Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.16 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs.

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas dārzi un parki” direktora vietnieks

U.Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Pilsētvides uzraudzības nodaļas
galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes vadītājs

A.Kļaviņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas
sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 2 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 7 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 19 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Krēgermuižas ielā b/n (92.grupa, 141.grunts)
Adresāts: SIA „NAKONA”

Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2011.

2. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 30.05.2011. lēmuma (sēdes protokols Nr. 11 1.1.1.§) „Par koku izciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 32 (25.grupa, 149.grunts)” pārskatīšanu
Adresāts: Rīgas Golgātas baptistu draudze

Nolemj:

Atļaut Rīgas Golgātas baptistu draudzei pagarināt Komisijas 30.05.2011. lēmumu Nr.11 1.1.1.§ ”Par koku izciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 32 (25.grupa, 149.grunts)” noteikto zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu apmaksas termiņu, sadalot zaudējumu atlīdzības samaksu vairākos maksājumos pa mēnešiem no 2011. gada septembra līdz 2012.gada jūnijam.

Maksājuma
numurs

Laika periods

Samaksātā summa
dotajā mēnesī, Ls

Līdz šim izmaksātā summa (ieskaitot doto mēnesi), Ls

1.

2011.g. septembris

400,00

400,00

2.

2011.g. oktobris

400,00

800,00

3.

2011.g. novembris

400,00

1200,00

4.

2011.g. decembris

400,00

1600,00

5.

2012.g. janvāris

400,00

2000,00

6.

2012. g. februāris

500,00

2500,00

7.

2012. g. marts

500,00

3000,00

8.

2012.g. aprīlis

500,00

3500,00

9.

2012.g. maijs

500,00

4000,00

10.

2012.g. jūnijs (līdz
12.06.2012.)

680,00

4680,00

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Būvlaukuma pagaidu elektroapgādes projektēšana Mežaparka apbūves kvartālā Rīgā, Rusova ielā
Iesniedzējs: SIA „Kārlis”

Nolemj:

Atļaut cirst 2 papeles ø 22 cm un 32 cm, 5 blīgznas ø 16 cm – 44 cm, 18 robīnijas ø 8 cm – 24 cm, 12 tūjas ø 8 cm – 12 cm un 4 krūmus būvlaukuma pagaidu elektroapgādes izbūvei Mežaparka apbūves kvartālā Rīgā, Rusova ielā;
Saglabāt 0,4 – 0,2 m attālumā no projektējamās trases 1 divstumbru kļavu ø 28/32 cm, 4 bērzus ø 28 cm – 40 cm, 3 ošus ø 28 cm – 32 cm;
Saglabājamo koku tuvumā darbus veikt ar caurdures metodi, nerokot tranšeju, saudzējot koku saknes;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2767,50 (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi lati, piecdesmit santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

2. Dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Stokholmas ielā 15 (84.grupa, 328.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst 4 bērzus ø 38 cm, ø 48 cm, 52 cm un ø 55 cm, 2 robīnijas ø 20 cm un 30 cm, 1 daudzstumbru robīniju ø 36/18/18/14 cm, 1 aso egli ø 37 cm, 1 divstumbru tūju ø 15/13 cm, dzīvojamās mājas projektēšanai Rīgā, Stokholmas ielā 15 (84.grupa, 328.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 4450,50 (četri tūkstoši četri simti piecdesmit lati, piecdesmit santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

3. Apakšstacijas „Imanta” 330kV brīvgaisa sadales un vadības ēkas rekonstrukcija Rīgā, Kleistu ielā 25 (80.grupa, 773.grunts)
Adresāts: AS „Latvenergo”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 trīsstumbru kļavu ø 46/26/24 cm Rīgā, Kleistu iela 25 (80.grupa, 773.grunts);
Atļaut cirst grāvja tīrīšanas nolūkā 1 papeli ø 42 cm (avārijas stāvoklī esošs koks), 1 nokaltušu blīgznu ø 22 cm, 1 divstumbru kalstošu blīgznu ø 28/14 cm un 150 tekošie metri krūmus Rīgā, Kleistu iela 25 (80.grupa, 773.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 440,40 (četri simti četrdesmit lati, četrdesmit santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

