Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.14 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i.

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece, transporta būvju galvenā speciāliste

I.Veļikanova

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 8 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Mobīlo sakaru bāzes stacijas projektēšana Rīgā, Nautrēnu ielā b/n (123.grupa, 2373.grunts)
Adresāts: SIA „Juglas Īpašumi A.G.”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 3 papeles ø 70, 110, 70 cm Rīgā, Nautrēnu ielā b/n (123.grupa, 2373.grunts), jo zemes gabals pieder citai juridiskai personai.

2. Dzīvojamās ēkas lit.001 rekonstrukcija un ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19.grupa, 27.grunts)
Adresāts: SIA „Baltīpašums investīcijas”

Nolemj:
Par 1 ozola ø 62 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Dzīvojamās ēkas lit.001 rekonstrukcija un ēkas jaunbūve” projektēšana Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19.grupa, 27.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 23.04.2013. līdz 08.05.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu un pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2013.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24.grupa, 2012.grunts)
Nolemj:

Par 1 kļavas ø 43 cm un 2 gobu ø 23, 18 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve” projektēšana Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24.grupa, 2012.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 23.04.2013. līdz 08.05.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Līdz 08.05.2013.pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem apkārtējā teritorijā;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2013.

4. Īslaicīgas lietošanas būve-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Dzelzavas ielā b/n (70.grupa, 2440.grunts)
Adresāts: SIA „Mentona”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 papeli ø 44 cm Rīgā, Dzelzavas ielā b/n (70.grupa, 2440.grunts);
Atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 50, 65 cm Rīgā, Dzelzavas ielā b/n (70.grupa, 2440.grunts), jo neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Ap bērziem veidot kopēju apdobi ne mazāku kā 2 m no koka stumbra ārējas malas, uzlabojot koka augšanas apstākļus.

5. Savrupmājas projektēšana Rīgā, Bērzpils ielā 8 (86.grupa, 170.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 divstumbru kļavu ø 38/48 cm Rīgā, Bērzpils ielā 8 (86.grupa, 170.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 516,00 (pieci simti sešpadsmit lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Savrupmājas projektēšana Rīgā, Annas Sakses ielā 10/12 (84.grupa, 2113.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas projektēšana Rīgā, Staraja Rusas ielā 8 (49.grupa, 2049.grunts)
Adresāts: SIA „ANVA CAPITAL”

Nolemj:
Daudzstāvu daudzdzīvokļu māju paredzēt izvietot ne mazāk kā 4 m attālumā no egles ø 31 cm stumbra ārējās malas, kas aug Rīgā, Staraja Rusas ielā 8;
Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas cokolstāvu paredzēt izvietot ne mazāk kā 4 m attālumā no oša ø 46 cm, kas aug zemes gabalā Rīgā, Valguma ielā 21;
Atteikt atļaut cirst 1 osi ø 73 cm Rīgā, Staraja Rusas ielā 8 (49grupa, 2049.grunts);
Daudzstāvu daudzdzīvokļu māju paredzēt izvietot ne mazāk kā 7 m attālumā no oša ø 73 cm;
Atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 55, 64 cm, 1 osi ø 31/34 cm Rīgā, Staraja Rusas ielas sarkanajās līnijās;
Daudzstāvu daudzdzīvokļu māju paredzēt izvietot ne mazāk kā 7 m attālumā no 2 liepām ø 55, 64 cm, 1 oša ø 31/34 cm Rīgā, Staraja Rusas ielas sarkanajās līnijās;
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei sakopt vainagu 2 liepām ø 55, 64 cm, 1 osim ø 31/34 cm Rīgā, Staraja Rusas ielas sarkanajās līnijās, saskaņā ar ETC sertificēta arborista, dendrologa Gvido Leiburga 08.11.2012. koku novērtējumu.

8. Izmaiņas tipogrāfijas ēkas rekonstrukcijas - gatavās produkcijas noliktavas piebūves un esošo būvju demontāžas projektēšanā Rīgā, Vienības gatvē 11 (54.grupa, 167.grunts)
Adresāts: AS „VG KVADRA PAK”

Nolemj:
Atļaut papildus cirst 2 liepas ø 20/20/20/20, 36 cm Rīgā, Vienības gatvē 11 (54.grupa, 167.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par papildus koku ciršanu Ls 696,00 (seši simti deviņdesmit seši lati nulle santīmu);
Noteikt kopējo zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par 6 liepu ø 20, 36, 39, 39, 20/20/20/20, 34/38 cm ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 11 (54.grupa, 167.grunts) Ls 1716,00 (viens tūkstotis septiņi simti sešpadsmit lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Skārņu ielā 24 (2.grupa, 112.grunts)
Adresāts: Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.05.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Meža ielā 4 (58.grupa, 175.grunts)
Adresāts: SIA „Miolans”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Meža ielā 4 (58.grupa, 175.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 131,20 (viens simts trīsdesmit viens lats divdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par koka ciršanu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80.grupa, 2192.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 vītolu ø 48 cm, 1 blīgznu ø 30 cm un 1 papeli ø 35 cm Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80.grupa, 2192.grunts);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 258 (78.grupa, 2342.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst nolūzušu 1 kļavu ø 58 cm Rīgā, Maskavas ielā 258 (78.grupa, 2342.grunts);
Atļaut cirst 2 bērzus ø 25 un 30 cm un 1 liepu ø 63 cm Rīgā, Maskavas ielā 258 (78.grupa, 2342.grunts);
Atteikt atļaut cirst 1 sarkano ozolu ø 59 cm Rīgā, Maskavas ielā 258 (78.grupa, 2342.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. punkta prasībām;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 25, 30 cm un 1 liepas ø 63 cm ciršanu sastāda Ls 289,60 (divi simti astoņdesmit deviņi lati sešdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Lubānas ielā 131 (121.grupa, 1242.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2013.;
Līdz 23.04.2013. Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt koku ciršanas rakstisku saskaņojumu ar zemes līdzīpašnieku;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas un zemes līdzīpašnieka rakstiska saskaņojuma iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē par koku ciršanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koka ciršana Rīgā, Ķemeru ielā 8 (76.grupa, 325.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Ķemeru ielā 8 (76.grupa, 325.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 198,40 (viens simts deviņdesmit astoņi lati četrdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Sarkandaugavas kapsētas teritorijā Rīgā, Nesaules ielā 1
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 68 cm Rīgā, Nesaules ielā 1, Sarkandaugavas kapsētas teritorijā, kapavietā Nr.II-4A-18, jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.

8. Koku ciršana Rīgā, Ropažu ielā 52/56 (86.grupa, 207.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Jugla”

Nolemj:
Atļaut cirst 4 papeles ø 57, 57, 50, 55 cm Rīgā, Ropažu ielā 52/56 (86.grupa, 207.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 280,32 (divi simti astoņdesmit latu trīsdesmit divi santīmi);
Rekomendējam iestādīt jaunu koku dižstādus, stādīšanas vietu, dižstādu sugu un skaitu saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galveno ainavu arhitektu un Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāju;
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana Rīgā, Indrānu ielā 10 (26.grupa, 185.grunts)
Nolemj:

Par 1 kļavas ø 52 cm ciršanu Rīgā, Indrānu ielā 10 (26.grupa, 185.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 23.04.2013. līdz 08.05.2013.;
Koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.04.2013. Ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 22.04.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2013.

10. Koka ciršana Rīgā, Miera ielā 87A (25.grupa, 2005.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Miera nams 87-A”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Miera ielā 87A (25.grupa, 2005.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 40,00 (četrdesmit latu nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.