29.03.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.13 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

N. Millersone

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 12 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 9 (52. grupa, 48. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0188) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 16.05.2016. līdz 27.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 7 kļavu ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 56, 30, 30, 18 (celma caurmērs 24 cm), 22, 20 cm, 5 bērzu ø 50, 50, 35/32, 39/38/32, 35/32 cm, 1 priedes ø 17 (celma caurmērs 20 cm) cm ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 9 (52. grupa, 48. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0188);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.05.2016. Ne vēlāk kā līdz 13.05.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 13.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Dignājas ielas 9 malā). pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2016.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 44A (106. grupa, 996. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2016.

3. Par koku ciršanu saistībā ar objekta “Ārējo tīklu vidēja sprieguma 10 kV kabeļu trase no A/st. “Bolderāja II” līdz sadales punktiem SP-3, SP-4, Krievu salas teritorijā, Rīgā” būvniecību Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 13 (97. grupa, 2129. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0099) un Rīgā, Zilajā ielā 25 (97. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 14 bērzus ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 30, 20, 22, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 20/17, 26, 25, 27, 31/29 cm Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 13 (97. grupa, 2129. grunts; kadastra apzīmējums 0100 097 0099), kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1485,49 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit pieci euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar plānoto daudzstāvu biroja ēkas būvniecību Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi Rīgā, Lēdurgas ielā bez numura (68. grupa, 2144. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 Mandžūrijas riekstkokus ø 19/23, 17/23, 28 cm, 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Lēdurgas ielā bez numura (68. grupa, 2144. grunts);
 2. atļaut cirst 5 bērzus ø 26, 22, 35, 43, 35 cm Rīgā, Lēdurgas ielā bez numura (68. grupa, 2144. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 687,24 EUR (seši simti astoņdesmit septiņi euro, divdesmit četri centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par koku ciršanu saistībā ar transformatora punkta izbūvi saistībā ar savrupmājas jaunbūvi un saistībā ar elektroapgādes izbūvi Rīgā, Murjāņu ielā bez numura (92. grupa, 575. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 9014)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 48 cm un 1 pīlādzi ø 16/16/16 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Murjāņu ielā bez numura (92. grupa, 575. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 9014) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 368,80 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Mazajā Loka ielā 9 (80. grupa, 2236. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm, 7 priedes ø 51, 34, 35, 39, 54, 42, 50 cm, 6 bērzus ø 39, 41/30, 40, 23, 44, 40 cm Rīgā, Mazajā Loka ielā 9 (80. grupa, 2236. grunts).

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Ilmājas ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 238. grunts), pie Ilmājas ielas 10 saistībā ar Ilmājas ielas posma pārbūves 2. kārtu

Nolemj:

 1. no 09.05.2016. līdz 20.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 robīniju ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 20 cm, 1 zirgkastaņas ø 13/13 cm (celma caurmērs 20 cm) un 3 vītolu ø 26, 26, 29 cm ciršanu Rīgā, Ilmājas ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 238. grunts), pie Ilmājas ielas 10;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 06.05.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Ilmājas ielas malā, pie ēkas Nr. 10).

9. Par koka ciršanu saistībā ar ūdens rezervuāra nojaukšanu Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 18. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm Rīgā, Miera ielā 58A (26. grupa, 18. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 416,19 EUR (četri simti sešpadsmit euro, deviņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izmaiņu veikšanai būvprojektā.

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Torņa ielā bez numura (8. grupa, 3. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 11.04.2016. līdz 22.04.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 10 Holandes liepu ø 48, 50, 44, 60, 42, 41, 48, 51, 47, 60 cm ciršanu Rīgā, Torņa ielā bez numura (8. grupa, 3. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 08.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Torņa ielas un Pils laukuma stūrī);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

11. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A un Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A, papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.04.2016. līdz 10.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 bērzu ø 28, 30, 33 cm, 1 vītola ø 73/43 cm, 2 kļavu ø 31, 28/22/18 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts), 1 bērza ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm) ciršanu zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 018 0064, pie Hanzas ielas 14A, 1 bērza ø 12 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 ošlapu kļavas ø 25 cm ciršanu Sporta ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9020, pie Hanzas ielas 14A;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.04.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Pulkveža Brieža ielas, pie iebrauktuves zemesgabalā Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.05.2016. līdz 17.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 zirgkastaņas ø 34/36 cm, 1 ozola ø 39 cm, 1 ošlapu kļavas ø 31/25 cm ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 5 (24. grupa, 323. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.04.2016. Ne vēlāk kā līdz 02.05.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Grostonas ielā, pie iebrauktuves zemesgabalā Grostonas ielā 5);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daibes ielā 6 (105. grupa, 2107. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2016.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Saulkalnes ielā 18 (73. grupa, 2027. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2016.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Baložu ielā 27 (60. grupa, 100. grunts), P. Jurjāna mūzikas skolas teritorijā un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielas sarkanajās līnijās (61. grupa, 9009. grunts), pie Kalnciema ielas 11B, Kalnciema ielā 11B (61. grupa, 238. grunts), Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Plekstes ielā 8 (120. grupa, 2496. grunts) un Rīgā, Plekstes ielā bez numura (120. grupa, 9009. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 priedi ø 31 cm Rīgā, Plekstes ielā bez numura (120. grupa, 9009. grunts);
 2. pirms 1 priedes ø 31 cm Rīgā, Plekstes ielā bez numura (120. grupa, 9009. grunts) ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
 3. atļaut cirst 1 priedi ø 37 cm Rīgā, Plekstes ielā 8 (120. grupa, 2496. grunts);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 5. pirms 1 priedes ø 37 cm Rīgā, Plekstes ielā 8 (120. grupa, 2496. grunts) ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Pāles ielā 14 k-2 (92. grupa, 523. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0503) un Rīgā, Pāles ielā 14 k-10 (92. grupa, 505. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0504) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pie Gaujas kanāla (128. grupa, 2012. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 18 (107. grupa, 97. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Beverīnas ielā 18 (107. grupa, 97. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koku ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 64 (124. grupa, 303. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldei 1 blīgznu ø 24 cm un 1 krastu kļavu ø 20/22/19 cm Rīgā, Kvēles ielā 64 (124. grupa, 303. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Strazdu ielā 4 (58. grupa, 100. grunts) un par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Vesera ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 2027. grunts), pie Strazdu ielas 4

Nolemj:

 1. izbeigt administratīvo lietu par 1 liepas ø 46/50 cm un 1 kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Vesera ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 2027. grunts), pie Strazdu ielas 4;
 2. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Strazdu ielā 4 (58. grupa, 100. grunts).

11. Par koka ciršanu Rīgā, Saikavas ielā 4A (72. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Saikavas ielā 4A (47. grupa, 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 28 (121. grupa, 1463. grunts), Rīgas 256. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50/39 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 28 (121. grupa, 1463. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 9009. grunts), pie ēkas Vaidavas ielā 2 k-2

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 60 cm un 1 balto apsi ø 60 cm Rīgā, Vaidavas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 9009. grunts), pie ēkas Vaidavas ielā 2 k-2;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 balto apsi ø 50 cm un 1 vītolu ø 56 cm Rīgā, Vaidavas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 9009. grunts), pie ēkas Vaidavas ielā 2 k-2;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra numuru 0100 046 0007, pie ēkas Viļānu ielā 13

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra numuru 0100 046 0007, pie ēkas Viļānu ielā 13;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldei 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra numuru 0100 046 0007, pie ēkas Viļānu ielā 13;
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.