4. 10/0,4kV tīkla rekonstrukcija Rīgā, Cepļa ielas, Vēja ielas un Ludviķa ielu rajonā
Adresāts: SIA „Elko”

Nolemj:

Projektējot 10/0,4kV tīkla rekonstrukciju Rīgā, Cepļa ielas, Vēja ielas un Ludviķa ielu rajonā, atļaut cirst 2 kļavas ø 25/20 cm un ø 20 cm Rīgā, pie Vēja ielas 20A;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 234,00 (divi simti trīsdesmit četri lati, nulle santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

5. Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja ēkas rekonstrukcija un piebūves projektēšana
Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10A (9.grupa, 58.grunts; 2.grunts)

Iesniedzējs: Rīgas domes Īpašuma departaments

Nolemj:

Koku ciršanu saskaņot ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, saskaņā ar Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumu Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 2.2.punktu;
Saņemt rakstisku slēdzienu no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides plānošanas nodaļas par Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 10A (9.grupa, 2.grunts) augošās kalnu kļavas (Acer pseudoplatanuss) ciršanu, jo atbilstoši Rīgas domes 10.03.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.94 „Rīgas pilsētas aizsargājamo koku aizsardzības un uzturēšanas noteikumi” minētais koks ir vietējas nozīmes vietējās sugas dižkoks;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2011.

6. Ražotnes Rīgā, Ventspils ielā 50 (75.grupa, 20.grunts) ārējās elektroapgādes projektēšana
Adresāts: SIA „Alfards”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 kļavu ø 26 cm Rīgā, Ventspils ielā 51 (75.grupa, 17.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
Saglabājamo koku tuvumā darbus veikt ar caurdures metodi, nerokot tranšeju, saudzējot koku saknes;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 117,00 (viens simts septiņpadsmit lati, nulle santīmi);
Pirms koka ciršanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība, iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā saskaņojumu ar zemes īpašnieku un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koka ciršanas atļauja;
Koka ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

7. Izmaiņas Rīgā, kvartālā starp Maskavas ielu, Krasta ielu, Turgeņeva ielu un Daugavas upes krastmalas daļas no dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam revitalizācijā
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:

Atļaut teritorijas kopšanas nolūkā papildus cirst 3 papeles ø 15 cm, 1 papeli ø 25 cm, 1 papeli ø 20 cm, 2 divstumbru papeles ø 20/16 cm un ø 30/30 cm Rīgā, posmā no Turgeņeva ielas līdz Salu tiltam;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 558,00 (pieci simti piecdesmit astoņi lati, nulle santīmi);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt koku ciršanas skaņojumu ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauju izsniegt tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Dzīvojamās mājas būvniecība Rīgā, Kātu ielā 32 (113.grupa, 2343.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 16 cm, saskaņā ar Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.07.2007. lēmumu (protokols Nr.15 3.27.§) Rīgā, Kātu ielā 32 (113.grupa, 2343.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 33,60 (trīsdesmit trīs lati, sešdesmit santīmi);
Pirms koka ciršanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koku ciršanas atļauja;
Koku ciršanas atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

2. Rezervuāra parka noliešanas un ieliešanas ierīču rekonstrukcija Rīgā, Tvaika ielā 35 (68.grupa, 173., 225.grunts)
Adresāts: SIA „Trans Quadrant Riga”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm un 27 krūmus, saskaņā ar Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 18.12.2008. lēmumu (protokols Nr.25 3.27.§);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 144,00 (viens simts četrdesmit četri lati, nulle santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

3. Žoga izbūve Rīgā, Hospitāļu ielā 2 (24.grupa, 97.grunts)

Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 20/20/18/16 cm Rīgā, Hospitāļu ielas 2 pieguļošajā teritorijā;
Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 9/10/11 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 2 (24.grupa, 97.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 63,00 (sešdesmit trīs lati, nulle santīmi);
Pirms koka ciršanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība, jāiesniedz Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu par Koka ciršanu un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koku ciršanas atļauja;
Koka ciršanas atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

