: SIA „Repull”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.02.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 16.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā ģenerālplāna skici ar zemes līmeņa izlīdzināšanas risinājumu Rīgā, Apuzes ielā 44 (99. grupa, 158. grunts).

4. Par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecību Rīgā, Bauskas ielā 57 (52. grupa, 109. grunts)
Adresāts: SIA „ATB Baltic”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 52 cm, 1 osi ø 87 cm, 1 kalstošu trīsstumbru zirgkastaņu ø 45/44/43 cm, 6 kļavas ø 42, 34, 47, 39/29, 41, 46 cm Rīgā, Bauskas ielā 57 (52. grupa, 109. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3785,42 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci euro, četrdesmit divi centi).

5. Par koku ciršanu dzīvojamās ēkas lit. 001 pārbūvei, divu līmeņu autonovietnes izbūvei Rīgā, Tallinas ielā 65 (35. grupa, 38. grunts)
Adresāts: SIA „BS Property”, SIA „BS Property” pilnvarotā persona SIA „Projektēšanas birojs A.I.D.E.”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 53, 34 cm Rīgā, Tallinas ielā 65 (35. grupa, 38. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1856,84 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit seši euro, astoņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvei Rīgā, Tomsona ielā b/n (24. grupa, 2032. grunts), pie Ēveles ielas 2
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 riekstkoku ø 36 cm, 4 liepas ø 14/14/19/20/20, 38/42, 24, 48 cm, 1 bērzu ø 40 cm, 8 vītolus ø 24, 28, 32, 40, 40, 42, 36/42/45, 30/30/32 cm Rīgā, Tomsona ielā b/n (24. grupa, 2032. grunts), pie Ēveles ielas 2 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 9890,37 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 4 (16. grupa, 195. grunts)
Adresāts: SIA „Wood ART.LV”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 133 cm Rīgā, Tvaika ielā 4 (16. grupa, 195. grunts);
 2. atļaut cirst 10 papeles ø 63, 68, 80, 94, 66, 93, 75, 103, 96, 29 cm un 2 kļavas ø 40, 44 cm Rīgā, Tvaika ielā 4 (16. grupa, 195. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1779,39 EUR (divi tūkstoši divdesmit viens euro, sešdesmit divi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts) un Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. no 03.02.2015. līdz 16.02.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 12 papeļu ø 77, 57, 72, 65, 70, 74, 60, 100, 58, 115, 60, 95 cm ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 2A (70. grupa, 139. grunts) un 4 papeļu ø 110, 92, 102, 104 cm ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 2B (70. grupa, 907. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 27.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 02.02.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.02.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.03.2015.

3. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Patversmes ielā 22 k-3 (17. grupa, 2015. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Ziemeļi”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2015.;
 2. lūgt iesniedzējam līdz 10.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 22 k-3 (17. grupa, 2015. grunts).

4. Par koku ciršanu Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts)
Adresāts: SIA „Skolas 20”, SIA „Skolas 20” pilnvarotā persona Indra Ledaine–Vītoliņa

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 30, 32 cm Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts);
 2. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 15/20 cm un 1 kalstošu vilkābeli ø 20 cm Rīgā, Skolas ielā 20 (20. grupa, 70. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 244,73 EUR (divi simti četrdesmit četri euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Āliņģu ielā 19 (113. grupa, 2103. grunts)
Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.02.2015.;
 2. lūgt iesniedzējam līdz 09.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina otra zemesgabala kopīpašnieka piekrišanu 1 bērza ø 64 cm ciršanai Rīgā, Āliņģu ielā 19 (113. grupa, 2103. grunts).