Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.15 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece, transporta būvju galvenā speciāliste

I.Veļikanova

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 5 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10B (9.grupa, 2.grunts) un
Kalpaka bulvārī 13 (9.grupa, 57.grunts)
Adresāts: SIA „L.E.O.”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „L.E.O.” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 liepas ø 44 cm un 1 kļavas ø 64 cm bojāšanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10B (9.grupa, 2.grunts) un Kalpaka bulvārī 13 (9.grupa, 57.grunts) Ls 216,00 (divi simti sešpadsmit lati nulle santīmu) apmērā;
Informēt Rīgas domes Īpašuma departamentu par koku bojāšanu, ievērojot Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas nosacījumu par visā būvniecības laikā nepieciešamo atbildīgo koku speciālista uzraudzību, veicot monitoringu, lai kontrolētu visu koku uzraudzības pasākumu ievērošanu.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Sporta multifunkcionāla laukuma projektēšana Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-5 (46.grupa, 2033.grunts)
Adresāts: SIA „Ekonomikas un kultūras augstskola”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 kļavas ø 29, 33 cm un 1 egli ø 23 cm Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-5 (46.grupa, 2033.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 510,00 (pieci simti desmit latu nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Individuālās dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas projektēšana Rīgā, Bajāru ielā 34 (116.grupa, 196.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Bajāru ielā 34 (116.grupa, 196.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 123,00 (viens simts divdesmit trīs lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Pievedceļa projektēšana Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts) un Kundziņsalas 12.līnijas ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst ārpus meža 2 baltalkšņus ø 20, 18 cm, 1 nolūzušu ošlapu kļavu ø 68 cm, 1 divstumbru vītolu ø 20/36 cm, 1 četrstumbru vītolu ø 56/38/42/38 cm, 3 bērzus ø 20, 18, 18 cm, 3 vītolus ø 20, 76, 40 (stumbrā trupe) cm, 1 gobu ø 18 cm, 1 sešstumbru vītolu ø 42/13/14/23/16/32 cm, 1 papeli ø 36 cm, 1 bērzu ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērzu ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 divstumbru bērzu ø 22/17 cm, 2 papeles ø 62, 19 cm Rīgā, Kundziņsalā b/n (96.grupa, 2006.grunts);
Atļaut cirst ārpus meža 1 papeli ø 30 cm, 1 nokaltušu vītolu ø 32 cm, 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Kundziņsalas 12.līnijas ielas sarkanajās līnijās (96.grupa, 2042.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2205,60 (divi tūkstoši divi simti pieci lati sešdesmit santīmu);
Gar projektējamo pievedceļu, paredzēt stādīt jaunu koku dižstādus, stādīšanas vietu, dižstādu sugu un skaitu saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galveno ainavu arhitektu un Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāju;
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Divģimeņu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Hāmaņa ielā 5A (61.grupa, 2064.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 2 bērzus ø 20, 23 cm, 1 gobu ø 35 cm, 1 balto apsi ø 90 cm Rīgā, Hāmaņa ielā 5A (61.grupa, 2064.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 555,00 (pieci simti piecdesmit pieci lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Tirdzniecības centra „Komforts” rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Jaunmoku ielā 26 (75.grupa, 2233.grunts)
Adresāts: SIA „EVA-SAT”

Nolemj:
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 3.punktu atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. 7.korpusa rekonstrukcija Rīgā, Vienības gatvē 45 (54.grupa, 101.grunts)
Adresāts: VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 kļavas ø 32, 38 cm un 30 bērzus ø 14 (celma ø 21 cm), 16 (celma ø 21 cm), 18, 18, 19, 20, 20, 24, 25, 26, 26, 26, 28, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 45, 46, 49 ,50, 53, 55, 67, 20/35, 24/30, 32/40 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (54.grupa, 101.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 3527,60 (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi lati sešdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Administratīvā procesa uzsākšana par A korpusa 1.kārtas, 1.etapa būvniecību Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56.grupa, 115.grunts) no jauna daļā par zaudējuma atlīdzības apmēru
Adresāts: SIA „Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”

