Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.17 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana
 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 6A (46. grupa, 2041. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 4 ošlapu kļavu ø 20, 20/20/20, 20/20/20, 30/30/30/30 cm Rīgā, Lomonosova ielā 6A (46. grupa, 2041. grunts) patvaļīgu ciršanu 591,92 EUR (pieci simti deviņdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi).

2. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 114 (32. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ar celma caurmēru ø 32 cm Rīgā, Stabu ielā 114 (32. grupa, 92. grunts) patvaļīgu ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie Jaunpils ielas bez numura (75. grupa, 2082. grunts) saistībā ar Jaunpils ielas posma pārbūvi jaunas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas funkciju nodrošināšanai

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm un 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 30. grunts), pie Jaunpils ielas bez numura (75. grupa, 2082. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kauguru ielā 2A (75. grupa, 2167. grunts) saistībā ar autostāvvietas izbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 49/37/77 cm Rīgā, Kauguru ielā 2A (75. grupa, 2167. grunts).

3. Par koku ciršanu saistībā ar privātmājas jaunbūvi Rīgā, Bramberģes ielā 44A (106. grupa, 996. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 kļavas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 15/15 (celma caurmērs 25 cm), 20, 22, 29, 26/30, 54 cm, 1 melnalksni ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 2 ozolus ø 38, 40 cm, 1 lapegli ø 43 cm (kalstoša), 9 bērzus ø 25, 40, 15 (celma caurmērs 21 cm), 30, 40, 44, 45, 47, 57 cm Rīgā, Bramberģes ielā 44A (106. grupa, 996. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4269,47 EUR (četri tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts) un Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts) saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 81, 63/63 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts);
 2. atļaut cirst:
  2.1. 1 liepu ø 55 cm, 1 bērzu ø 69 cm, 3 gobas ø 20, 23, 28 cm, 1 kļavu ø 20/16 cm, 1 blīgznu ø 14 (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Strēlnieku ielā 4B (19. grupa, 129. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  2.2. 1 papeli ø 48 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 17 (19. grupa, 128. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4723,23 EUR (četri tūkstoši septiņi simti divdesmit trīs euro, divdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas pārbūvi un jauna korpusa jaunbūvi Rīgā, Aizkraukles ielā 28 (115. grupa, 191. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 32 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 28 (115. grupa, 191. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 109,28 EUR (viens simts deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Stāvvadu ielā bez numura (120. grupa, 2613. grunts), pie Paegļu ielas 7 (120. grupa, 2594. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rotkalnu ielā 11 (123. grupa, 2398. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.06.2016.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 46A (106. grupa, 995. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 12 bērzus ø 33, 31, 27, 29, 24, 22, 24, 24, 35, 21, 26, 31 cm Rīgā, Bramberģes ielā 46A (106. grupa, 995. grunts);
 2. atļaut cirst 6 bērzus ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 14 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Bramberģes ielā 46A (106. grupa, 995. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 216,28 EUR (divi simti sešpadsmit euro, divdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 9999. grunts), pie Ropažu ielas 22

Nolemj:

  1.
 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu papeli ø 52 cm Rīgā, Ropažu ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 9999. grunts), pie Ropažu ielas 22;
 2. 2.
 3. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Arāju ielā 8 (113. grupa, 95. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Arāju ielā 8 (113. grupa, 95. grunts).

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kundziņsalas 16. līnijā bez numura (96. grupa, 240. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Lībekas ielā 12 (84. grupa, 253. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2016.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 35 cm Rīgā, Kalmju ielā 1A (113. grupa, 2519. grunts).

7. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 24.05.2016. līdz 06.06.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 ozola ø 46 cm, 1 ošlapu kļavas ø 10/11/11/12/13 cm (celma caurmērs 38 cm), 1 bērza ø 19 cm (celma caurmērs 25 cm) un 1 kļavas ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm) ciršanu Rīgā, Trijādības ielā 7 (49. grupa, 269. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 17.05.2016. Ne vēlāk kā līdz 23.05.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.05.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie teritorijas Rīgā, Trijādības ielā 7);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.06.2016.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Raudas ielā 6A (75. grupa, 2161. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Raudas ielā 6A (75. grupa, 2161. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.