Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.17 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
 • 6 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 3 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 183 (120.grupa, 67.grunts)
Nolemj:

  Uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par patvaļīgi nocirstajām 3 priedēm ø 40, 45 un 55 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 183 (120.grupa, 67.grunts) Ls 560,00 (pieci simti sešdesmit latu nulle santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Esošā 10 kV elektroapgādes tīkla rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Vestienas ielas, A.Deglava ielas, Nīcgales ielas, Vietalvas ielas un Sesku ielas rajonā
Adresāts: AS „Sadales tīkls”
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 6 bērzus ø 20, 40, 25, 24, 26, 16 cm (pie celma 22 cm) un 1 vītolu ø 25 cm Rīgā, Nīcgales ielā 46 (71.grupa, 2265.grunts);
  Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Nīcgales ielā 46A (71.grupa, 2004.grunts);
  Koku tuvumā rakšanas darbus veikt bez mehānismiem, nebojājot koku lielās saknes.

2. Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 (10.grupa, 121.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas nami”
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2012.;
  Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai izbraukt uz vietas lēmuma pieņemšanai par Koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 (10.grupa, 121.grunts);
  Pēc izbraukuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

3. Krišjāņa Valdemāra ielas rekonstrukcijas projektēšana posmā no Zirņu ielas līdz Upes ielai
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments
Nolemj:

  Atļaut cirst 4 liepas ø 18-34 cm pie Krišjāņa Valdemāra ielas 112/114 ielas sarkanajās līnijās un 1 liepu ø 102 cm Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (25.grupa, 2027.grunts) pie Upes ielas;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti latu nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas projektēšana tirdzniecības centram Garkalnes novadā Rīgā, Vējdzirnavu ielā posmā no Berģu ielas līdz Austrumu ielai
Adresāts: SIA „MAXIMA Latvija”
Nolemj:

  Par koku ciršanu publiskajos apstādījumos objekta kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas projektēšana tirdzniecības centram Garkalnes novadā Rīgā, Vējdzirnavu ielā posmā no Berģu ielas līdz Austrumu ielai organizēt publisko apspriešanu no 07.08.2012. līdz 20.08.2012.;
  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.10.2012.

5. Ēkas lit.001 rekonstrukcijas un tirdzniecības centra projektēšana Rīgā, Tilta ielā 32 (16.grupa, 207.grunts)
Adresāts: SIA „MRF Mājoklis”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm, 2 gobas ø 26, 30 cm, 2 bērzus ø 34, 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 66 cm, 5 liepas ø 52, 56, 59, 60, 96 cm un 9 krūmus Rīgā, Tilta ielā 32 (16.grupa, 207.grunts) ēkas lit.001 rekonstrukcijai un tirdzniecības centra būvniecībai;
  Atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm pie projektētā saimniecības laukuma;
  Atļaut cirst 1 nokaltušu liepu ø 34 cm, 1 līku liepu uz ielas pusi ø 48 cm, 1 aizlūzušu liepu ø 52 cm Rīgā, Tilta ielā 32 (16.grupa, 207.grunts) teritorijas kopšanai;
  Esošiem kokiem saglabāt vienotu, optimālu apdobi (ne mazāk kā 3 metri rādiusā no koka stumbra);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 3165,60 (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit pieci lati sešdesmit santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Apgaismojuma tīklu rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Šmerļa ielā 1 (92.grupa, 21.grunts)
Adresāts: AS „Sadales tīkls”
Nolemj:

