Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.18 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 44 (99. grupa, 158. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 30 cm un 1 kļavas ø 15/15/15 cm Rīgā, Apuzes ielā 44 (99. grupa, 158. grunts) patvaļīgu ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts) saistībā ar plānotā objekta „Dzīvojamā ēka Rīgā, Hanzas ielā 2A” būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 liepas ø 32, 38, 38, 34, 44, 61 cm, 1 ošlapu kļavu ø 38 cm, 2 gobas ø 38, 20 cm, 3 blīgznas ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 3 kļavas ø 34, 28, 56 cm un 3 ozolus ø 36, 40, 26 cm Rīgā, Hanzas ielā 2A (19. grupa, 122. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 12033,22 EUR (divpadsmit tūkstoši trīsdesmit trīs euro, divdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 21 (84. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2015.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielā b/n (120. grupa, 2364. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2015.

4. Par koka ciršanu saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Brīvdabas ielā 15 (127. grupa, 2015. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 31 cm Rīgā, Brīvdabas ielā 15 (127. grupa, 2015. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar meliorācijas sistēmas izbūvi Rīgā, Juglas ielā 16A (92. grupa, 650. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm, 3 kļavas ø 33, 21, 42 cm un 2 melnalkšņus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 25 cm Rīgā, Juglas ielā 16A (92. grupa, 650. grunts) teritorijas kopšanas nolūkos;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 787,70 EUR (septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un koka ciršanu, kurš aug uz gruntsgabalu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) robežas, saistībā ar viesnīcas ēkas jaunbūves projektēšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 piramidālo ozolu ø 39 cm, 3 liepas ø 32, 32, 37 cm Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) uz gruntsgabala robežas ar Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3628,32 EUR (trīs tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro, trīsdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas pārbūvi Rīgā, Puikules ielā 21 (120. grupa, 159. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 71, 35 cm Rīgā, Puikules ielā 21 (120. grupa, 159. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 452,47 EUR (četri simti piecdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie ēkas Rīgā, Kantora ielā 10 (106. grupa, 402. grunts)

Nolemj:

 1. 1. atļaut cirst:
   1.1. 6 kļavas ø 28, 25, 25, 28, 28, 42/20 cm, 2 papeles ø 59, 37/32 cm, 11 melnalkšņus ø 31, 36, 32, 33, 33, 30, 30, 33, 30/30, 31 cm (kalstošs) un 1 zirgkastaņu ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 106 0503 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 2 kļavas ø 22 (kalstoša), 45 cm (iepriekš nolūzusi, nokaltusi) Rīgā, Kantora ielā 8A (106. grupa, 2220. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.3. 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 32 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0812 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.4. 1 ozolu ø 59 cm (vainagā daži nokaltuši zari), 1 bērzu ø 49 cm (vainagā daži nokaltuši zari) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0810 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.5. 1 egli ø 39 cm, 2 liepas ø 38, 54 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0806 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7327,49 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Šķirotavas ielā 22 (78. grupa, 406. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 24/23, 37, 38 cm Rīgā, Šķirotavas ielā 22 (78. grupa, 406. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 222,20 EUR (divi simti divdesmit divi euro, divdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 55A (118. grupa, 2034. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 09.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 bērza ø 39 cm ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 55A (118. grupa, 2034. grunts).

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 11 (73. grupa, 44. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 09.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā sertificēta kokkopja (arborista) atzinumu par 1 kļavu ø 105 cm Rīgā, Stērstu ielā 11 (73. grupa, 44. grunts).

4. Par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (73. grupa, 2246. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 28 (56. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 28 (56. grupa, 27. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Vecumnieku ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 90. grunts), pie Vecumnieku ielas 52

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 42 cm Rīgā, Vecumnieku ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 90. grunts), pie Vecumnieku ielas 52;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koku ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 17 (83. grupa, 3. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas pirmsskolai 6 bērzus ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 45, 30/28, 39, 35/35/37, 53/47 cm, 1 priedi ø 18 cm (celma caurmērs 25 cm), 1 egli ø 30 cm Rīgā, Zvārdes ielā 17 (83. grupa, 3. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.