Nolemj:
Uzsākt administratīvo procesu no jauna par objektu A korpusa 1.kārtas, 1.etapa būvniecību Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56.grupa, 115.grunts);
Grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.05.2011. lēmuma (protokols Nr.10 1.3.1.§) 5.punktu, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 41313,76 (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti trīspadsmit lati septiņdesmit seši santīmi).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Stabu ielā 23 (22.grupa, 12.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Avotu ielā 36B (32.grupa, 55.grunts)
Nolemj:

Par 1 divstumbra bērza ø 29/23 cm ciršanu Rīgā, Avotu ielā 36B (32.grupa, 55.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 14.05.2013. līdz 27.05.2013.;
Koka ciršanas ierosinātājam līdz 07.05.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par koka ciršanu;
Koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.05.2013. Ne vēlāk kā līdz 13.05.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 13.05.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma un zemes īpašnieka rakstiska saskaņojuma par koka ciršanu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2013.

3. Koku ciršana, teritorijas kopšana 20 kV gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā
Adresāts: SIA „Vējakalni”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 kļavas ø 22, 16 cm, 1 divstumbru ošlapu kļava ø 22/18 cm Rīgā, pie Berģu ielas 97 (ielas sarkano līniju robežās);
Atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Berģu ielā 99 (127.grupa, 256.grunts);
Atļaut cirst 1 kļavu ø 34 cm, 1 papeli ø 26 cm Rīgā, Berģu ielā 99A (127.grupa, 640.grunts);
Atļaut cirst 2 papeles ø 40 cm Rīgā, pie Berģu ielas 105 (ielas sarkano līniju robežās);
Atļaut cirst 1 nokaltušu priedi ø 32 cm Rīgā, pret Berģu ielu 98 (ielas sarkano līniju robežās);
Atļaut cirst 1 bērzu ø 34 Rīgā, pie Berģu ielas 110 (ielas sarkano līniju robežās);
Atļaut cirst 1 kļavu ø 17 cm Rīgā, pie Berģu ielas 132 (ielas sarkano līniju robežās);
Atļaut cirst 1 kļavu ø 12/10 cm Rīgā, pie Berģu ielas 136 (ielas sarkano līniju robežās);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 523,52 (pieci simti divdesmit trīs lati piecdesmit divi santīmi);
Koku vainagu kopšanu veikt profesionālam koku kopējam - arboristam;
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Sarkandaugava” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Sarkandaugava”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 vīksnu ø 70 cm Rīgā, Gaujienas ielā 2 (15.grupa, 18.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam;
Rekomendējam veikt koka vainaga kopšanu. Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam;
Atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Duntes ielā 26 k-1;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 48,00 (četrdesmit astoņi lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Lejas ielā 18A (25.grupa, 52.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.05.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koku ciršana Rīgā, Ieriķu ielā 18; 22 (25.grupa, 2005.grunts)
Adresāts: SIA „Serenity”

Nolemj:
Atļaut cirst 5 robīnijas ø 24, 22, 22, 44, 18 cm Rīgā, Ieriķu ielā 18; 22 (70.grupa, 66.grunts);
Veikt vainagu kopšanu 2 robīnijām ø 30, 28 cm Rīgā, Ieriķu ielā 18; 22 (70.grupa, 66.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 416,00 (četri simti sešpadsmit lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Teritorijas kopšana Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departaments

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās pie ēkas Daugavgrīvas ielā 32.

8. Teritorijas kopšana Rīgā, Codes ielā 41A (106.grupa, 2302.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 2 bērzus ø 54, 60 cm Rīgā, Codes ielā 41A (106.grupa, 2302.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 182,40 (viens simts astoņdesmit divi lati četrdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Teritorijas kopšana Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 20 (56.grupa, 194.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 3 liepas ø 19, 32, 38 cm, Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 20 (56.grupa, 194.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 284,80 (divi simti astoņdesmit četri lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Teritorijas kopšana Rīgā, Kalnciema ielā 94 (75.grupa, 2225.grunts)
Adresāts: SIA „Latvia Hotel Invest”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm, 1 kļavu ø 24/28 cm Rīgā, Kalnciema ielā 94 (75.grupa, 2225.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 184,00 (viens simts astoņdesmit četri lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.