Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.12 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 16 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar autostāvvietas izbūvi Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (75. grupa, 144. grunts, kadastra apzīmējums 0100 075 0694)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 20 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (75. grupa, 144. grunts, kadastra apzīmējums Nr. 0100 075 0694) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 57A (35. grupa, 126. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 kļavas ø 22 cm ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 57A (35. grupa, 126. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (pie Rīgā, Tallinas ielas 57A ēkas fasādes Tallinas ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.05.2016. līdz 17.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 kļavas ø 34 cm, 1 zirgkastaņas ø 42 cm, 2 ozolu ø 46, 58 cm, 2 bērzu ø 22/25, 43 cm, 1 liepas ø 41 cm, 1 ošlapu kļavas ø 42 cm, 1 gobas ø 25/19 cm ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 02.05.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie iebrauktuves Blaumaņa ielas 23 teritorijā, Blaumaņa ielas pusē).
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.05.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts) zemesgabalā un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 zirgkastaņas ø 68 cm ciršanu Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātājiem publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātājiem ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, pie iebrauktuves Stabu ielas 24 teritorijā, Stabu ielas pusē);
 4. lūgt koka ciršanas ierosinātājiem ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts) un apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2016.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

6. Par koku ciršanu saistībā ar sadales pārbūvi Rīgā, Džūkstes ielā 6 (119. grupa, 252. grunts) un Džūkstes ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 14. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 robīnijas ø 30, 32, 30, 20, 21 cm Rīgā, Džūkstes ielā 6 (119. grupa, 252. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 35 cm (kalstoša) Rīgā, Džūkstes ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 14. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1195,20 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit pieci euro, divdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūvi Rīgā, Ormaņu ielā 25 (57. grupa, 2029. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 28, 38 cm Rīgā, Ormaņu ielā 25 (57. grupa, 2029. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 563,45 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro, četrdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar piestātnes un eliņa izbūvi Rīgā, Trijādības ielā 49 (49. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 liepas ø 30, 26, 22/17/22, 23, 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 38, 39, 29, 31, 33, 53, 37 cm, 11 papeles ø 60, 42, 32, 40, 41, 34, 40, 38, 48, 45, 57 cm Rīgā, Trijādības ielā 49 (49. grupa, 25. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13505,90 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti pieci euro, deviņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar plānoto Durbes ielas izbūvi posmā no Slokas ielas līdz Daugavgrīvas ielai un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 86 cm ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (64. grupa, 9999. grunts), 2 kļavu ø 68, 92 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 2096. grunts), 1 kļavas ø 32 cm un 5 ošlapu kļavu ø 16/17/10 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/14 (celma caurmērs 22 cm), 24 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā bez numura (63. grupa, 189. grunts), 2 papeļu ø 45, 52 cm un 8 kļavu ø 30, 30, 33, 36, 36, 36, 41, 41/48 cm ciršanu Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 25. grunts, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 063 0015), 10 kļavu ø 37, 38, 39, 40, 41, 43, 48/36, 57, 79, 81 cm, 2 liepu ø 15 (celma caurmērs 24 cm), 53 cm un 2 blīgznu ø 12/12/15/15 (celma caurmērs 22 cm), 53/12 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 063 0116, Durbes ielas sarkanajās līnijās, 1 bērza ø 44 cm un 1 kļavas ø 71 cm ciršanu Rīgā, Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 200. grunts), 4 liepu ø 45, 49, 49, 75 cm, 7 kļavu ø 26/13, 37, 40/22, 61, 65, 66, 70 cm, 1 ozola ø 59 cm, 2 blīgznu ø 13 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm un 1 bērza ø 30 cm ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 9000. grunts), 2 liepu ø 30, 59 cm ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 4 (61. grupa, 139. grunts), 1 zirgkastaņas ø 37/23 cm un 1 ozola ø 109 cm ciršanu Rīgā, Kliņģeru ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9007. grunts) un 1 kļavas ø 22 cm ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 2083. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.04.2016. Ne vēlāk kā
 3. līdz 25.04.2016.
 4. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 5. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, piebraucamā ceļa malā no Kuldīgas ielas uz teritoriju Kuldīgas ielā 13A);
 6. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar administratīvās ēkas ar darbnīcām pārbūvi Rīgā, Bukultu ielā 3 (14. grupa, 2006. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