4. Rīgā, Hermaņa ielas rekonstrukcija, posmā no O.Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:

Atļaut cirst 4 blīgznas ø 10 - 22 cm, 4 liepas ø 44 - 58 cm, 4 kļavas ø 24 - 56 cm Rīgā, Hermaņa ielā, posmā no O.Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai, saskaņā ar Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.09.2009. lēmumu (protokols Nr.19 1.3.3.§);
Atļaut cirst 4 nokaltušas kļavas ø 20 - 24 cm Rīgā, Hermaņa ielā 3 (57.grupa, 3.grunts), saskaņā ar Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.09.2009. lēmumu (protokols Nr.19 1.3.3.§). Koku ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2052,00 (divi tūkstoši piecdesmit divi lati, nulle santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Koku ciršanas atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Miķeļa kapsētā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:

Atļaut cirst 1 tūju ø 21 cm Gaujas ielā 4 – Miķeļa kapsētā;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 56,70 (piecdesmit seši lats, septiņdesmit santīmi);
Samazināt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par 100%;
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koku ciršanas atļauja.

2. Koku ciršana Rīgā, Hospitāļu ielā 55 (17.grupa, 67.grunts)
Adresāts: Valsts Aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Nolemj:

Atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm (avārijas stāvoklī) un 1 nokaltušu priedi ø 12 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 55 (17.grupa, 67.grunts);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Āraišu ielā 28 (89.grupa, 265.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 30 cm retināšanas nolūkā Rīgā, Āraišu ielā 28 (89.grupa, 265.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 189,00 (viens simts astoņdesmit deviņi lati, nulle santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Jaunciema gatvē 7 (128.grupa, 2121.grunts)
Adresāts: SIA „Nekustamā īpašuma pārvalde”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 7 (128.grupa, 2121.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 90,00 (deviņdesmit lati, nulle santīmi);
Atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 52 cm, nozāģēt nokaltušo galotni;
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Tvaika ielā 2 (16.grupa, 53.grunts)
Adresāts: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm, 1 kļavu „Schwedleri” ø 80 cm, vietējas nozīmes svešzemju sugu dižkoks, reģistrēts Rīga domes Pilsētas attīstības departamenta datu bāzē „Dižkoki Rīgā” ar Nr.0976, koki avārijas stāvoklī Rīgā, Tvaika ielā 2 (16.grupa, 53.grunts);
Atļaut cirst 1 kļavu ø 48 cm un ø 26 cm, kas aug uz nogāzes un 1 kalstošu zirgkastaņu ø 94 cm;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 240,00 (divi simti četrdesmit lati, nulle santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Jaunciema 5.šķērslīnijā 1 (114.grupa, 2077.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas Namu pārvaldnieks” iecirknis „Vecmīlgrāvis”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 priedi ø 24 cm Rīgā, Jaunciema 5.šķērslīnijā 1 (114.grupa, 2077.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 64,00 (sešdesmit četri lati, nulle santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 26 (87.grupa, 17.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst 1 papeli ø 80 cm Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 26 (87.grupa, 17.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 48,00 (četrdesmit astoņi lati, nulle santīmi);
Atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 82 cm, veikt vainaga kopšanu;
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koku ciršana Rīgā, Kantora ielā 18 (106.grupa, 346.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst 2 liepas ø 48 cm un ø 60 cm Rīgā, Kantora ielā 18 (106.grupa, 346.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 486,00 (četri simti astoņdesmit seši lati, nulle santīmi);
Rekomendējam vietā iestādīt jaunus kokus;
Pirms koku ciršanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koku ciršanas atļauja.

9. Koka ciršana Rīgā, pie A.Deglava ielas 104
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „A.Deglava 104”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40 cm Rīgā, A.Deglava ielā 106 k-1 (71.grupa, 206.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašniekiem;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 60,00 (sešpadsmit lati, nulle santīmi);
Pirms koka ciršanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība, jāiesniedz Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā saskaņojums ar zemes īpašniekiem un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koka ciršanas atļauja.

