29.02.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.10 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 6 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (75. grupa, 2082. grunts), Jaunpils un Mazirbes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie Jaunpils ielas bez numura (75. grupa, 2082. grunts) saistībā ar jaunas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas izbūvi, Jaunpils un Mazirbes ielu posmu pārbūvi jaunas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas funkciju nodrošināšanai

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

 1. 2 bērzus ø 22, 24 cm Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (75. grupa, 2082. grunts);
 2. 3 bērzus ø 63, 22, 49 cm Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie Jaunpils ielas bez numura (75. grupa, 2082. grunts);
 3. 1 ozolu ø 34 cm, 7 vītolus ø 61, 42, 55, 54, 62, 34, 30 cm, 1 kļavu ø 33/24 cm, 1 ošlapu kļavu ø 26 cm un 1 papeli ø 56 cm Rīgā, Mazirbes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie Jaunpils ielas bez numura (75. grupa, 2082. grunts).

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar plānoto ēku nojaukšanu Rīgā, Krūzes ielā 34F ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2211, Krūzes ielā 34C ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2209, Krūzes ielā 34E (75. grupa, 2188. grunts), Krūzes ielā 34B ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2219, Krūzes ielā 34A ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2207, Krūzes ielā 34 ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2208, Ventspils ielā 38 (75. grupa, 190. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1.1. 8 kļavas ø 26, 21, 17 (celma caurmērs 24 cm), 32/36, 34, 28, 19 (celma caurmērs 23 cm), 22 cm, 5 bērzus ø 42, 25, 32, 22/31, 28/26 cm un 1 ievu ø 19/21/23 cm Rīgā, Krūzes ielā 34F ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2211;
  1.2. 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Krūzes ielā 34B ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2219;
  1.3. 5 kļavas ø 39, 39, 36, 34, 54 cm un 1 papeli ø 55 cm Rīgā, Krūzes ielā 34 ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2208;
  1.4. 7 bērzus ø 38, 34/23, 31/17, 51, 31, 47, 24/22 cm, 6 kļavas ø 32, 30, 32, 22/16, 23, 26/34 cm un 9 melnalkšņus ø 47, 41, 38, 38, 30, 30, 20, 33, 33 cm Rīgā, Krūzes ielā 34A ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2207;
  1.5. 1 ozolu ø 102 cm un 1 vītolu ø 24/22/23 cm Rīgā, Ventspils ielā 38 (75. grupa, 190. grunts);
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  2.1. 2 kļavas ø 24/21/19, 28/32 cm ēkas Nr. 5 nojaukšanai Rīgā, Krūzes ielā 34F ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2211;
  2.2. 1 ošlapu kļavu ø 33 cm saistībā ar ēkas Nr. 1 nojaukšanu un 5 kļavas ø 34, 28, 32, 22, 39 cm, 2 bērzus ø 28, 38 cm, 1 vītolu ø 46 cm saistībā ar ēkas Nr. 2 nojaukšanu Rīgā, Krūzes ielā 34C ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2209;
  2.3. 1 bērzu ø 22/22 cm saistībā ar ēkas Nr. 9 nojaukšanu Rīgā, Krūzes ielā 34B ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2219;
  2.4. 3 bērzus ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 20 cm saistībā ar ēkas Nr. 6 nojaukšanu Rīgā, Krūzes ielā 34 ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2208;
  2.5. 4 kļavas ø 33, 46/42, 38, 43 cm saistībā ar ēkas Nr. 3 nojaukšanu Rīgā, Krūzes ielā 34A ar kadastra apzīmējumu 0100 075 2207;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5063,42 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit trīs euro, četrdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 31 (83. grupa, 57. grunts) un zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 083 2028, pie zemesgabala Tēriņu ielā 31 saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 0100 083 0061, 0100 083 0058, 0100 083 0143