11. Par koka ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Kuršu ielā 27 (92. grupa, 116. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 18 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Kuršu ielā 27 (92. grupa, 116. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 153,67 EUR (viens simts piecdesmit trīs euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi Rīgā, Lēdurgas ielā bez numura (68. grupa, 2144. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Bukaišu ielā bez numura (73. grupa, 2120. grunts), zemesgabalā starp Rīgā, Bukaišu ielu 2 un Bukaišu ielu 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 papeles ø 63, 54, 60, 60, 84 cm Rīgā, Bukaišu ielā bez numura (73. grupa, 2120. grunts), zemesgabalā starp Rīgā, Bukaišu ielu 2 un Bukaišu ielu 6;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A un par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A, informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 8 bērzus ø 12 (celma caurmērs 22 cm), 20, 31, 40, 42, 43, 58, 63 cm Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 26.04.2016. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplānu ar norādītiem saglabājamiem kokiem Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A;
 3. no 03.05.2016. līdz 17.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 23 papeļu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 20, 21/27, 21/43, 24, 25, 27, 31/26, 35, 37, 37/43, 38, 39, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 56, 71 cm ciršanu Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 0585 un 0100 121 0129, pie Piedrujas ielas 7A;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 02.05.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 5. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Piedrujas ielas malā, iepretim cirst paredzētajiem kokiem);
 6. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Vietalvas ielā 15 (71. grupa, 1085. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 102 cm, 1 ievu ø 32 cm, 1 ošlapu kļavu ø 22 cm Rīgā, Vietalvas ielā 15 (71. grupa, 1085. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Olīvu ielā 13 (54. grupa, 89. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2016.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Džūkstes ielā 6A (kadastra apz. 0100 119 0045), Rīgā, Ceraukstes ielā bez numura (kadastra apz. 0100 073 2099), Rīgā, Ceraukstes ielā bez numura (kadastra apz. 0100 073 0113)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 19 (55. grupa, 2022. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 18 (107. grupa, 97. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2016.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (61. grupa, 209. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 vītolus ø 87/68, 63, 162 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (61. grupa, 209. grunts);
 2. atļaut cirst 2 vītolus ø 58, 71 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (61. grupa, 209. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 234,94 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, deviņdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 97A (82. grupa, 254. grunts, kadastra apzīmējums 0100 082 0527) un Rīgā, Jūrmalas gatvē 97 (82. grupa, 544. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0523) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

11. Par koku ciršanu Rīgā, Dubultu ielā 9 (82. grupa, 459. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 Eiropas baltegles ø 23 (kalstoša), 27 cm un 2 tūjas ø 13/11/8 (celma caurmērs 31 cm), 26/24/10/8/6/6/4 cm Rīgā, Dubultu ielā 9 (82. grupa, 459. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Baltegļu ielā 5 (80. grupa, 2030. grunts) un Rīgā, Kurzemes prospektā bez numura (80. grupa, 2014. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

13. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 23.03.2016. līdz 07.04.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 64 papeļu ø 20–63 cm, 10 papeļu ø 30/28/25/24/17, 22/18/17, 33/22/13, 26/18, 41/27, 31/26, 46/38, 26/25, 25/20/19, 26/24/24 cm, 5 bērzu ø 22-54 cm, 14 vītolu ø 20–40 cm, 11 vītolu ø 24/17, 24/20/18, 21/20/19, 24/16/16/15/14/11, 21/21, 29/29/23, 66/64, 35/30/29/24, 34/21, 34/31/30/20, 20/16 cm, 24 baltalkšņu ø 20–35 cm, 6 kļavu ø 20–33 cm, 5 kļavu ø 35/26, 26/23, 22/17, 29/25, 20/20/13 cm, 2 ievu ø 25, 26 cm un 2 ošlapu kļavu ø 27/25/20/15, 28/19 cm ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā bez numura (51. grupa, 176. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.03.2016. iesniegt divpusēju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 22.03.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Lucavsalas ielas malā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

14. Par koka ciršanu Rīgā, Rankas ielā 3 (13. grupa, 2004. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 83 cm Rīgā, Rankas ielā 3 (13. grupa, 2004. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 151,17 EUR (viens simts piecdesmit viens euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 13 (88. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 60, 42, 56 cm Rīgā, Čiekurkalna 6. šķērslīnijā 13 (88. grupa, 41. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 496,29 EUR (četri simti deviņdesmit seši euro, divdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2 (92. grupa, 620. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 8/9/10/13/8/8/13 (celma caurmērs 36 cm), 2 vītolus ø 55/58, 46/51 cm, 1 vītola stumbru ø 32 cm, 1 egli ø 12/15 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Juglas ielā 2 (92. grupa, 620. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 689,35 EUR (seši simti astoņdesmit deviņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.