Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.13 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 7 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Savrupmājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Jaunciema 2.līnijā b/n (114.grupa, 2142.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 trīsstumbru bērzu ø 24/25/32 cm, 1 priedi ø 22 cm Rīgā, Jaunciema 2.līnijā b/n (114.grupa, 2142.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 375,00 (trīs simti septiņdesmit pieci lati nulle santīmu);
Koku tuvumā ēkas pamatu izbūvei piemērot rievsienas konstrukciju;
Pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu laikā veikt koku saglabāšanas pasākumus. Darbus veikt profesionālam koku kopējam (arboristam);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Veloceliņa projektēšana Rīgā, Vecāķu prospektā posmā no Kalngales ielas līdz Atlantijas ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2013.;
Līdz 14.05.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā ģenerālplāna skici uznestu uz topogrāfiskā plāna ar uzrādītām meža robežām;
Pēc minētā dokumenta saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Kontakttīklu pārbūve un pieturvietas labiekārtošana Rīgā, Vaidavas ielā (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
Par 2 kļavu ø 34, 46 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Kontakttīklu pārbūvi un pieturvietas labiekārtošana” projektēšana Rīgā, Vaidavas ielā pie Ūnijas ielas 46 (ielas sarkanajās līnijās) organizēt publisko apspriešanu no 23.04.2013. līdz 08.05.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm Izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2013.

4. Dzīvojamās ēkas lit.002 rekonstrukcija Rīgā, Ēveles ielā 14 (24.grupa, 38.grunts)
Adresāts: SIA „Renovation Real Estate”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 60 cm Rīgā, Miera ielā 63 (24.grupa, 37.grunts), jo koks aug citām personām piederošajā zemes gabalā;
Par 1 oša ø 86 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Dzīvojamās ēkas lit.002 rekonstrukcija” projektēšana Rīgā, Ēveles ielā 14 (24.grupa, 38.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 23.04.2013. līdz 08.05.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2013.

5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Raunas ielā 41 (89.grupa, 635.grunts)
Adresāts: SIA „Honiks”

Nolemj:
Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā, Raunas ielā 41 (89.grupa, 635.grunts) izvietot ne tuvāk kā 5 m attālumā no 2 kļavu ø 48, 50 cm stumbru ārējās malas;
Par 3 kļavu ø 47, 47, 45 cm, 1 bērza ø 36 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja” projektēšana Rīgā, Raunas ielā 41 (89.grupa, 635.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 23.04.2013. līdz 08.05.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ciršanai plānotiem kokiem;
Līdz 08.05.2013.pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem apkārtējā teritorijā;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2013.

6. Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” korpusu Nr.1.; 3.; 4. un Nr.56 rekonstrukcija Rīgā, Tvaika ielā 2 (16.grupa, 53.grunts)
Adresāts: Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

Nolemj:
Atļaut cirst 4 liepas ø 33, 38, 30, 33 cm, 1 divstumbru tūju ø 22/24 cm, 2 kļavas ø 26, 28 cm, 1 divstumbru kļavu ø 30/26 cm un 1 egli ø 22 cm Rīgā, Tvaika ielā 2 (16.grupa, 53.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1706,40 (viens tūkstotis septiņi simti seši lati četrdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

7. Kārļa Ulmaņa gatves vietējās joslas projektēšana Rīgā, no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai (75.grupa, 9001., 9008., 2078., 233.grunts)
Adresāts: SIA „Larix Property”

Nolemj:
Atļaut cirst vietējās satiksmes joslas būvniecībai 6 apses ø 22, 35, 35, 44, 46, 49 cm, 6 bērzus ø 18, 21, 27, 27, 27, 35 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā, no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai (75.grupa, 2078.grunts);
Atļaut cirst teritorijas kopšanai 1 liepu ø 16 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai, (75.grupa, 2078.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1070,60 (viens tūkstotis septiņdesmit latu sešdesmit santīmu);
Atļaut pārstādīt 4 liepas ø Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai, (75.grupa, 2078.grunts);
Atteikt atļaut cirst 26 bērzus ø 27 – 57 cm, 1 melnalksni ø 45 cm, 1 apsi 22 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai (75.grupa, 2078.grunts);
Apstādījumu joslā gar saglabājamiem kokiem, prognozējamās ieplakas ar paaugstinātu gruntsūdens līmeni novēršanai, plānot minēto teritoriju pieslēgšanu pie lietus notekūdeņu kolektora;
Rekomendējam plānot gar Kārļa Ulmaņa gatvi jaunus koku stādījumus, iepriekš saskaņojot koku stādīšanas vietu ar Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāju un Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galveno ainavu arhitektu;
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Zvaigžņu ielā 2 (36.grupa, 60.grunts)
Adresāts: SIA „NIRA fonds”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.04.2013.;
Ierosinātājam līdz 15.04.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku rakstiskus saskaņojumus un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma un minēto dokumentu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Madonas ielā 26 (70.grupa, 433.grunts)

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koka ciršana Rīgā, Miera ielā 87A (25.grupa, 2005.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Miera nams 87-A”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana Rīgā, Tālivalža ielā 26 (89.grupa, 281.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Tālivalža ielā 26 (89.grupa, 281.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 80,00 (astoņdesmit latu nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Miera ielā posmā no Mēness ielas līdz Klusajai ielai (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: RP SIA „Rīgas satiksme”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koku ciršana Raiņa kapsētas teritorijā Rīgā, Aizsaules ielā 1A (90.grupa, 2000.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Nolemj:
Atļaut cirst 44 bērzu ø 44, 44, 44, 54, 54, 54, 53, 53, 55, 55, 55, 52, 52, 52, 51, 57, 57, 57, 57, 42, 42, 42, 41, 41, 47, 28, 48, 61, 61, 39, 46, 46, 46, 46, 60, 25, 58, 30, 38, 31, 40, 62, 50, 16 cm Raiņa kapsētas teritorijā Rīgā, Aizsaules ielā 1A (90.grupa, 2000.grunts);
Pēc koku nociršanas atjaunot bērzu aleju, vietā iestādot 46 bērzu dižstādus;
Stādāmo koku sugu saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galveno ainavu arhitektu;
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Teritorijas kopšana Rīgā, Voleros 3 (98.grupa, 12.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 egli ø 42 cm Rīgā, Voleros 3 (98.grupa, 12.grunts), koku ciršanu rakstiski saskaņot ar otru zemes īpašnieku;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 16,80 (sešpadsmit lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Teritorijas kopšana Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās pie Kalnciema ielas 207
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 56/60 cm Rīgā, Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās pie ēkas Rīgā, Kalnciema ielā 207;
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Teritorijas kopšana Rīgā, Matrožu ielā 8 (62.grupa, 180.grunts)
Nolemj:

Par 1 kļavas ø 79 cm ciršanu Rīgā, Matrožu ielā 8 (62.grupa, 180.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 23.04.2013. līdz 08.05.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E.Smiļģa ielā 46; koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka Rīgā, Matrožu ielā 8 (62.grupa, 180.grunts);
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2013.

10. Teritorijas kopšana Rīgā, Ziepju ielā 13 (73.grupa, 190.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Ziepju ielā 13 (73.grupa, 190.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 4,80 (četri lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.