  Atļaut cirst ārpus meža 1 bērzu ø 23 cm, 1 ošlapu kļavu ø 48 cm Rīgā, Šmerļa ielā 1 (92.grupa, 21.grunts) apgaismojuma tīklu rekonstrukcijai;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 184,20 (viens simts astoņdesmit četri lati divdesmit santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē, Rīgā, Liepājas ielas rajonā 2.1
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 vītolu ø 50 cm Rīgā, pie Drustu ielas Nr.3A (ielas sarkanajās līnijās);
  Atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm un 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Dikļu ielā 33 (105.grupa, 2020.grunts). Koku ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
  Atļaut cirst 2 bērzus ø 25, 50 cm Rīgā, pie Dikļu ielas Nr.33 (ielas sarkanajās līnijās);
  Atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm un 1 zirgkastaņu ø 30 cm Rīgā, pie Mežotnes ielas Nr.36 (ielas sarkanajās līnijās);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1305,00 (viens tūkstotis trīs simti pieci lati nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē, Rīgā, Dāliju-Kantoru ielu rajonā 1.1
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm (vainagota, plaisa visā stumbrā, izlūzis skeletzars ar daļu stumbra koksnes) Rīgā, pie Dāliju ielas Nr.13 (ielas sarkanajās līnijās);
  Atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, pie Dāliju ielas Nr.11 (ielas sarkanajās līnijās);
  Atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Drustu ielā 34 (105.grupa, 190.grunts). Koka ciršanu saskaņot ar zemes īpašnieku;
  Atļaut cirst 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, pie Drustu ielas Nr.19 (ielas sarkanajās līnijās);
  Atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, pie Kantora ielas Nr.66 (ielas sarkanajās līnijās);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 711,00 (septiņi simti vienpadsmit lati nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē, Rīgā, Jaunmoku ielas rajonā 5.1
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”
Nolemj:

  Projektā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē, Rīgā, Jaunmoku ielas rajonā 5.1 darbus veikt bez koku ciršanas un apstādījumu bojāšanas.

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Mārupē, Rīgā, Upesgrīvas ielas rajonā 1.2
Adresāts: SIA „Rīgas ūdens”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 melnalksni ø 50 cm Rīgā, pie Upesgrīvas ielas b/n (ielas sarkanajās līnijās);
  Atļaut cirst 1 melnalksni ø 30 cm Rīgā, pie Upesgrīvas ielas Nr.10 (ielas sarkanajās līnijās);
  Atļaut cirst 1 melnalksni ø 25 cm Rīgā, pie Upesgrīvas ielas Nr.12 (ielas sarkanajās līnijās);
  Atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 30 cm Rīgā, pie Upesgrīvas ielas Nr.16 (ielas sarkanajās līnijās);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 990,00 (deviņi simti deviņdesmit latu nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Administratīvā procesa uzsākšana par daudzfunkcionālā centra „Akropole” būvniecību Rīgā, Maskavas ielā 257 (72.grupa, 70.grunts) no jauna daļā par zaudējuma atlīdzības apmēru
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”
Nolemj:

  Uzsākt administratīvo procesu no jauna par objektu daudzfunkcionālā centra „Akropole” būvniecību Rīgā, Maskavas ielā 257 (72.grupa, 70.grunts), pamatojoties uz 18.06.2012. SIA „Maskavas NIP” iesniegumu Nr.M3/12-3/31;
  Grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.04.2012. lēmuma (protokols Nr.7 1.4.3.§) 7.punktu, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 17 774,40 (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri lati četrdesmit santīmu).

6. Esošās ēkas demontāža, automazgātuves būvniecība Rīgā, Juglas ielā 4 (92.grupa, 36.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Juglas ielā 4 (92.grupa, 36.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 312,00 (trīs simti divpadsmit lati nulle santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Administratīvā procesa uzsākšana par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 63 (45.grupa, 82.grunts) no jauna daļā par zaudējumu atlīdzības apmēru
Nolemj:

  Uzsākt administratīvo procesu no jauna par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 63 (45.grupa, 82.grunts), pamatojoties uz 13.06.2012. Skaidrītes Mežzaķes iesniegumu;
  Grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 25.07.2011. lēmuma (protokols Nr.15 1.5.6.§) 2.punktu, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 12,00 (divpadsmit lati nulle santīmu).

2. Par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 31 k-2 (29.grupa, 2005.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2012;
  Līdz 21.08.2012. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē būveksperta slēdzienu;
  Pēc minētā dokumenta iesniegšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

3. Koku ciršana Rīgā, pie ēkas Pavasara gatvē 4 (121.grupa, 1281.grunts)
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 1 āra bērzu ø 40 cm Rīgā, pie ēkas Pavasara gatvē 4 (121.grupa, 1281.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām;
  Atļaut cirst 1 trīsstumbru ievu ø 22/14/22 cm Rīgā, pie ēkas Pavasara gatvē 4 (121.grupa, 1281.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 88,00 (astoņdesmit astoņi lati nulle santīmu);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.