18.04.2016.Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.16 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

N. Millersone

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana
 • 15 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 6 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Rostokas ielā 61 (93. grupa, 2232. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 22 bērzu ø 40, 35, 55, 45, 40, 40, 40, 25, 45, 45, 35, 25, 20, 20, 35, 45, 30, 10/15, 15, 25, 20, 35 cm un 9 liepu ø 45, 35, 45, 40, 50, 30, 40, 45, 40 cm Rīgā, Rostokas ielā 61 (93. grupa, 2232. grunts) patvaļīgu ciršanu 4211,69 EUR (četri tūkstoši divi simti vienpadsmit euro, sešdesmit deviņi centi).

2. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Daibes ielā 6B (105. grupa, 2144. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 20 cm Rīgā, Daibes ielā 6B (105. grupa, 2144. grunts) patvaļīgu ciršanu 56,91 EUR (piecdesmit seši euro, deviņdesmit viens cents).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie Jaunpils ielas bez numura (75. grupa, 2082. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 5 (62. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2126) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 16 (121. grupa, 1027. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Salaspils ielā 4C (72. grupa, 2136. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

5. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās, tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūvi Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 45, 47, 51, 53 cm Rīgā, K. Barona ielā 57 (28. grupa, 80. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4183,24 EUR (četri tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro, divdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9006. grunts), pie Jūrmalas gatves 132A, Rīgā, Jūrmalas gatvē 132A (82. grupa, 338. grunts), Rīgā, Jūrmalas gatvē 132B (82. grupa, 295. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2701), Rīgā, Jūrmalas gatvē 132C (82. grupa, 310. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2702) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts) un Zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3 un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 10.05.2016. līdz 23.05.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 gobu ø 41, 20 cm un 2 kļavu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 77 cm ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 1/3 (35. grupa, 40. grunts) un 1 liepas ø 47 cm ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 102. grunts), pie Zvaigžņu ielas 1/3;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.05.2016. Ne vēlāk kā līdz 09.05.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Zvaigžņu ielā, pie iebrauktuves zemesgabalā Zvaigžņu ielā 1/3);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.06.2016.

8. Par koku ciršanu saistībā ar inženierkomunikāciju pārlikšanu saistībā ar ēkas nojaukšanu Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 18 (celma caurmērs 26 cm), 21, 22 cm Rīgā, Aptiekas ielā 4 (16. grupa, 61. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 520,77 EUR (pieci simti divdesmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Atlantijas ielā bez numura (120. grupa, 2456. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 27, 35, 37 cm, 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Atlantijas ielā bez numura (120. grupa, 2456. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1028,74 EUR (viens tūkstotis divdesmit astoņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Garciema ielā 29 (120. grupa, 165. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 36, 48 cm Rīgā, Garciema ielā 29 (120. grupa, 165. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 717,13 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Lorupes ielā 19 (123. grupa, 2391. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi un jauna korpusa jaunbūvi Rīgā, Aizkraukles ielā 28 (115. grupa, 191. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar plānoto daudzstāvu biroja ēkas būvniecību Rīgā, Vesetas ielā 9 (24. grupa, 333. grunts)

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2016.

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 33 (94. grupa, 47. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

15. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (114. grupa, 363. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rucavas ielā 10 (76. grupa, 169. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 110 cm un 1 Sibīrijas baltegli ø 48 cm Rīgā, Rucavas ielā 10 (76. grupa, 169. grunts).

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Brūžu ielas sarkanajās līnijās (101. grupa, 9004. grunts), pie Brūžu ielas 12 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Druvienas ielā 19A (122. grupa, 149. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 50 (84. grupa, 138. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Stokholmas ielā 50 (84. grupa, 138. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 178 (114. grupa, 83. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2016.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 9 (89. grupa, 36. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2016.