Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.20 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 5 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Lazdu ielā 16D (82. grupa, 318. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 18 liepu ø 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30/30, 40, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 60 cm Rīgā, Lazdu ielā 16D (82. grupa, 318. grunts) patvaļīgu ciršanu 4211,70 EUR (četri tūkstoši divi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 21 (61. grupa, 222. grunts)

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 10.06.2015. nodrošināt iespēju piekļūt zemesgabalam Rīgā, Daugavgrīvas ielā 21 (61. grupa, 222. grunts), lai konstatētu faktisko situāciju dabā.

2. Par koka ciršanu saistībā ar ēdnīcas lit. 001 un darbnīcas lit. 003 pārbūvi par administratīvo ēku ar ražotni un noliktavām Rīgā, Kandavas ielā 39 (76. grupa, 33. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 divstumbru kļavu ø 31/52 cm Rīgā, Kandavas ielā 39 (76. grupa, 33. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 708,59 EUR (septiņi simti astoņi euro, piecdesmit deviņi centi), kas ir jau iemaksāta Rīgas pilsētas būvvaldes pamatbudžeta kontā pilnā apmērā.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecaines ielā 6 (99. grupa, 2237. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 29.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā aktuālu ģenerālplāna skici ar plānotās būvniecības risinājumu Rīgā, Vecaines ielā 6 (99. grupa, 2237. grunts) ar norādītajiem cirst nepieciešamajiem kokiem.

4. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūvi Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24. grupa, 2012. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm un 2 gobas ø 23, 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24. grupa, 2012. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1792,82 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar Rīgas jahtu kluba „Andrejosta” teritorijas apbūves projekta izstrādi Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts), Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), Eksporta ielā 1A (10. grupa, 73. grunts), Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts), pie Eksporta ielas 1A un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 30.06.2015. līdz 13.07.2015. rīkot publisko apspriešanu par 2 kļavu ø 30, 33 cm Rīgā, Eksporta ielā b/n (11. grupa, 216. grunts), 1 ošlapu kļavas ø 46 cm un 1 blīgznas ø 41 cm Eksporta ielā b/n (10. grupa, 2007. grunts), 14 ošlapu kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 25 cm), 21, 30, 30/36, 17 (celma caurmērs 26 cm), 32, 25, 15 (celma caurmērs 28 cm), 22, 15 (celma caurmērs 21 cm), 30, 29, 45 cm, 1 bērza ø 41 cm un 5 zirgkastaņu ø 48, 30, 45, 35, 43 cm Andrejostas ielā 6 (11. grupa, 135. grunts), 7 bērzu ø 29/25, 18 (celma caurmērs 22 cm), 36, 49, 43, 38, 49 cm, 1 ošlapu kļavas ø 61 cm un 6 liepu ø 40, 39, 37, 41, 42, 49 cm Eksporta ielā 1D (10. grupa, 72. grunts), 4 bērzu ø 21, 28, 22, 36 cm, 4 ošlapu kļavu ø 63, 22, 20, 35/39 cm, 1 papeles ø 92 cm un 4 ošu ø 29, 32/49, 53/37, 58 cm Eksporta ielā 1A (10. grupa, 73. grunts), 2 liepu ø 16/10/14 (celma caurmērs 25 cm), 40 cm Eksporta ielas sarkanajās līnijās (10. grupa, 2042. grunts), pie Eksporta ielas 1A plānoto ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.06.2015. Ne vēlāk kā līdz 29.06.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.06.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā 20 (107. grupa, 2043. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Beverīnas ielā 20 (107. grupa, 2043. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, nulle centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Brucenes ielā 23 (107. grupa, 173. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Brucenes ielā 23 (107. grupa, 173. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,55 EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 38A (60. grupa, 263. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 42 cm Rīgā, Kuldīgas ielā 38A (60. grupa, 263. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mellužu ielā 2C (iepriekšējā adrese Rīga, Bolderājas iela 2) (80. grupa, 224. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 divstumbru bērzu ø 62/47 cm Rīgā, Mellužu ielā 2C (iepriekšējā adrese Rīga, Bolderājas iela 2) (80. grupa, 224. grunts).

5. Par koka ciršanu Rīgā, Šķērsielā 11 (80. grupa, 111. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 73 cm Rīgā, Šķērsielā 11 (80. grupa, 111. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 41,55 EUR (četrdesmit viens euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Ceriņu ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts), pie ēkas Nr. 15, Ceriņu ielā 15 (82. grupa, 2082. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 29.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu 2 melnalkšņu ø 47, 37 cm ciršanai Rīgā, Ceriņu ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts), pie ēkas Nr. 15.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā b/n (71. grupa, 218. grunts), pie A. Deglava ielas 57 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 10.07.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā tiesiskā valdītāja piekrišanu koku ciršanai Rīgā, A. Deglava ielā b/n (71. grupa, 218. grunts), pie A. Deglava ielas 57.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 2 (11. grupa, 2061. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 115, 101, 28/33 cm Rīgā, Andrejostas ielā 2 (11. grupa, 2061. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1261,24 EUR (viens tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro, divdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, pie Sesku ielas 9 (71. grupa, 248. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Pļavnieki” koka ciršanai Rīgā, pie Sesku ielas 9 (71. grupa, 248. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Vairoga ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9003. grunts), pie Vairoga ielas 52

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Vairoga ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9003. grunts), pie Vairoga ielas 52;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Krūtes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 91. grunts), pie Krūtes ielas 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 71 cm Rīgā, Krūtes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 91. grunts), pie Krūtes ielas 5;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par koka ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 4 (16. grupa, 195. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 133 cm Rīgā, Tvaika ielā 4 (16. grupa, 195. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 242,23 EUR (divi simti četrdesmit divi euro, divdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 98 cm Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n (9. grupa, 28. grunts), Kanālmalas apstādījumos, Bastejkalna teritorijā;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.