14.03.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.11 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A un Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Valdlauču ielā 2 (119. grupa, 2083. grunts), Bauskas ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 248. grunts) un Valdlauču ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 32. grunts), pie zemesgabala Valdlauču ielā 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 4 bērzus ø 45, 40, 37, 43 cm Rīgā, Valdlauču ielā 2 (119. grupa, 2083. grunts);
  1.2. 1 bērzu ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 248. grunts), pie zemesgabala Valdlauču ielā 2;
  1.3. 1 apsi ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Valdlauču ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 32. grunts), pie zemesgabala Valdlauču ielā 2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 828,11 EUR (astoņi simti divdesmit astoņi euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar jaunas savrupmājas izbūvi Rīgā, Dāliju ielā 19A (105. grupa, 2206. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 19/15/19 (celma caurmērs 49 cm), 16/12/12 (celma caurmērs 36 cm), 5 kļavas ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 20/17, 13/12 (celma caurmērs 32 cm), 20/13, 13/22/15 cm, 1 ievu ø 22/11 cm Rīgā, Dāliju ielā 19A (105. grupa, 2206. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1815,85 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Mazajā Loka ielā 9 (80. grupa, 2236. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2016.

5. Par koku ciršanu saistībā ar Mežrozīšu ielas (posmā no Stūrmaņu ielas līdz ielas galam pie ēkas Nr. 34) pārbūvi Rīgā, Mežrozīšu ielas sarkanajās līnijās (97. grupa, 69. grunts, kadastra apzīmējums 0100 097 0034), Stūrmaņu ielā 31 (97. grupa, 159. grunts) un Mežrozīšu ielā 20 (97. grupa, 38. grunts)

Nolemj:

atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

 1. 7 liepas ø 31, 43, 31, 56, 43, 35, 32 cm Rīgā, Mežrozīšu ielas sarkanajās līnijās (97. grupa, 69. grunts, kadastra apzīmējums 0100 097 0034);
 2. 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Stūrmaņu ielā 31 (97. grupa, 159. grunts);
 3. 2 liepas ø 30/28, 41 cm un 1 priedi ø 24 cm Rīgā, Mežrozīšu ielā 20 (97. grupa, 38. grunts).

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada izbūvi starp Imantu un Zolitūdi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2016.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts), Rīgā, Akāciju ielā bez numura (93. grupa, 2142. grunts) un Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 12.04.2016. līdz 25.04.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 14 melnalkšņu ø 34, 35, 37, 38, 39, 43, 44, 44, 34/30, 34/15, 56/33/38/16, 33/33/49, 38/39, 47/35 cm, 2 apšu ø 25, 29 cm un 2 ievu ø 14 (celma caurmērs 25 cm), 18/17 cm (celma caurmērs 30 cm) ciršanu Rīgā, Akāciju ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9009. grunts), 6 melnalkšņu ø 32, 35, 40, 32/29, 37/24, 55/37/46 cm un 1 bērza ø 39 cm ciršanu Rīgā, Akāciju ielā bez numura (93. grupa, 2142. grunts), un 8 melnalkšņu ø 18 (celma caurmērs 25 cm) 20, 21, 25, 25, 30/14, 22/22, 30/18 cm un 1 vītola ø 55 cm ciršanu Rīgā, Rostokas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 212. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 11.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, piebraucamā ceļa malā pie Volvo sporta halles);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

8. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi un daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Duntes ielā 44/46 (17. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 68, 68, 27/34/40 cm, 1 ozolu ø 102 cm, 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Duntes ielā 44/46 (17. grupa, 22. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3073,41 EUR (trīs tūkstoši septiņdesmit trīs euro, četrdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu saistībā ar būvprojektu “Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšana Rīgā”

