Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.19 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 248. grunts), pie ēkas Nr. 185 un Bauskas ielā 191 (119. grupa, 287. grunts) saistībā ar projektu „Spiedkanalizācijas pārbūve Rīgā, Bauskas ielā” un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 08.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Bauskas ielā 191 (119. grupa, 287. grunts) saistībā ar projektu „Spiedkanalizācijas pārbūve Rīgā, Bauskas ielā”.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 8 (82. grupa, 2248. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzējam:
   2.1. līdz 26.05.2015. atbrīvot 1 divstumbru baltalkšņa ø 20/20 cm sakņu zonu no liekās, mehāniski sastumtās grunts;
   2.2. līdz 30.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina otra zemesgabala kopīpašnieka piekrišanu 1 divstumbru baltalkšņa ø 20/20 cm ciršanai Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 8 (82. grupa, 2248. grunts) vai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmajai daļai noformētu pilnvaru, no kuras izrietētu iesniedzēja tiesības rīkoties otra zemesgabala kopīpašnieka vārdā, kā arī iesniegt ģenerālplāna skici ar savrupmājas izbūves risinājumu Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 8 (82. grupa, 2248. grunts).

3. Par koku ciršanu Rīgā, Plostnieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9022. grunts), pret Plostnieku ielu 46 un pie Jāņogu ielas 17, Dārznieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9025. grunts), pie Dārznieku ielas 35 un Ābeļu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 113. grunts), pie Ābeļu ielas 19 saistībā ar vidējā spiediena sadales gāzesvada izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 3 kļavas ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 17, 17 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, Plostnieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9022. grunts), pret Plostnieku ielu 46;
   1.2. 2 kļavas 68, 69 cm Rīgā, Plostnieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9022. grunts), pie Jāņogu ielas 17;
   1.3. 1 pīlādzi 22/25 cm Rīgā, Dārznieku ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 9025. grunts), pie Dārznieku ielas 35;
   1.4. 1 priedi ø 32 cm, 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Ābeļu ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 113. grunts), pie Ābeļu ielas 19;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2377,63 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro, sešdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēkas jaunbūvi Rīgā, Ieriķu ielā 7 (70. grupa, 2503. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm, 1 osi ø 27 cm un 1 papeli ø 140 cm Rīgā, Ieriķu ielā 7 (70. grupa, 2503. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 724,53 EUR (septiņi simti divdesmit četri euro, piecdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Albatrosu ielā 6B (120. grupa, 2643. grunts) un Albatrosu ielā 6 (120. grupa, 2646. grunts) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 09.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemesgabala īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Albatrosu ielā 6 (120. grupa, 2646. grunts).

6. Par koka ciršanu saistībā ar biroja ēkas jaunbūvi Rīgā, Dārzciema ielā 91 (121. grupa, 481. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 39 cm Rīgā, Dārzciema ielā 91 (121. grupa, 481. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 133,18 EUR (viens simts trīsdesmit trīs euro, astoņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielā b/n (120. grupa, 2364. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielā b/n (120. grupa, 2364. grunts), [..].

8. Par koka ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Saktas ielā b/n (70. grupa, 2084. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 38/29/33/30/35 cm Rīgā, Saktas ielā b/n (70. grupa, 2084. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 704,32 EUR (septiņi simti četri euro, trīsdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas jaunbūvi Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 44, 55 cm, 2 egles ø 17 (celma caurmērs 27 cm), 25 cm, 1 kļavu ø 37 cm, 1 ozolu ø 55 cm Rīgā, Ūnijas ielā 83B (70. grupa, 373. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1989,18 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit deviņi euro, astoņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 59 (110. grupa, 27. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Kurzeme” 2 ievu ø 22, 30 cm ciršanai Rīgā, Lielajā ielā 59 (110. grupa, 27. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Dārza ielā 1 (64. grupa, 55. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bīstamu kļavu ø 68 cm Rīgā, Mazajā Dārza ielā 1 (64. grupa, 55. grunts), atstājot vismaz 4 m augstu celmu, lai tiktu nodrošināta dzīves vieta marmora rožvabolēm Liocola marmorata;
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 33/31, 46/52 cm, 1 ievu ø 30/23 cm Rīgā, Mazajā Dārza ielā 1 (64. grupa, 55. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 858,29 EUR (astoņi simti piecdesmit astoņi euro, divdesmit deviņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 3 (76. grupa, 52. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm un 1 osi ø 47 cm Rīgā, Volguntes ielā 3 (76. grupa, 52. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 478,09 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Višķu ielā 1 (78. grupa, 969. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu [..] par 2 papeļu ø 37/39, 39/45 cm ciršanu Rīgā, Višķu ielā 1 (78. grupa, 969. grunts) par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā 1 (95. grupa, 2049. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu SIA „Latio Namsaimnieks” koka ciršanai Rīgā, Viestura prospektā 1 (95. grupa, 2049. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

6. Par atkārtotu papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 39 (71. grupa, 213. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2015.;
 2. atkārtoti lūgt iesniedzēju līdz 15.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka Rīgā, Nīcgales ielā 39 (71. grupa, 213. grunts) piekrišanu par 3 kļavu ø 41, 40/38, 60 cm ciršanu un būveksperta slēdzienu par 3 kļavu ø 41, 40/38, 60 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Nīcgales ielā 41.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Plekstes ielā 4 (120. grupa, 2494. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 49 cm Rīgā, Plekstes ielā 4 (120. grupa, 2494. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bērzaunes ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 10. grunts), pie Bērzaunes ielas 6

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 80 cm Rīgā, Bērzaunes ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 10. grunts), pie Bērzaunes ielas 6.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 88 (86. grupa, 232. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 10.06.2015. nodrošināt iespēju piekļūt zemesgabalam Rīgā, Ropažu ielā 88 (86. grupa, 232. grunts), lai konstatētu faktisko situāciju dabā.