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 2 liepas ø 22, 21/13 cm, 1 kļavu ø 16/16 (celma caurmērs 35 cm), 2 bērzus ø 21, 26 cm Rīgā, Tēriņu ielā 31 (83. grupa, 57. grunts);
  1.2. 2 bērzus ø 16 (celma caurmērs ø 23 cm), 34 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 083 2028, pie zemesgabala Tēriņu ielā 31;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1165,32 EUR (viens tūkstotis viens simts sešdesmit pieci euro, trīsdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi Rīgā, Jūrmalas gatvē, posmā no Imantas 1. līnijas līdz Rīgas pilsētas administratīvajai robežai

Nolemj:

lūgt Iesniedzēju līdz 24.03.2016. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici, neparedzot būvdarbus dabas pieminekļa teritorijā, koku sakņu kritiskajā zonā.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 149 (35. grupa, 99. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. 12.04.2016. līdz 25.04.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 ozola ø 64 cm, 1 liepas ø 56 cm, 1 kļavas ø 64 cm ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 149 (35. grupa, 99. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 11.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (cirst paredzētās kļavas tuvumā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 4C (72. grupa, 2136. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

7. Par koku ciršanu saistībā ar esošās ēkas pārbūvi par muzeja ēku Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošus ø 24, 21/33 cm Rīgā, Kronvalda bulvārī 9 (10. grupa, 49. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1664,75 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit četri euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Preiļu ielā bez numura (121. grupa, 1552. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 36, 38 cm Rīgā, Preiļu ielā bez numura (121. grupa, 1552. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 252,71 EUR (divi simti piecdesmit divi euro,septiņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu saistībā ar ūdens pazemes rezervuāra nojaukšanu un ēkas jaunbūvi Rīgā, Melnsila ielā 14 (60. grupa, 142. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 gobas ø 48, 21/19, 40, 37, 18 (celma caurmērs 28 cm), 36 cm un 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Melnsila ielā 14 (60. grupa, 142. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2262,37 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro, trīsdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi Rīgā, Biķernieku ielā 5A (89. grupa, 400. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 62 cm Rīgā, Biķernieku ielā 5A (89. grupa, 400. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 529,31 EUR (pieci simti divdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par koku ciršanu saistībā ar ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Rožu ielā 34 (127. grupa, 123. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 17 priedes ø 20, 20, 22, 23, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 35, 35, 40 cm, 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Rožu ielā 34 (127. grupa, 123. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4166,19 EUR (četri tūkstoši viens simts sešdesmit seši euro, deviņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Duntes ielā 44/46 (17. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 68, 68, 68, 27/34/40 cm, 1 ozolu ø 102 cm, 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Duntes ielā 44/46 (17. grupa, 22. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bukaišu ielā 14 (73. grupa, 118. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 5 liepas ø 86, 84, 77, 61, 60 cm, 1 zirgkastaņu ø 58/52 cm Rīgā, Bukaišu ielā 14 (73. grupa, 118. grunts).

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 93 (76. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst [..] 2 liepas ø 31, 26 cm, 3 kļavas ø 52/42, 31, 44 cm Rīgā, Kalnciema ielā 93 (76. grupa, 72. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lāčplēša ielā 31 (22. grupa, 73. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 31 (22. grupa, 73. grunts).

4. Par koku ciršanu Rīgā, Līgatnes ielā bez numura (84. grupa, 2064. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas kļavas ø 42, 61/52 cm, 1 kalstošu ozolu ø 75 cm, 2 liepas ø 66, 58 cm, 1 zirgkastaņu ø 43 cm Rīgā, Līgatnes ielā bez numura (84. grupa, 2064. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 969,84 EUR (deviņi simti sešdesmit deviņi euro, astoņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Baltezera ielā 2 (91. grupa, 2033. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ievas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 36 cm, 9 bērzus ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 25, 29, 33, 34, 37, 40, 41, 43 cm Rīgā, Baltezera ielā 2 (91. grupa, 2033. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 801,35 EUR (astoņi simti viens euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Auduma ielā 35 (91. grupa, 2032. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 20 cm, 2 papeles ø 75, 20 cm, 3 kļavas ø 20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 22 cm, 3 bērzus ø 25, 20, 35 cm Rīgā, Auduma ielā 35 (91. grupa, 2032. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 669,31 EUR (seši simti sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.