Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.16 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 2 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 5 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana Rīgā, Maskavas ielā 8 (4.grupa, 24.grunts) un Maskavas ielā 12 k-1 (4.grupa, 49.grunts)
Adresāts: SIA „Merks”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „Merks” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 6 bērzu ø 64, 32, 32, 36, 24, 28 cm bojāšanu Rīgā, Maskavas ielā 8 (4.grupa, 24.grunts) un Maskavas ielā 12 k-1 (4.grupa, 49.grunts) Ls 216,00 (divi simti sešpadsmit lati nulle santīmu) apmērā.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts)
Adresāts: SIA „Eva dārzam”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „Eva dārzam” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par iznīcināto 1 Kalnu kļavu ø 52 cm Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts) Ls 520,00 (pieci simti divdesmit latu nulle santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas projektēšana Rīgā, K.Barona ielā 57 (28.grupa, 80.grunts)
Adresāts: SIA „BMS Tehnoloģija”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 liepas ø 53, 51 cm dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas būvniecībai Rīgā, K.Barona ielā 57 (28.grupa, 80.grunts);
Dzīvojamo, tirdzniecības un pakalpojumu ēku Rīgā, K.Barona ielā 57 (28.grupa, 80.grunts) izvietot ne tuvāk kā 5 m attālumā no tuvākās liepas ø 45 cm stumbra ārējās malas;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1620,00 (viens tūkstotis seši simti divdesmit latu nulle santīmu);
Koku tuvumā ēkas pamatu izbūvei piemērot rievsienas konstrukciju;
Pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu laikā veikt koku saglabāšanas pasākumus. Darbus veikt profesionālam koku kopējam (arboristam);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Siltumtrases rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Maskavas ielā b/n (72.grupa, 9003., 999., 2101., 65. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 papeli ø 74 cm, veicot siltumtrases rekonstrukciju Rīgā, Maskavas  ielā pie Ogres ielas;
Atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm, veicot siltumtrases rekonstrukciju Rīgā, pie Maskavas ielas 214. Koka ciršanu rakstiski saskaņot ar zemes īpašnieku;
Saglabāt 1 liepu ø 16 cm, 1 bērzu ø 30 cm, veicot siltumtrases rekonstrukciju Rīgā, Maskavas ielā pie Ogres ielas, koku tuvumā nerokot tranšeju, saglabājot esošo kameru;
Saglabāt 1 piramidālo papeli ø 52 cm, veicot siltumtrases rekonstrukciju Rīgā, pie Maskavas ielas 218, koku tuvumā nerokot tranšeju, saglabājot esošo kameru;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 267,60 (divi simti sešdesmit septiņi lati sešdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Mobīlo sakaru bāzes stacijas projektēšana Rīgā, Nautrēnu ielā b/n (123.grupa, 2373.grunts)
Adresāts: SIA „Juglas Īpašumi A.G.”

Nolemj:
Atļaut cirst bīstamības novēršanai 5 papeles ø 78, 88, 124, 95, 80 cm Rīgā, Nautrēnu ielā b/n (123.grupa, 2373.grunts).

4. Pieminekļa 6. Rīgas pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts)
Adresāts: RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2013.;
Organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu „Pieminekļa 6. Rīgas pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija” Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts);
Pēc izbraukuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūves projektēšana Rīgā, Rojas ielā 21 (108.grupa, 136.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Rojas ielā 21 (108.grupa, 136.grunts), jo minētais jautājums nav Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas kompetencē.

6. Biroju ēkas projektēšana Rīgā, Jelgavas ielā 76 (53.grupa, 19.grunts)
Adresāts: SIA „Eko celtne”

Nolemj:
Atļaut cirst 4 kļavas ø 16, 21, 36, 38 cm, 1 zirgkastaņu ø 15/22, 1 tūju ø 14/17 cm Rīgā, Jelgavas ielā 76 (53.grupa, 19.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1074,00 (viens tūkstotis septiņdesmit četri lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Transporta pieslēgšanas izbūve pie teritorijas „Daudzfunkcionālais centrs „Akropole”” Rīgā, Maskavas ielā 257
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.05.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinuma saņemšanas, jautājumu atkārtoti skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana, teritorijas kopšana Rīgā, Jersikas ielā 23
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 papeli ø 72 cm un 1 bērzu ø 20 cm Rīgā, Jersikas ielā 23;
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Madonas ielā 26 (70.grupa, 433.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2013.;
Līdz 08.05.2013. iesniegt otra zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par 1 bērza ø 67 cm ciršanu Rīgā, Madonas ielā 26 (70.grupa, 433.grunts);
Pēc otra zemes īpašnieka piekrišanas saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koka ciršana Rīgā, Skultes ielā 3 (88.grupa, 117.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2013.;
Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana Rīgā, Tauvas ielā 9 (111.grupa, 535.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2013.;
Līdz 08.05.2013. iesniegt otra zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par 1 kļavas ø 64 cm ciršanu Rīgā, Tauvas ielā 9 (111.grupa, 535.grunts);
Pēc otra zemes īpašnieka piekrišanas saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Teritorijas kopšana Rīgā, Ernestīnes ielā 22 (59.grupa, 233.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.05.2013.;
Līdz 08.05.2013. iesniegt otra zemes īpašnieka rakstisku saskaņojumu par bērza ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 22 (59.grupa, 233.grunts);

Pēc otra zemes īpašnieka piekrišanas saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.