Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.12 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 attīstības priekšlikumi – vietas izvēle;
  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS – VIETAS IZVĒLE

1. Teritorijas plānojums Rīgā, Robežu ielā (55.grupa, 11., 12., 2021., 2054.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde

Nolemj:
Paredzēt saglabāt 6 rindā stādītās liepas ø 52, 55, 55, 54, 46, 48 cm, kas pašreiz aug privatizācijai nodotajos zemes gabalos Rīgā, Robežu ielā (55.grupa, 2021., 2054.grunts);
Plānojot teritoriju, 6 rindā stādītās liepas ø 52, 55, 55, 54, 46, 48 cm paredzēt atstāt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajā zemē ārpus privatizācijai nododamo zemes gabalu robežas;
Plānot robežu privatizācijai nododamajiem zemes gabaliem Rīgā, Robežu ielā (55.grupa, 2021., 2054.grunts) 3 m attālumā no 6 rindā stādīto liepu ø 52, 55, 55, 54, 46, 48 cm stumbru ārējās malas.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Tirdzniecības centra „Alfa” rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Brīvības gatvē 372 (92.grupa, 13.grunts)
Adresāts: SIA „Delta Property”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 59 cm (aug slīpi), 5 asās egles ø 18, 18, 24, 23, 25 cm, 1 bērzu ø 24 cm, 1 ozola ø 68 cm Rīgā, Brīvības gatvē 372 (92.grupa, 13.grunts);
Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, Brīvības gatvē 382 (92.grupa, 2176.grunts);
Pārstādīt 1 sarkano ozolu ø 38 cm Rīgā, Brīvības gatvē 372 (92.grupa, 13.grunts), izstrādājot darbu organizācijas projektu, detalizēti aprakstot veicamos agrotehniskos un koka saglabāšanas/aizsardzības pasākumus. Koka sagatavošanu pārstādīšanai saskaņā ar izstrādāto darbu organizācijas projektu uzsākt 2013.gada pavasarī;
Nodrošināt visā būvniecības laikā savā un blakus zemes gabalos augošajiem kokiem papildus barošanu, apūdeņošanu un visu argrotehnisko darbu kopumu koku augšanas apstākļu stabilizēšanai;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1546,00 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit seši lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Biroju ēkas projektēšana Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts)
Adresāts: SIA „Catri”

Nolemj:
Par 1 vīksnas ø 36 cm, 1 oša ø 62 cm, 4 liepu ø 43, 44, 42, 36 cm, 2 papeļu ø 23, 33 cm, 2 trīsstumbru ievu ø 22/12/37, 18/18/18 cm, 1 bērza ø 46 cm, 1 zirgkastaņas ø 21/19 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Biroju ēka” projektēšanu Rīgā, Katrīnas dambī b/n (12.grupa, 2043.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 08.04.2013. līdz 19.04.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 05.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 05.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2013.

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas projektēšana Rīgā, Staraja Rusas ielā 8 (49.grupa, 2049.grunts)
Adresāts: SIA „ANVA CAPITAL”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2013.;
Organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu „Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja” Rīgā, Staraja Rusas ielā 8 (49.grupa, 2049.grunts);
Pēc izbraukuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu māju rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Balasta dambī 42 un 44 (62.grupa, 68., 69, 2007.grunts)
Nolemj:

Par 1 kļavas ø 15 (celma ø 21 cm) 3 bērzu ø 39, 45, 48 cm ciršanu Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā esošajā objektā „Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu māju rekonstrukcija, Rīgā, Balasta dambī 42 un 44 (62.grupa, 68., 69, 2007.grunts)” organizēt publisko apspriešanu no 08.04.2013. līdz 19.04.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē līdz 02.04.0.2013. Divpusēja planšete jāizvieto Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 05.04.2013., vienpusēja planšete jāizvieto Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E.Smiļģa ielā 46 un Rīgā, Ģipša ielā 4 pie nocērtamajiem kokiem līdz 05.04.2013;
Līdz 19.04.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem apkārtējā teritorijā;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2013.

5. Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūves projektēšana Rīgā, Rojas ielā 21 (108.grupa, 136.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2013.;
Organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu „Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūve” Rīgā, Rojas ielā 21 (108.grupa, 136.grunts);
Pēc izbraukuma un pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts)
Adresāts: SIA „Draudzība plus”

