Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.14 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā b/n (39. grupa, 2000. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 kļavu ar celmu caurmēriem 47, 49, 53, 55 cm, 2 liepu ar celmu caurmēriem 49, 58 cm un 1 ošlapu kļavas ar celma caurmēru 73 cm Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā b/n (39. grupa, 2000. grunts) patvaļīgu ciršanu 1671,02 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit viens euro, divi centi).

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku bojāšanu un par koku ciršanu Rīgā, Drustu ielā 15 (105. grupa, 54. grunts)

Nolemj:

 1. izbeigt administratīvo lietu par koku bojāšanu Rīgā, Drustu ielā 15 (105. grupa, 54. grunts);
 2. atļaut cirst 9 nokaltušas kļavas ø 19 (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm), 39, 14/18/18 (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm), 24/15, 20/22, 28, 24/24, 17 (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm), 31 cm;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēku un smagās tehnikas servisa centra būvniecību Rīgā, Granīta ielā b/n (121. grupa, 4103. grunts), pie Rūdas ielas

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm, 1 kļavu ø 20 cm, 1 pīlādzi ø 16 cm (celma caurmērs 23 cm), 30 apses ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17, 17, 17, 17 (celmu caurmērs ø 24 cm), 18, 18, 18, 18, 18 (celmu caurmērs 25 cm), 19, 19, 19, 19 (celmu caurmērs 26 cm), 16/20, 20, 20, 21, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 30, 32, 32, 32, 38 cm, 21 blīgznu ø 16, 16, 16 (celmu caurmērs 22 cm), 12/11 (celma caurmērs 25 cm), 12/12 (celma caurmērs 25 cm), 14/11 (celma caurmērs 26 cm), 14/13 (celma caurmērs 28 cm), 13/12 (celma caurmērs 25 cm), 15/15 (celma caurmērs 30 cm), 16/14/14/15 (celma caurmērs 36 cm), 16/13/10/10 (celma caurmērs 36 cm), 11/16/30, 21/28/16, 20, 20, 21, 22, 22, 27, 32, 37 cm, 59 bērzus ø 13/10/10 (celma caurmērs 32 cm), 14, 14, 14, 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 22 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs 23 cm), 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 31, 33, 34, 34, 35, 23/23/32, 27/31, 29/27/34, 31/20, 29/29, 18/35, 37/44, 39/24/28/31, 36/43, 34/37, 38, 38, 38, 39, 39, 39, 40, 41, 42, 42, 45, 48, 49, 50, 55, 56, 4 priedes ø 16, 16 (celmu caurmērs 22 cm), 20, 28 cm Rīgā, Granīta ielā b/n (121. grupa, 4103. grunts), pie Rūdas ielas pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 14926,47 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit seši euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm, 1 vītolu ø 57 cm, 1 liepu ø 22/22/20/11 cm (pārstādīt) Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts);
 2. atļaut cirst 9 vītolus ø 61, 54, 42, 32, 25, 27/30, 20/21, 17 (celma caurmērs 22 cm), 16 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Strautu ielā 24A (121. grupa, 67. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1178,14 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit astoņi euro, četrpadsmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par administratīvās lietas izbeigšanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448F) (125. grupa, 2042. grunts) un Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448) (125. grupa, 2041. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu [..] par 3 papeļu ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 28 cm), 55 cm, 3 ošlapu kļavu ø 23, 32, 29/16 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448F) (125. grupa, 2042. grunts) un 1 ošlapu kļavas ø 39/22 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (Maskavas iela 448) (125. grupa, 2041. grunts) par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar Rīgas jahtu kluba „Andrejosta” teritorijas apbūves projekta izstrādi Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), Eksporta ielā 1A (10. grupa, 73. grunts), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts), pie Eksporta ielas 1A un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 12.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts).

5. Par papildu informācijas atkārtotu pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Duntes ielā 22, Duntes ielā 12/22 (17. grupa, 150. grunts)

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.06.2015.;
 2. atkārtoti lūgt iesniedzēju līdz 15.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz derīga topogrāfiskā plāna, uz kura būtu atainota atkritumu konteinera novietne un zemesgabala īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Duntes ielā 22, Duntes ielā 12/22 (17. grupa, 150. grunts).

