Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.10 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 5 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 31 k-5 (13. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 vītolu ø 50/50, 50/50, 30/30/30/30/30/30 cm, 5 bērzu ø 20, 20, 20, 20, 20/20 cm Rīgā, Ganību dambī 31 k-5 (13. grupa, 107. grunts) patvaļīgu ciršanu 1206,60 EUR (viens tūkstotis divi simti seši euro, sešdesmit centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atkārtotas informācijas pieprasīšanu sakarā ar koka ciršanu, kurš aug uz gruntsgabalu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) robežas un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 17.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina zemesgabala Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) īpašnieka piekrišanu 1 liepas ø 30 cm ciršanai, kura aug uz gruntsgabalu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) robežas.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Mārstaļu ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 9012. grunts), pie Kungu ielas 23 saistībā ar dzīvojamās ēkas ar komercplatību pirmajā stāvā būvniecību Rīgā, Kungu ielā 23 (3. grupa, 15. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 42 cm Rīgā, Mārstaļu ielas sarkanajās līnijās (3. grupa, 9012. grunts), pie Kungu ielas 23 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar vienģimenes dzīvojamās ēkas un saimniecības ēkas jaunbūvi Rīgā, Grants ielā 32 (iepriekšējā adrese Platā iela 39) (110. grupa, 2136. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 47, 31/43, 38/39 cm Rīgā, Grants ielā 32 (iepriekšējā adrese Platā iela 39) (110. grupa, 2136. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1690,36 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit euro, trīsdesmit seši centi).

4. Par koka ciršanu Rīgā, Valguma ielā 35 (49. grupa, 46. grunts) saistībā ar objektu „Siltumtīklu pārbūve Trijādības ielā posmā no kameras K-6-22 līdz kamerai K-6-26 un līdz Staraja Rusas ielai 11, Rīgā”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Valguma ielā 35 (49. grupa, 46. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par informācijas pieprasīšanu saistībā ar Rīgas pils Kastelas daļas pārbūvi un restaurāciju Rīgā, Pils laukumā 3 (8. grupa, 6. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 14.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici objektam „Rīgas pils Kastelas daļas pārbūve un restaurācija Rīgā, Pils laukumā 3 (8. grupa, 6. grunts)”, tajā paredzot saglabāt vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 kļavu ø 86 cm, kā arī neparedzot būvdarbus aizsargājamā koka aizsardzības zonā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Pudiķa ielā 6 (115. grupa, 17. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 kļavas ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 22, 24, 29, 51 cm, 1 liepu ø 21 cm un 1 zirgkastaņu ø 65 cm Rīgā, Pudiķa ielā 6 (115. grupa, 17. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1033,58 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit trīs euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 18 (59. grupa, 231. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 14.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par 1 priedes ø 45 cm Rīgā, Kapseļu ielā 18 (59. grupa, 231. grunts) ciršanas plānoto finansēšanu.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Līves ielā 2B (105. grupa, 2268. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 73 cm Rīgā, Līves ielā 2B (105. grupa, 2268. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 166,19 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā 30 (79. grupa, 2019. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 30, 26 cm Rīgā, Zaļenieku ielā 30 (79. grupa, 2019. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts), starp gruntsgabaliem Zaļenieku ielā 9A un 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 ozolu ø 55 cm un 1 divstumbru kļavu ø 20/20 cm Rīgā, Zaļenieku ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts), starp gruntsgabaliem Zaļenieku ielā 9A un 7;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziedoņa ielā 16 (117. grupa, 47. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 14.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koku ciršanu tā apsaimniekojamā teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Ziedoņa ielā 16 (117. grupa, 47. grunts).

7. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 266 (123. grupa, 2041. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Purvciems” 1 bērza ciršanai Rīgā, Biķernieku ielā 266 (123. grupa, 2041. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.