Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.12 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i.

Z. Putnaērgle

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšana;
 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 19 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Aurenieku ielā 3 (83. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 5 kļavu ar celmu caurmēriem 24, 29/23, 27, 47, 27 cm un 1 melnalkšņa ar celma caurmēru 33 cm Rīgā, Aurenieku ielā 3 (83. grupa, 61. grunts) patvaļīgu ciršanu 865,10 EUR (astoņi simti sešdesmit pieci euro, desmit centi).

2. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 22 (99. grupa, 2125. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 melnalkšņi ar celmu caurmēriem 35, 37/32, 31 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 22 (99. grupa, 2125. grunts) patvaļīgu ciršanu 591,92 EUR (pieci simti deviņdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar ceļa un autostāvvietas izbūvi objektam „Biroja ēka ar automazgātavas bloku” Rīgā, Ziepniekkalna ielā 13 (73. grupa, 81. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu zirgkastaņu ø 36 cm, 2 liepas ø 40, 60 cm, 3 kļavas ø 24, 22, 28 cm Rīgā, Ziepniekkalna ielā 13 (73. grupa, 81. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1546,94 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit seši euro, deviņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Apuzes ielā 44 (99. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 15.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju, kādam mērķim tiek plānots izmantot norādīto zemesgabala daļu pēc zemes līmeņa izlīdzināšanas darbiem un ģenerālplāna skici minētajam objektam Rīgā, Apuzes ielā 44 (99. grupa, 158. grunts).

3. Par koku ciršanu saistībā ar sporta kompleksa pārbūvi Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts), Ērgļu ielā b/n (35. grupa, 2037. grunts), Ērgļu ielā 2 (35. grupa, 2038. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 3 kļavas ø 19 (celma caurmērs 28 cm), 21, 41 cm, 14 liepas ø 22, 25, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 36, 40, 53, 53, 53 cm, 2 blīgznas ø 18/15/12/12 (celma caurmērs 35 cm), 19/15/15/14/11 cm (celma caurmērs 32 cm), 10 papeles ø 16/15/14 (celma caurmērs 31 cm), 39, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 65, 98 cm Rīgā, K. Barona ielā 116A (35. grupa, 30. grunts);
   1.2. 2 liepas ø 20, 31 cm, 25 papeles ø 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 19, 19, (celma caurmērs 28 cm), 20, 20, 21, 21, 24, 24, 28, 29/26, 29/29, 29, 30, 39, 51, 55, 69, 69, 85, 86, 90, 93 cm Rīgā, Ērgļu ielā b/n (35. grupa, 2037. grunts), pie Ērgļu ielas 2;
   1.3. 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Ērgļu ielā 2 (35. grupa, 2038. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 28749,13 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar gāzes vada izbūvi Rīgā, Plostnieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9022. grunts), Dārznieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9025. grunts), Ābeļu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 113. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 27.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Plostnieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9022. grunts), Dārznieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9025. grunts), Ābeļu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 113. grunts).

5. Par atkārtotas papildu informācijas pieprasīšanu sakarā ar koka ciršanu, kurš aug uz gruntsgabalu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) robežas un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. uzdot Rīgas pilsētas būvvaldei sagatavot un virzīt lēmumu par termiņa pagarināšanu līdz gadam pie Rīgas domes priekšsēdētāja;
 2. atkārtoti lūgt iesniedzēju līdz 30.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina zemesgabala Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) īpašnieka piekrišanu 1 liepas ø 30 cm ciršanai, kura aug uz gruntsgabalu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) robežas.

6. Par koka ciršanu saistībā ar tenisu kortu jaunbūvi Rīgā, Vaidavas ielā 4 (70. grupa, 2065. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Vaidavas ielā 4 (70. grupa, 2065. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 9005. grunts), pie Dikļu ielas 32

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 papeles ø 41/52, 60 cm Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (105. grupa, 9005. grunts), pie Dikļu ielas 32;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dārza ielā 34/36 (64. grupa, 24. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 64/47 cm Rīgā, Dārza ielā 34/36 (64. grupa, 24. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 82, 49 cm Rīgā, Dārza ielā 34/36 (64. grupa, 24. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 596,47 EUR (pieci simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kooperatīva ielā 1A (93. grupa, 68. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 73 cm un 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 1A (93. grupa, 68. grunts).

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 180. grunts), Šautuves ielā 3 (52. grupa, 139. grunts) un Mūkusalas ielā 82 (52. grupa, 2106. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2015.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Dārza ielā 1 (64. grupa, 55. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzējus līdz 06.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā atzinumu no sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta, kurš ir tiesīgs sniegt atzinumus par sugu grupu „bezmugurkaulnieki”, par marmora rožvaboles Liocola marmorata dzīvotni Rīgā, Mazajā Dārza ielā 1 (64. grupa, 55. grunts).

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 3 (76. grupa, 52. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 30.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 liepas ø 58 cm un 1 oša ø 47 cm ietekmi uz ēku lit. 001 Rīgā, Volguntes ielā 3 (76. grupa, 52. grunts).

7. Par koka ciršanu Rīgā, Kapseļu ielā 18 (59. grupa, 231. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Valsts sociālās aprūpes centram „Rīga” 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Kapseļu ielā 18 (59. grupa, 231. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā 162 (48. grupa, 103. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 41 cm un 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Maskavas ielā 162 (48. grupa, 103. grunts).

9. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu ielā 95 (125. grupa, 3870. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 59 cm Rīgā, Dārziņu ielā 95 (125. grupa, 3870. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 134,32 EUR (viens simts trīsdesmit četri euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Kraukļu ielā 7A (121. grupa, 634. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 31/31/27 cm Rīgā, Kraukļu ielā 7A (121. grupa, 634. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 405,24 EUR (četri simti pieci euro, divdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 39 (71. grupa, 213. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 30.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka Rīgā, Nīcgales ielā 39 (71. grupa, 213. grunts) piekrišanu par 3 kļavu ø 41, 40/38, 60 cm ciršanu un būveksperta slēdzienu par 3 kļavu ø 41, 40/38, 60 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Nīcgales ielā 41.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 1 (95. grupa, 2049. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 05.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koka ciršanu tā pārvaldāmajā teritorijā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu, kā arī būveksperta slēdzienu par 1 bērza ietekmi uz ēku Rīgā, Viestura prospektā 1 (95. grupa, 2049. grunts).

13. Par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 117 (120. grupa, 1298. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 57 cm Rīgā, Atlantijas ielā 117 (120. grupa, 1298. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 4 (94. grupa, 110. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 38, 44 cm Rīgā, Siguldas prospektā 4 (94. grupa, 110. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 373,36 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.04.2015.

16. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 63 (85. grupa, 2042. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 23.04.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna, uz kura būtu atainota autonovietņu atrašanās vieta teritorijā Rīgā, Gaujas ielā 63 (85. grupa, 2042. grunts).

17. Par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 1 (122. grupa, 85. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 1 (122. grupa, 85. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

18. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā b/n (84. grupa, 57. grunts), Inčukalna ielā b/n (90. grupa, 4. grunts), Nesaules ielā 9 (90. grupa, 9999. grunts), Varoņu ielā b/n (90. grupa, 9999. grunts), Varoņu ielā 1 (90. grupa, 77. grunts), Varoņu ielā 4 (90. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2015.

19. Par koka ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 3 (115. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 3 (115. grupa, 47. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,97 EUR (simts deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.