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Bauskas ielā b/n (52. grupa, 2010. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 26.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā aktuālu ģenerālplāna skici ar piebraucamā ceļa izbūves risinājumu Rīgā, Bauskas ielā b/n (52. grupa, 2010. grunts) ar norādītajiem cirst nepieciešamajiem kokiem.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Kalnciema ielā 11B (61. grupa, 238. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 02.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā papildus informāciju žoga izbūves risinājumam Rīgā, Kalnciema ielā 11B (61. grupa, 238. grunts), pievienojot projektējamā žoga šķērsgriezumu un žoga izbūves darbu veikšanas procesa paskaidrojumu.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 2078. grunts), posmā no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai saistībā ar Kārļa Ulmaņa gatves vietējās joslas posmā no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai 1. kārtas izbūvi

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 12.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu 4 apšu ø 35, 44, 48, 33 cm, 3 papeļu ø 39, 46, 26 cm, 6 bērzu ø 20, 38, 23, 27, 27, 35 cm, 1 liepas ø 20 cm ciršanai Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 2078. grunts), posmā no Kalnciema ielas līdz Upesgrīvas ielai.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Volguntes ielā b/n (76. grupa, 2177. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 12.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici objektam „Rindu mājas būvniecība” Rīgā, Volguntes ielā b/n (76. grupa, 2177. grunts) ar attēlotu ūdensvada un kanalizācijas tīklu risinājumu.

10. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.02.2015. lēmuma (protokols Nr. 6, 1.2.1. §) „Par koka ciršanu saistībā ar žoga izbūvi Rīgā, Bišu ielā 4 (58. grupa, 55. grunts)” nosacījumu grozīšanu

Nolemj:

 1. grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.02.2015. lēmumā (protokols Nr. 6, 1.2.1. §) „Par koka ciršanu saistībā ar žoga izbūvi Rīgā, Bišu ielā 4 (58. grupa, 55. grunts)” noteikto nosacījumu, nosakot: atļaut cirst 1 osi ø 60 cm Rīgā, Bišu ielā 4 (58. grupa, 55. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (35. grupa, 124. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 40/40/35/29/23, 58/54/50, 60/56, 43 cm Rīgā, Rūdolfa ielā 3 (25. grupa, 124. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2221,96 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, K. Barona ielā 70 (29. grupa, 2. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, K. Barona ielā 70 (29. grupa, 2. grunts).

3. Par koku ciršanu un par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.05.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 12.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā sertificēta kokkopja (arborista) atzinumu par 1 kļavas ø 98 cm stāvokli Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā;
 3. atļaut cirst 9 kļavas ø 37, 40, 48, 35, 32, 38, 41, 45, 44 cm, 6 liepas ø 50, 33, 38, 50, 62, 43 cm, 1 ozolu ø 59 cm Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā;
 4. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 59/76 cm Rīgā, Ezermalas ielā 32 (84. grupa, 528. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 614,68 EUR (seši simti četrpadsmit euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 17 (120. grupa, 135. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 28, 34 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 17 (120. grupa, 135. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 72,12 EUR (septiņdesmit divi euro, divpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Paceplīša ielā 1 (120. grupa, 118. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 57 cm Rīgā, Paceplīša ielā 1 (120. grupa, 118. grunts).

7. Par koka ciršanu Rīgā, Bajāru ielā 53 (116. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Bajāru ielā 53 (116. grupa, 158. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 157,09 EUR (simts piecdesmit septiņi euro, deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Plekstes ielā 6 (120. grupa, 2495. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.05.2015.

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Āraišu ielā 34 (89. grupa, 2144. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vilkābeli ø 51 cm Rīgā, Āraišu ielā 34 (89. grupa, 2144. grunts).

10. Par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (52. grupa, 2105. grunts), pie Mūkusalas ielas 82

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Mūkusalas ielā b/n (52. grupa, 2105. grunts), pie Mūkusalas ielas 82;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Mellužu ielā 2C (iepriekšējā adrese Rīga, Bolderājas iela 2) (80. grupa, 224. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzējai līdz 26.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu Rīgā, Mellužu ielā 2C (iepriekšējā adrese Rīga, Bolderājas iela 2) (80. grupa, 224. grunts).

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 20 (62. grupa, 10. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzējam līdz 19.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina otra zemesgabala kopīpašnieka piekrišanu 1 koka ciršanai Rīgā, Ogļu ielā 20 (62. grupa, 10. grunts) vai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmajai daļai noformētu pilnvaru, no kuras izrietētu iesniedzēja tiesības rīkoties otra zemesgabala kopīpašnieka vārdā, kā arī nodrošināt iespēju piekļūt minētajam zemesgabalam, lai konstatētu faktisko situāciju dabā.

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Raņķa dambī 7 (49. grupa, 213. grunts), pie ēkas Raņķa dambī 7 k-2 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 19.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu 1 baltās apses ø 99 cm ciršanai Rīgā, Raņķa dambī 7 (49. grupa, 213. grunts), pie ēkas Raņķa dambī 7 k-2.

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Šķērsielā 11 (80. grupa, 111. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 19.05.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 ozola ø 73 cm ietekmi uz ēku lit. 001 Rīgā, Šķērsielā 11 (80. grupa, 111. grunts).

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Zalves ielā 70 (81. grupa, 128. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2015.