Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.2 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 20 cm ar celma caurmēru 28 cm Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) patvaļīgu ciršanu 284,57 EUR (divi simti astoņdesmit četri euro, piecdesmit septiņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 72A (29. grupa, 131. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar tirdzniecības telpām būvniecību Rīgā, K. Barona ielā 72 (29. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 41, 45 cm Rīgā, K. Barona ielā 72A (29. grupa, 131. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1835,51 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci euro, piecdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 086 2081 saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās un biroju ēkas būvniecību Rīgā, Brīvības gatvē 293A (86. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 35 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 086 2081, pie Brīvības gatves 293A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 298,80 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, astoņdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar pirmsskolas izglītības iestādes pārbūvi Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.01.2016. līdz 08.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 36/39 cm un 3 Holandes liepu ø 41, 36, 29 cm ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 5A (11. grupa, 4. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.01.2016. Ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.01.2016. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2016.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Dārza ielā 5 (64. grupa, 159. grunts) saistībā ar Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 kļavas ø 46, 37, 20, 37, 37, 35 cm, 3 bērzus ø 19 (nokaltis), 52, 50 cm Rīgā, Dārza ielā 5 (64. grupa, 159. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2245,28 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar objektu „Tirdzniecības centra pārbūve ar funkcijas maiņu un apkures ēkas nojaukšanu” Rīgā, Kalnciema ielā 197B (99. grupa, 2100. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 59/37 cm, 2 ošlapu kļavas ø 21, 29 cm Rīgā, Kalnciema ielā 197B (99. grupa, 2100. grunts) saistībā ar objekta „Tirdzniecības centra pārbūve ar funkcijas maiņu un apkures ēkas nojaukšanu” izbūvi pēc izmaiņu veikšanas būvatļaujā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 580,53 EUR (pieci simti astoņdesmit euro, piecdesmit trīs centi).

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar autostāvvietas izbūvi Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 9 bērzus ø 34, 51, 58, 38, 27, 43, 39, 40/33, 42 cm, 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 36 cm, 3 kļavas ø 18 cm (celma caurmērs 21 cm), 28, 23 cm Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 896,41 EUR (astoņi simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar Lucavsalas ielas un Laivu ielas posmu pārbūvi Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts) un Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 2029. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
   1.1. 1 vītolu ø 40/30/30 cm Rīgā, Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 2029. grunts);
   1.2. 3 vītolus ø 35, 50, 35/35/35 cm, 3 melnalkšņus ø 40, 40, 45/40 cm Rīgā, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts);
  1. 2.1. 2 ozolus ø 54, 37 cm un 3 baltalkšņus ø 23/21/23/21, 16 (celma caurmērs 23 cm), 24 cm Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas 3;
   2.2. 1 blīgznu ø 21/22 cm, 1 kļavu ø 20/20 cm, 11 melnalkšņus ø 30, 30, 35, 40, 30, 40, 47, 40, 40, 25, 35 cm, 1 osi ø 25 cm, 3 ošlapu kļavas ø 20, 35, 40 cm, 1 ievu ø 34/25/20/10/10 cm, 4 vītolus ø 50, 40, 25, 25 cm Rīgā, Laivu ielas sarkanajās līnijās (51. grupa, 2035. grunts), pie Lucavsalas ielas b/n (51. grupa, 176. grunts);
   2.3. 11 vītolus ø 25, 25, 30, 40, 25, 35, 15/30, 25, 40/40, 50, 50 cm Rīgā, Lucavsalas ielā b/n (51. grupa, 2029. grunts).

8. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.02.2015. lēmuma (protokols Nr. 6., 1.2.4. §) „Par koku ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Zalves ielā 77A (76. grupa, 331. grunts)” atcelšanu un koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 77A (76. grupa, 331. grunts) saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 09.02.2015. lēmumu (protokols Nr. 6., 1.2.4. §) „Par koku ciršanu saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Zalves ielā 77A (76. grupa, 331. grunts)”;
 2. atļaut cirst 1 daudzstumbru vītolu ø 32/46/48/34 cm un 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Zalves ielā 77A (76. grupa, 331. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 853,73 EUR (astoņi simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, A. Čaka ielā 152 (35. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 46, 48, 48 cm, 1 kļavu ø 38 cm, 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, A. Čaka ielā 152 (35. grupa, 92. grunts).

3. Par koka ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 16 (115. grupa, 65. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 16 (115. grupa, 65. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krūzes ielā 10 (75. grupa, 154. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 robīniju ø 55 cm Rīgā, Krūzes ielā 10 (75. grupa, 154. grunts).

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17 (70. grupa, 2056. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koku ciršanai Rīgā, Nīcgales ielā 17 (70. grupa, 2056. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 123B (76. grupa, 432. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 45, 23, 23/26 cm, 1 bērzu ø 25 cm un 1 vītolu ø 110 cm Rīgā, Kalnciema ielā 123B (76. grupa, 432. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 98,74 EUR (deviņdesmit astoņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Melnsila ielā 14 (60. grupa, 142. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 87 cm Rīgā, Melnsila ielā 14 (60. grupa, 142. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 49,52 EUR (četrdesmit deviņi euro, piecdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Nometņu ielā 18 k-1 (58. grupa, 60. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 86 cm Rīgā, Nometņu ielā 18 k-1 (58. grupa, 60. grunts).

9. Par atkārtotu administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 161 (82. grupa, 635. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2016.