10. Koka ciršana Rīgā, Kaltuves ielā 28 (99.grupa, 2052.grunts)
Adresāts: SIA „Remus elektro”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 40/40 cm Rīgā, Kaltuves ielā 28 (99.grupa, 2052.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 216,00 (divi simti sešpadsmit lati, nulle santīmi);
Pirms koka ciršanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība, jāiesniedz Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā saskaņojums ar zemes īpašnieku un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koka ciršanas atļauja.

11. Koka ciršana Rīgā, Preiļu ielā 17 (121.grupa, 55.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 66 cm Rīgā, Preiļu ielā 17 (121.grupa, 55.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 118,80 (viens simts astoņpadsmit lati, astoņdesmit santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauju.

12. Koka ciršana Rīgā, Fr.Candera ielā 5 (76.grupa, 178.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 64 cm Rīgā, Rīgā, Fr.Candera ielā 5 (76.grupa, 178.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 576,00 (pieci simti septiņdesmit seši lati, nulle santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauju.

13. Koka ciršana Rīgā, Enkura ielā 2 k-15 (62.grupa, 2075.grunts)
Adresāts: Amerikas Savienotās Valstis, ASV vēstniecības Rīgā personā

Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 12 cm Rīgā, Enkura ielā 2 k-15 (62.grupa, 2075.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta un 14.punkta prasībām.

14. Koka ciršana Rīgā, Mārtiņa ielā 8 (60.grupa, 45.grunts)
Adresāts: SIA „M8”

Nolemj:

Atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Mārtiņa ielā 8 (60.grupa, 45.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 432,00 (četri simti trīsdesmit divi lati, nulle santīmi). Koka ciršanu saskaņot ar zemes līdzīpašniekiem;
Pirms koka ciršanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība, jāiesniedz Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā saskaņojums ar zemes līdzīpašniekiem un Rīgas pilsētas būvvaldē jāsaņem koka ciršanas atļauja.

15. Koka ciršana Rīgā, Līvānu ielā 3 (71.grupa, 53.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst avārijas situācijas novēršanai 1 ošlapu kļavu ø 52 cm Rīgā, Līvānu ielā 3 (71.grupa, 53.grunts);
Atļaut cirst 1 papeli ø 82 cm Rīgā, Līvānu ielā 3 (71.grupa, 53.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 24,60 (divdesmit četri lati, sešdesmit santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauju.

16. Teritorijas kopšana Rīgā, Raņķa dambī 7/2 (49.grupa, 213.grunts)
Adresāts: AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 38/22 cm Rīgā, Raņķa dambī 7/2 (49.grupa, 213.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta un 14.punkta prasībām.

17. Koka ciršana Rīgā, Lazdonas ielā 5 (39.grupa, 121.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Austrumu izpilddirekcija

Nolemj:

Atļaut Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas dārzi un parki” cirst 1 papeli ø 130 cm Rīgā, Lazdonas ielā 5 (39.grupa, 121.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 390,00 (trīs simti deviņdesmit lati, nulle santīmi);
Samazināt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par 100%;
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauja.

18. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Krasts” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Krasts”

Nolemj:

Atļaut cirst SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Krasts” apsaimniekojamajā teritorijā:
1 ozolu ø 60 cm Rīgā, Maskavas ielā 60 (43.grupa, 60.grunts);
1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Virsaišu ielā 3 (46.grupa, 57.grunts);
1 apsi ø 25 cm Rīgā, pie M. Lubānas ielas 17;
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koku ciršanu, samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu;
Noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu Ls 490,50 (četri simti deviņdesmit lati, piecdesmit santīmi);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

19. Koka ciršana Rīgā, Bramberģes ielā 27 (106.grupa, 125.grunts)

Nolemj:

Atļaut cirst 1 bērzu ø 72 cm Rīgā, Bramberģes ielā 27 (106.grupa, 125.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 129,60 (viens simts divdesmit deviņi lati, sešdesmit santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauju.