Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.13 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 19 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448F) (125. grupa, 2042. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 papeļu ar celmu caurmēriem 24/25, 23/23, 25/20, 26 cm un 52 papeļu ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 35, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 45, 45, 45, 50, 50, 55, 60, 60, 60, 65, 75 cm Rīgā, Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448F) (125. grupa, 2042. grunts) patvaļīgu ciršanu 4195,76 EUR (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit seši centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu saistībā ar paredzēto ūdensvada pārbūvi Rīgā, Baltezera ielā 6 (91. grupa, 387. grunts), Rīgas 63. vidusskolas teritorijā

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 liepas ciršanai Rīgā, Baltezera ielā 6 (91. grupa, 387. grunts), Rīgas 63. vidusskolas teritorijā sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi

Nolemj:

 1. no 28.04.2015. līdz 13.05.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 19 melnalkšņu ø 45, 41, 41, 51, 35, 46, 63, 62, 42, 33, 49/31, 43/49, 37 (ar ārējiem stumbra bojājumiem), 38/39, 33 (ar ārējiem stumbra bojājumiem), 53, 33, 32, 39 cm, 2 kļavu ø 29, 20 cm un 2 bērzu ø 34, 33 cm ciršanu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 21.04.2015. Ne vēlāk kā līdz 27.04.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.04.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie esošā gājēju ceļa, kas cauršķērso teritoriju Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts)).

3. Par koku ciršanu saistībā ar Krogus ielas būvniecību Rīgā, Krogus ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9004. grunts), pie Krogus ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 gobas ø 16/18 (celma caurmērs 34 cm), 12/14 (celma caurmērs 25 cm), 29 cm, 1 zirgkastaņu ø 60 cm un 2 kļavas ø 29/23, 37 cm Rīgā, Krogus ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9004. grunts), pie Krogus ielas 1 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2031,87 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit viens euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts) saistībā ar Rīgas Jaunā teātra ēku kompleksa pārbūvi, informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.04.2015. līdz 13.05.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 5 liepu ø 24, 33, 36, 36, 36 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 21.04.2015. Ne vēlāk kā līdz 27.04.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.04.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie ēkas fasādes Lāčplēša ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2015.

5. Par koka ciršanu saistībā ar esošās ēkas pārbūvi par daudzstāvu dzīvojamo un biroju ēku Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 61 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 76 (32. grupa, 8. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1301,93 EUR (viens tūkstotis trīs simti viens euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu saistībā ar elektrokabeļu trases izbūvi Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 28, 32 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 71 (31. grupa, 65. grunts), pie Lāčplēša ielas 73 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 640,29 EUR (seši simti četrdesmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku saistībā ar savrupmājas jaunbūvi un esošās dzīvojamās mājas pārbūvi par pirti Rīgā, Selgas ielā 7 (120. grupa, 859. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar savrupmājas jaunbūvi un esošās dzīvojamās mājas pārbūvi 9 priedes ø 23, 24, 24, 29, 34, 38, 39, 41, 44 cm Rīgā, Selgas ielā 7 (120. grupa, 859. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2527,03 EUR (divi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi euro, trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu savrupmājas jaunbūvei un esošās dzīvojamās mājas pārbūvei samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atteikt atļaut cirst teritorijas kopšanas nolūkā 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Selgas ielā 7 (120. grupa, 859. grunts);
 5. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu 1 kļavu ø 48 cm un 1 bērzu ø 32/41 cm Rīgā, Selgas ielā 7 (120. grupa, 859. grunts);
 6. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 384,74 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, septiņdesmit četri centi);
 7. pirms koku ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Patversmes ielā 22 k-3 (17. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 82 cm Rīgā, Patversmes ielā 22 k-3 (17. grupa, 2015. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,34 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielā 6 (60. grupa, 94. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2015.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82., 2093. grunts) un Vīlipa ielā b/n (64. grupa, 284. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 17 kļavas ø 34, 31 (koki ar nolūzušu galotni), 32, 32, 22 (nokaltuši koki), 33, 25, 33, 35, 40, 31, 26, 31, 33, 49, 17 (celma caurmērs 25 cm) (ilgtermiņā neperspektīvi, dendroloģiski mazvērtīgi koki, paredzēts cirst koku retināšanas nolūkā), 21/29/51 cm (stumbrā plaisa un trupe), 5 ozolus ø 20, 24, 66, 44 (nokaltuši koki), 47 cm (sasvēries), 1 pīlādzi ø 23 cm (nokaltis), 1 priedi ø 36 cm (nokaltusi), 1 bērzu ø 54 cm (sasvēries), 5 gobas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 19/13 (celma caurmērs 26 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 21 (ilgtermiņā neperspektīvi koki, paredzēts cirst koku retināšanas nolūkā), 42 cm (nokaltusi), 1 osi ø 35 cm (paredzēts cirst koku retināšanas nolūkā), 1 papeli ø 35/44 cm (paredzēts cirst koku retināšanas nolūkā) Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82. grunts);
   1.2. 1 kļavu ø 22 cm (ilgtermiņā neperspektīvs koks, paredzēts cirst koku retināšanas nolūkā) Rīgā, Vīlipa ielā b/n (64. grupa, 284. grunts);
   1.3. 1 vītolu ø 51 cm (stumbrs aug horizontāli), 1 ošlapu kļavu ø 7/10/8/8/10/12/12 cm (celma caurmērs 35 cm) Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 2093. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmuma (protokols Nr. 8, 1.2.10. §) „Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību un teritorijas kopšanu Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts)” atcelšanu un koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.02.2015. lēmumu (protokols Nr. 8, 1.2.10. §) „Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību un teritorijas kopšanu Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts)”;
 2. atļaut cirst teritorijas kopšanas un izgaismošanas nolūkā 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Lucavsalas ziemeļu daļā Rīgā, Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 172. grunts) un Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 9999. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai:
   1.1. 1 gobu ø 26/31 cm, 1 vītolu ø 67/31 cm Rīgā, Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 172. grunts);
   1.2. 2 kļavas ø 25/10, 31 cm Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 9999. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 28 (56. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2015.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2313. grunts), pie Progresa ielas 6A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 bērzus ø 38, 39 cm Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2313. grunts), pie Progresa ielas 6A;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Spilves ielā 16B (77. grupa, 213. grunts) un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Spilves ielā b/n (77. grupa, 2099. grunts), pie Spilves ielas 16B