Nolemj:
Par 2 kļavu ø 17, 18 cm, 3 gobu ø 15 cm (celma ø 21 cm), 8/15 cm (celma ø 25 cm), 22/24 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Daudzīvokļu dzīvojamā māja Rīgā, Ģipša ielā 4 (62.grupa, 2128.grunts)” organizēt publisko apspriešanu no 08.04.2013. līdz 19.04.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas Būvvaldē līdz 02.04.2013. Divpusēja planšete jāizvieto Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4 05.04.2013., vienpusēja planšete jāizvieto Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E.Smiļģa ielā 46 un Rīgā, Ģipša ielā 4 pie nocērtamajiem kokiem līdz 05.04.2013;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2013.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Nedzīvojamo ēku nojaukšana Rīgā, Biķernieku ielā 121E (92.grupa, 552.grunts)
Adresāts: SIA „TKM Latvija”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 kļavas ø 32, 22 cm, 1 nokaltušu ošlapu kļavu ø 34 cm, 4 bērzus ø 30, 28, 20, 15 (celma caurmērs 24 cm) cm, 1 blīgznu ø 16 (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Biķernieku ielā 121E (92.grupa, 552.grunts);
Nedzīvojamo ēku nojaukšanas procesā, saglabāt pārējos kokus teritorijā, nebojājot apstādījumus;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 641,40 (seši simti četrdesmit viens lats četrdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Jaunas uzņemšanas nodaļas ēkas jaunbūves būvniecība Rīgā, Tvaika ielā 2 (16.grupa, 53.grunts)
Adresāts: Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

Nolemj:
Atļaut cirst 3 kļavas ø 40, 40, 60 cm, 6 liepas ø 52, 52, 54, 56, 64, 64 cm un teritorijas kopšanas nolūkā – 1 liepu ø 52 cm (stumbrā trupe) Rīgā, Tvaika ielā 2 (16.grupa, 53.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 3058,40 (trīs tūkstoši piecdesmit astoņi lati četrdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, pie Lubānas ielas 78C ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 2 papeles ø 100, 110 cm Rīgā, pie Lubānas ielai 78C ielas sarkano līniju robežās;
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Sarkandaugavas kapsētas teritorijā Rīgā, Nesaules ielā 1
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.04.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koku ciršana Rīgā, Ieriķu ielā 18; 22 (70.grupa, 66.grunts)
Adresāts: SIA „Serenity”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.04.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana Rīgā, Baznīcas ielā 26 (20.grupa, 37.grunts)
Adresāts: SIA „EL Operator”

Nolemj:
Par 1 zirgkastaņas ø 42 cm ciršanu Rīgā, Baznīcas ielā 26 (20.grupa, 37.grunts) no 08.04.2013. līdz 19.04.2013. organizēt publisko apspriešanu;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 05.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 05.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotā koka;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2013.

5. Koku ciršana Rīgā, Tvaika ielā 2 (16.grupa, 53.grunts)
Adresāts: Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 divstumbru papeles ø 50/50, 42/36 cm Rīgā, Tvaika ielā 2 (16.grupa, 53.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 227,84 (divi simti divdesmit septiņi lati astoņdesmit četri santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana, teritorijas kopšana Rīgā, Ipalas ielā b/n (120.grupa, 2241.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst bīstamības novēršanai 1 nokaltušu priedi ø 42 cm un 1 nolūzušu priedi ø 40 cm Rīgā, Ipalas ielā b/n (120.grupa, 2241.grunts);
Atļaut cirst 3 priedes ø 40, 20, 20 cm, 1 bērzu ø 24 cm, 1 liepu ø 29/22 cm Rīgā, Ipalas ielā b/n (120.grupa, 2241.grunts);
Atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 32, 34, 25 cm, 1 priedi ø 41 cm, 1 liepu ø 27 cm un 1 liepu ø 32/12 cm Rīgā, Ipalas ielā b/n (120.grupa, 2241.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Veikt vainagu kopšanu 1 liepai ø 27 cm un 1 liepai ø 32/12 cm Rīgā, Ipalas ielā b/n (120.grupa, 2241.grunts). Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 457,60 (četri simti piecdesmit septiņi lati sešdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Pauguru ielā 8 (111.grupa, 161.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Pauguru ielā 8 (111.grupa, 161.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 22,40 (divdesmit divi lati četrdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Teritorijas kopšana Rīgā, Asnu ielā b/n (108.grupa, 2063.grunts), Asnu ielas sarkanajās līnijās, Asnu ielā 6 (108.grupa, 165.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 nokaltušu ozolu ø 90 cm Rīgā, Asnu ielā b/n (108.grupa, 2063.grunts);
Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Asnu ielā b/n (108.grupa, 2063.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. punkta prasībām;
Atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 36, 40 cm, jo koki aug citām personām piederošajā zemes gabalā;
Atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 nokaltušu priedi ø 50 cm un 2 bīstamus bērzus ø 36, 44 cm Rīgā, Asnu ielas sarkanajās līnijās;
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Teritorijas kopšana Rīgā, Sējas ielā 10 (106.grupa, 981.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 3 bērzus ø 26, 37, 42 cm Rīgā, Sējas ielā 10 (106.grupa, 981.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 168,00 (viens simts sešdesmit astoņi lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.