Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.2 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpums;
 • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Kaltuves ielā b/n (99. grupa, 2344. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 divstumbru ozola ø 40/40 cm Rīgā, Kaltuves ielā b/n (99. grupa, 2344. grunts) patvaļīgu nociršanu 455,32 EUR (četri simti piecdesmit pieci euro, trīsdesmit divi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar divu dvīņu māju jaunbūvi Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts)
Adresāts: SIA „PMT INVEST” pilnvarotā persona Roberts Riekstiņš

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 33 cm, 1 blīgznu ø 43 cm, 1 vītolu ø 35 cm, 1 osi ø 20 cm, 1 kalnu kļavu ø 18/28 cm Rīgā, Zvejnieku ielā b/n (62. grupa, 2020. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2778,87 EUR (divi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit astoņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar nedzīvojamo ēku nojaukšanu Rīgā, Biķernieku ielā b/n (92. grupa, 2052. grunts), pie Biķernieku ielas 121E un Rīgā, Biķernieku ielā 121E (92. grupa, 552. grunts)
Adresāts: SIA „TKM Latvija” pilnvarotā persona Skaidrīte Dmitrijeva

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar objektu „Nedzīvojamo ēku nojaukšanu”:
   1.1. 3 bērzus ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 26, 20/11 cm Rīgā, Biķernieku ielā b/n (92. grupa, 2052. grunts), pie Biķernieku ielas 121E pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 2 bērzus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 18 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Biķernieku ielā 121E (92. grupa, 552. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 452,47 EUR (četri simti piecdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu objektam „Nedzīvojamo ēku nojaukšana” samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. atteikt atļaut cirst teritorijas kopšanas un koku retināšanas nolūkā 1 zirgkastaņu ø 35/35 cm, 1 osi ø 25/25/25 cm, 2 priedes ø 28, 35 cm un 3 bērzu ø 27/22, 29, 28/28/22 cm Rīgā, Biķernieku ielā b/n (92. grupa, 2052. grunts), pie Biķernieku ielas 121E;
 5. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu 6 bērzus ø 33, 14/14 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 21, 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 8 blīgznas ø 33/32, 36/35/21, 26/26, 26/12, 31/23/28, 17/17/19 (celma caurmērs 27 cm), 15/15/15 (celma caurmērs 23 cm), 20/20/12/12 cm, 1 apsi ø 34 cm, 1 papeli ø 13 cm (celma caurmērs 24 cm), 1 pīlādzi ø 25 cm un 1 ošlapu kļavu ø 30 cm Biķernieku ielā b/n (92. grupa, 2052. grunts), pie Biķernieku ielas 121E;
 6. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1394,18 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 7. pirms koku ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu un koku retināšanu samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1 saistībā ar izmaiņām transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra „Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257 (72. grupa, 108. grunts)”
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:

lūgt iesniedzēju līdz 26.02.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā transporta pieslēguma izbūves pie daudzfunkcionālā centra „Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257 plānoto izmaiņu Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1 pārbūves ģenerālplāna skici saskaņotu ar Rīgas domes Satiksmes departamenta Transporta būvju plānošanas pārvaldes Projektēšanas dokumentācijas nodaļas vadītāju un informāciju par to vai LR Satiksmes ministrijas Ceļu satiksmes drošības direkcijas Ceļu drošības audita daļai nav iebildumu par projekta izmaiņu priekšlikumu 28.04.2014, kurš sagatavots un iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā.

4. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.12.2014. lēmuma (protokols Nr. 52, 1.2.4. §) „Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu, informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas atkārtotu termiņa pagarināšanu Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts)” nosacījumu grozīšanu
Nolemj:

grozīt Rīgas domes Apstādījuu saglabāšanas komisijas 22.12.2014. lēmumā (protokols Nr. 52, 1.2.4. §) „Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu, informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas atkārtotu termiņa pagarināšanu Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts)” noteikto nosacījumu – termiņu, nosakot:

 1. no 27.01.2015. līdz 09.02.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 liepu ø 29/33, 43, 44 cm, 8 ošu ø 33, 34, 37, 37, 40, 43, 49, 56 cm, 1 vītola ø 76 cm, 1 papeles ø 82 cm, 2 ošlapu kļavu ø 26/20/20/15/15, 20 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.01.2015. Ne vēlāk kā līdz 26.01.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.01.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 26.01.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Maskavas ielā 65 (43. grupa, 120. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 87A (120. grupa, 1367. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu divstumbru bērza ø 30/27 cm stumbru ø 30 cm Rīgā, Atlantijas ielā 87A (120. grupa, 1367. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 13,66 EUR (trīspadsmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-6–26 k-9, Lugažu ielā b/n (12. grupa, 99. grunts)
Adresāts: SIA „Tēvzemes Īpašumi”

Nolemj:

 1. no 10.02.2015. līdz 23.02.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 papeļu ø 133, 142 cm ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 26 k-6–26 k-9, Lugažu ielā b/n (12. grupa, 99. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.02.2015. Ne vēlāk kā līdz 09.02.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.02.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2015.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 16 (94. grupa, 12. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu priedi ø 28 cm Rīgā, Visbijas prospektā 16 (94. grupa, 12. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 25,50 EUR (divdesmit pieci euro, piecdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Noliktavas ielas sarkanajās līnijās (9. grupa, 9009. grunts), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 2A
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 zirgkastaņas ø 50, 51, 55, 59, 64 cm Rīgā, Noliktavas ielas sarkanajās līnijās (9. grupa, 9009. grunts), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 2A;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 4 (94. grupa, 110. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm un 2 liepas ø 42, 20 cm Rīgā, Siguldas prospektā 4 (94. grupa, 110. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 412,06 EUR (četri simti divpadsmit euro, seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mazajā Pils ielā b/n (8. grupa, 9008. grunts)
Adresāts: Latvijas Republikas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Mazajā Pils ielā b/n (8. grupa, 9008. grunts), pie Pils ielas 24.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts)
Adresāts: SIA „NTP”

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 78 cm Rīgā, Mednieku ielā 9 (18. grupa, 88. grunts).

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sesku ielā 46 (71. grupa, 2523. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Sesku ielā 46 (71. grupa, 2523. grunts).

9. Par koka ciršanu Rīgā, Airu ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9004. grunts), pie Atlantijas ielas 87
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 66 cm Rīgā, Airu ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 9004. grunts), pie Atlantijas ielas 87;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.