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 105 cm Rīgā, Spilves ielā b/n (77. grupa, 2099. grunts), pie Spilves ielas 16B;
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 20/20/20/25/25 cm Rīgā, Spilves ielā 16B (77. grupa, 213. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 500,85 EUR (pieci simti euro, astoņdesmit pieci centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 28 (54. grupa, 21. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 12.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā atzinumu no sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta, kurš ir tiesīgs sniegt atzinumus par sugu grupu „bezmugurkaulnieki”, par, iespējams, īpaši aizsargājamas kukaiņu sugas dzīvotni Rīgā, Vienības gatvē 28 (54. grupa, 21. grunts).

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 17 (83. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2015.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Višķu ielā 1 (78. grupa, 969. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 11.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koku ciršanu tā pārvaldāmajā teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Višķu ielā 1 (78. grupa, 969. grunts).

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, pie Sesku ielas 9 (71. grupa, 248. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 11.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt 1 papeles ø 79 cm ciršanu tā pārvaldāmajā teritorijā Rīgā, pie Sesku ielas 9 (71. grupa, 248. grunts).

13. Par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 67 (45. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 58 cm Rīgā, Ludzas ielā 67 (45. grupa, 80. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par koka ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 24 (120. grupa, 552. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 31/33 cm Rīgā, Kūduma ielā 24 (120. grupa, 552. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 291,41 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

15. Par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 10 (127. grupa, 340. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm, 1 ievu ø 27 cm Rīgā, Augstienes ielā 10 (127. grupa, 340. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 270,92 EUR (divi simti septiņdesmit euro, deviņdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā b/n (84. grupa, 57. grunts), pie M. Ķempes ielas 1, Inčukalna ielā b/n (90. grupa, 4. grunts), pret Inčukalnu ielu 1, Nesaules ielā 9 (90. grupa, 42. grunts), Varoņu ielā 3 (90. grupa, 2004. grunts), Varoņu ielā 4 (90. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1 1 ievu ø 16/21/22/29/30 cm Rīgā, Kokneses prospektā b/n (84. grupa, 57. grunts), pie M. Ķempes ielas 1;
   1.2 1 kļavu ø 14/16 cm Rīgā, Varoņu ielā 3 (90. grupa, 2004. grunts);
   1.3 2 priedes ø 34, 48 cm Rīgā, Inčukalna ielā b/n (90. grupa, 4. grunts), pret Inčukalnu ielu 1;
   1.4 1 bērzu ø 27 cm Rīgā, Nesaules ielā 9 (90. grupa, 42. grunts);
   1.5 2 bērzus ø 21, 22 cm, 3 kļavas ø 25, 29, 34 cm, 1 egli ø 34 cm, 1 tūju ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 2 priedes ø 44, 48 cm Rīgā, Varoņu ielā 4 (90. grupa, 23. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1943,31 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit trīs euro, trīsdesmit viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

17. Par koku ciršanu un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stokholmas ielā 60 (84. grupa, 132. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 53 cm Rīgā, Stokholmas ielā 60 (84. grupa, 132. grunts);
 2. atļaut cirst 3 liepas ø 30, 40, 65 cm Rīgā, Stokholmas ielā 60 (84. grupa, 132. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 632,90 EUR (seši simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit centi);
 4. komisija rekomendē liepai ø 69 cm pēc koka nozāģēšanas tā stumbru nesadalītu atstāt zemē vienu gadu, lai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz tajā dzīvojošajām kukaiņu sugām;
 5. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

18. Par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 94 (86. grupa, 229. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Ropažu ielā 94 (86. grupa, 229. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (simt septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

19. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 48 (84. grupa, 147. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.05.2015.