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1.1. 2 vītolus ø 19/18, 17 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Kundziņsalas 3. līnijā (96. grupa, 128. grunts);
  1.2. 3 vītolus ø 31/31/38, 46/43, 70 cm un 8 ievas ø 19/22, 24, 17/22, 22, 13/17, 18/21, 21, 27 cm Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5B (96. grupa, 2001. grunts);
  1.3. 2 zirgkastaņas ø 31/54/40/55, 80/50 cm Rīgā, Kundziņsalas 7. līnijā 17 (96. grupa, 64. grunts);
  1.4. 2 robīnijas ø 36, 32 cm un 2 zirgkastaņas ø 42, 44 cm Rīgā, Kundziņsalas 2. šķērslīnijā (96. grupa, 156. grunts);
  1.5. 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 126. grunts);
  1.6. 5 robīnijas ø 33, 30, 26, 20, 36/41 cm, 1 melnalksni ø 30 cm Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 1 (96. grupa, 172. grunts);
  1.7. 4 kļavas ø 26, 18 (celma caurmērs 20 cm), 24, 29 cm Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 3 (96. grupa, 72. grunts);
  1.8. 3 ievas ø 17 (celma caurmērs ø 22 cm), 22, 15 (celma caurmērs ø 20 cm) cm Rīgā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā (96. grupa, 195. grunts);
  1.9. 3 apses ø 18 (celma caurmērs 24cm), 23, 23 cm Rīgā, Kundziņsalas 7. šķērslīnijā 5 (96. grupa, 143. grunts);
  1.10. 7 vītolus ø 40/44/38, 29/37, 55, 36, 62, 46/60, 56/71/40 cm Rīgā, Kundziņsalas 1. šķērslīnijā 5C (96. grupa, 2002. grunts);
  1.11. 13 vītolus ø 40/15, 35/45/20, 25/20, 25, 30, 25, 20, 20, 25/25/25, 25/30, 30, 20/25/30, 35 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2009;
  1.12. 30 vītolus ø 30, 25, 25/25, 20/25, 20, 30, 25/30/30/35, 25, 25, 20, 45, 35, 20, 30/20/25/25, 59, 68, 48, 34, 45, 26, 31, 64, 67, 81, 113, 65, 20/19/20, 35/30, 45, 60 cm, 7 kļavas ø 20, 65, 18/21, 47, 59, 16 (celma caurmērs 24 cm), 25cm, 6 bērzus ø 20, 19 (celma caurmērs 20 cm), 29, 30, 26, 22 cm, 3 apses ø 19 (celma caurmērs ø 23 cm), 29, 28 cm, 1 ošlapu kļavu ø 45 cm, 1 zirgkastaņu ø 24 cm, 1 liepu ø 18 (celma caurmērs ø 22 cm) cm, 1 robīniju ø 36 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 2016;
  1.13. 1 vītolu ø 27 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0007;
  1.14. 4 bērzus ø 12 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs ø 21 cm), 20, 20 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0089;
  1.15. 2 kļavas ø 34, 24/23/22/21 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0127;
  1.16. 2 bērzus ø 44, 20 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 9999;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 24319,16 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņpadsmit euro, sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 254 (78. grupa, 323. grunts), pie Maskavas ielas 252A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 29 cm Rīgā, Maskavas ielā 254 (78. grupa, 323. grunts), pie Maskavas ielas 252A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 66,02 EUR (sešdesmit seši euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Gogoļa ielā 5 (4. grupa, 4. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.04.2016. līdz 02.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 ošlapu kļavas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Gogoļa ielā 5 (4. grupa, 4. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 18.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie Gogoļa ielas 5 žoga, Gogoļa ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 46A (106. grupa, 995. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2016.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Līves ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 105 9008, pie Līves ielas 16A (105. grupa, 2176. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 105 9007, Līves un Liepājas ielu krustojumā

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 15/28/34/39, 9/23/30/36/42 cm Rīgā, Līves ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 105 9008, pie Līves ielas 16A (105. grupa, 2176. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 105 9007, Līves un Liepājas ielu krustojumā;
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Iļģuciema ielā 5 (66. grupa, 157. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 72 cm un 1 kļavu ø 48 cm Rīgā, Iļģuciema ielā 5 (66. grupa, 157. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,46 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Tvaikoņu ielā 3 (63. grupa, 2065. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 58 cm Rīgā, Tvaikoņu ielā 3 (63. grupa, 2065. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 2 (16. grupa, 53. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 37 cm Rīgā, Tvaika ielā 2 (16. grupa, 53. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 31 (89. grupa, 304. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2016.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 163 (25. grupa, 2026. grunts) un Rīgā, K. Valdemāra ielā bez numura (25. grupa, 14. grunts; kadastra apzīmējums 0100 025 0017), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.04.2016. līdz 02.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 vītolu ø 96, 104 cm, 4 liepu ø 21/7, 30/30, 41, 38 cm un 1 ievas ø 19/19/10/18/10 cm ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 163 (25. grupa, 2026. grunts) un 1 liepas ø 30 cm un 3 krastu kļavu ø 15/10 (celma caurmērs 25 cm), 10/8/10 (celma caurmērs 25 cm), 12/17/22 cm ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā bez numura (25. grupa, 14. grunts; kadastra apzīmējums 0100 025 0017);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 18.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 163, pie gājēju ietves);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2016.

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 157 (25. grupa, 20. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.04.2016. līdz 02.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 50, 33, 23/14/16 cm, 1 bērza ø 33 cm, 4 krastu kļavu ø 21/16/14, 22/19/18/17/12, 19/16/14 (celma caurmērs 47 cm), 11/9 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, K. Valdemāra ielā 157 (25. grupa, 20. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 18.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie ēkas Rīgā, K. Valdemāra ielā 163, pie gājēju ietves);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2016.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Ipalas ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9011. grunts), pie ēkas Nr. 1 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2016.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Etnas ielas sarkanajās līnijās (26. grupa, 9010. grunts), pie Etnas ielas 5 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2016.