Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.19 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītājs

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

R.Krauklis

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Darba kārtībā:

 • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 6 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

"1. Šautuves ielas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, posmā no Ziepniekkalna ielas līdz pievedceļam uz apbūves kompleksu „Bišumuiža”
Adresāts: SIA „Bišumuižas nami”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 nokaltušu liepu ø 30/25/25 cm, 10 apses ø 42, 37, 30, 30, 40, 40, 18, 46, 38, 26 cm, 1 divstumbru apsi ø 24/34 cm, 1 nokaltušu apsi ø 36 cm (stumbrs bez vainaga), 1 blīgznu ø 24 cm, 1 divstumbru blīgznu ø 15/30 cm Rīgā, Šautuves ielā posmā no Ziepniekkalna ielas līdz pievedceļam uz apbūves kompleksu „Bišumuiža”.
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1101,60 (viens tūkstotis viens simts viens lats sešdesmit santīmu).
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Ēku kompleksa projektēšana Rīgā, Kuģu ielā 15 (49.grupa, 80.grunts)
Adresāts: SIA „Kuģinieks”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 42 cm un 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 30/40 cm Rīgā, Kuģu ielā 15 (49.grupa, 80.grunts).
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 1050,00 (viens tūkstotis piecdesmit latu nulle santīmu).
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 (10.grupa, 121.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas nami”
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 3 aizsargājamos vietējās nozīmes dižkokus - pelēkos riekstkokus (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla 2,60 m, 2,12 m un 2,20 m), Pilsētas attīstības departamenta datu bāzē „Dižkoki Rīgā” koki ar Nr.1234a, 1234b, 1234c.
  Apkalpojošā autotransporta nodrošināšanai meklēt citus risinājumus, neizvēloties transporta kustību zem ēkas.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, F.Sadovņikova ielā 14 (43.grupa, 103.grunts)
Adresāts: „Habad-Ļubavič draudze”
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst 2 gobas ø 62, 36 cm Rīgā, F.Sadovņikova ielā 14 (43.grupa, 103.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām.
  Atļaut cirst 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 26/26 cm un 1 gobu ø 22 cm Rīgā, F.Sadovņikova ielā 14 (43.grupa, 103.grunts).
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 171,20 (viens simts septiņdesmit viens lats divdesmit santīmu).
  Ap saglabājamiem kokiem veidot vienotu optimālu apdobi.
  Uzlabojot koku augšanas apstākļus ap kokiem uzbērt auglīgo augsni un iesēt zālienu.
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Teritorijas kopšana Rīgā, Zalves ielā 77 (76.grupa, 306.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 tūju ø 20 cm Rīgā, Zalves ielā 77 (76.grupa, 306.grunts).
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par kļavas ciršanu sastāda Ls 32,00 (trīsdesmit divi lati nulle santīmu).
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Teritorijas kopšana Rīgā, Purva ielā 13 (65.grupa, 52.grunts)
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.11.2012.
  Pēc minētā dokumenta saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

4. Teritorijas kopšana Rīgā, Jūrmalas gatvē 30 (93.grupa, 312.grunts)
Adresāts: SIA „Verdi Balt”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 30 (93.grupa, 312.grunts).
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par kļavas ciršanu sastāda Ls 208,00 (divi simti astoņi lati nulle santīmu).
  Atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 46 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 30 (93.grupa, 312.grunts), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13. punkta prasībām.
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 22 (94.grupa, 254.grunts)
Nolemj:

  Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2012.
  Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

6. Koka ciršana Rīgā, Vaidavas ielā 5 (70.grupa, 58.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Purvciems”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 ievu ø 33/28 cm Rīgā, Vaidavas ielā 5 (70.grupa, 58.grunts).
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 19,52 (deviņpadsmit lati piecdesmit divi santīmi).
  Pirms koka ciršanas iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē zemes īpašnieces saskaņojumu par koka ciršanu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.