Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.21 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

 • 2 apstādījumu pārkāpumi;
 • 10 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 22 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana un koku bojāšana Rīgā, Āzenes ielā 18 (62.grupa, 2011.grunts)
Adresāts: SIA „RBSSKALS būvvadība”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „RBSSKALS būvvadība” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 28 cm nociršanu, 3 bērzu ø 16, 16, 36/20 cm bojāšanu līdz augtspējas zudumam, 1 bērza ø 16 cm bojāšanu Rīgā, Āzenes ielā 18 (62.grupa, 2011.grunts) Ls 736,00 (septiņi simti trīsdesmit seši lati nulle santīmu) apmērā.
Atļaut nozāģēt līdz augtspējas zudumam bojātos bērzus ø 16, 16, 36/20 cm.
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Iznīcināto koku vietā iestādīt jaunus kokus. Stādīšanas vietas saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldes ainavu arhitektiem.

2. Koka bojāšana Rīgā, Maskavas ielā 309A (78.grupa, 18.grunts)
Adresāts: SIA „PRO FORMA”

Nolemj:
uzlikt par pienākumu SIA „PRO FORMA” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 bērza ø 44 cm bojāšanu Rīgā, Maskavas ielā 309A (78.grupa, 18.grunts) Ls 44,00 (četrdesmit četri lati nulle santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Ģertrūdes ielā 92 (31.grupa, 83.grunts)
Adresāts: SIA „Latvijas Datoru centrs”
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 92 (31.grupa, 83.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam;
 2. kokam nodrošināt optimālu apdobi, kas sakrīt ar prognozējamo koka lapotnes ārmalas projekciju uz zemes un uzsūcošo sakņu ārējo zonu augsnē;
 3. ap saglabājamo bērzu ø 42 cm projektēt optimālu apdobi, kas sakrīt ar prognozējamo koka lapotnes ārmalas projekciju uz zemes un uzsūcošo sakņu ārējo zonu augsnē; vai abiem saglabājamiem kokiem: bēzam un liepai vienotu (kopēju) apdobi;
 4. par 1 papeles ø 36/36 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas projektēšana” Rīgā, Ģertrūdes ielā 92 (31.grupa, 83.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 18.06.2013. līdz 01.07.2013.;
 5. koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.06.2013. Ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 6. koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
 7. pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
 8. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2013.

2. Siltumtrases rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Aviācijas ielā (78.grupa, 19., 421. grunts)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 kalstošas robīnijas ø 15, 15, 20, 20, 22, 20/20, 16/14 cm, 1 kļavu ø 20 cm, 1 vilkābeli ø 10/10/8 cm, veicot siltumtrases rekonstrukciju Rīgā, Aviācijas ielā b/n (78.grupa, 19., 421. grunts);
 2. koku ciršanu rakstiski saskaņot ar zemes īpašnieku;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 434,40 (četri simti trīsdesmit četri lati četrdesmit santīmu);
 4. līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3.Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Stendes ielā 5 (76.grupa, 243.grunts)
Adresāts: SIA „YIT Celtniecība”

Nolemj:

 1. par 1 kļavu ø 69 cm, 1 robīniju ø 16 cm, 1 bērzu ø 44 cm, 3 apšu ø 41, 28, 22 cm, 1 divstumbru ošlapu kļavas ø 15/14 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana” Rīgā, Stendes ielā 5 (76.grupa, 243.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 18.06.2013. līdz 02.07.2013.;
 2. koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.06.2013. Ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
 4. pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2013.

4. Dzīvojamās ēkas lit.001 rekonstrukcija un ēkas jaunbūve Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19.grupa, 27.grunts)
Adresāts: SIA „Baltīpašums investīcijas”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2013.;
 2. līdz 13.06.2013.pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamajiem kokiem konkrētajā objektā un apkārtējās teritorijās;
 3. pēc atzinumu saņemšanas par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiem konkrētajā objektā apkārtējās teritorijās jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Kontakttīklu pārbūve un pieturvietas labiekārtošana
Rīgā, Vaidavas ielā (ielas sarkanajās līnijās)

Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 34, 46 cm Rīgā, Vaidavas ielā pie Ūnijas ielas 46 (ielas sarkanajās līnijās);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 480,00 (četri simti astoņdesmit lati nulle santīmu);
 3. līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Raunas ielā 41 (89.grupa, 635.grunts)
Adresāts: SIA „Honiks”

Nolemj:

 1. daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā, Raunas ielā 41 (89.grupa, 635.grunts) izvietot ne tuvāk kā 5 m attālumā no 2 kļavu ø 48, 50 cm stumbru ārējās malas;
 2. būvniecības laikā ap saglabājamiem kokiem veikt kolektīvo aizsardzības pasākumus (uzstādīt koka žogu 2 m augstumā), nodrošinot optimālo koka sakņu aizsargzonas aizsardzību;
 3. atļaut cirst 3 kļavas ø 47, 47, 45 cm, 1 bērzu ø 36cm Rīgā, Raunas ielā 41 (89.grupa, 635.grunts);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 942,00 (deviņi simti četrdesmit divi lati nulle santīmu);
 5. līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24.grupa, 2012.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm un 2 gobas ø 23, 18 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 9 (24.grupa, 2012.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1260,00 (viens tūkstotis divi simti sešdesmit lati nulle santīmu);
 3. līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

8. Dzīvojamās ēkas lit.002 rekonstrukcija Rīgā, Ēveles ielā 14 (24.grupa, 38.grunts)
Adresāts: SIA „Renovation Real Estate”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 60 cm Rīgā, Miera ielā 63 (24.grupa, 37.grunts), jo koks aug citām personām piederošā zemes gabalā;
 2. atļaut cirst 1 osi ø 86 cm Rīgā, Ēveles ielā 14 (24.grupa, 38.grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 86,00 (astoņdesmit seši lati nulle santīmu);
 4. līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

9. Divu mācību nodrošinājuma ēku (lit.001, 002), divu attīrīšanas baseinu (lit.003, 004)un divu filtrēšanas (dūņu) lauku (lit.005, 006) demontāžaRīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 196.grunts)
Adresāts: AS „Sužu pussala”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 17, 16 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 196.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 159,00 (viens simts piecdesmit deviņi lati nulle santīmu);
 3. līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

10. Dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 25 (55.grupa, 175.grunts)
Adresāts: SIA „Coverdale māja”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2013.;
 2. pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un saimniecības ēkas būvniecība
Rīgā, Visbijas prospektā 28 (94.grupa, 5.grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Visbijas prospektā 28 (94.grupa, 5.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 210,00 (divi simti desmit latu nulle santīmu);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, K.Barona ielā 98 (33.grupa, 24., 133.grunts)
Adresāts: SIA „Baltelektroprojekts”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2013.
 2. pēc Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koku ciršana Rīgā, Āgenskalna ielā 31 (60.grupa, 217.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm un 1 divstumbru bērzu ø 54/43 cm Rīgā, Āgenskalna ielā 31 (60.grupa, 217.grunts);
 2. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 86,40 (astoņdesmit seši lati četrdesmit santīmu);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Zvaigžņu ielā 9 (35.grupa, 44.grunts)
Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2013.
 2. pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koku ciršana, teritorijas kopšana Rīgā, Salaspils ielā 12 k-3, 12 k-4 (78.grupa, 2314.grunts) un Salaspils ielā 18 k-3, 18 k-4 (78.grupa, 406.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 72 cm Rīgā, Salaspils ielā b/n (78.grupa, 2314.grunts) pie Salaspils ielas 12 k-3 ēkas;
 2. atļaut cirst 1 nokaltušu liepu ø 41cm Rīgā, Salaspils ielā b/n (78.grupa, 406.grunts) pie Salaspils ielas 18 k-3;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
 4. par 3 papeļu ø 51, 55, 67 cm, Rīgā, Salaspils ielā b/n (78.grupa, 2314.grunts) pie Salaspils ielas 12 k-3 ēkas un 11 papeļu ø 29, 35, 36, 40, 41, 50, 53, 33/23, 43/39, 44/44, 62/52 cm Rīgā, Salaspils ielā b/n (78.grupa, 406.grunts) pie Salaspils ielas 18 k-3, 18 k-4 ēkas par koku ciršanu publiski pieejamā objektā „Teritorijas kopšana Rīgā, Salaspils ielā b/n (78.grupa, 2314.grunts) pie Salaspils ielas 12 k-3 ēkas” un „Teritorijas kopšana Rīgā, Salaspils ielā b/n (78.grupa, 406.grunts) pie Salaspils ielas 18 k-3, 18 k-4 ēkas”, organizēt publisko apspriešanu no 18.06.2013. līdz 02.07.2013.;
 5. koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.06.2013. Ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 6. koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 17.06.2013. trešo un ceturto no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
 7. pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
 8. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2013.

5. Koka ciršana Rīgā, pie Gustava Zemgala gatves 67 (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kalstošu kļavu ø 62 cm Rīgā, pie Gustava Zemgala gatves 67 (ielas sarkanajās līnijās);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Murjāņu ielā 58 (92.grupa, 641.grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 35 cm Rīgā, Murjāņu ielā 58 (92.grupa, 641.grunts);
 2. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 14,00 (četrpadsmit lati nulle santīmu);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, G.Zemgala gatvē 45 (89.grupa, 140.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 88 cm un 1 divstumbru papeli ø 85/60 cm Rīgā, G.Zemgala gatvē 45 (89.grupa, 140.grunts);
 2. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 37,28 (trīsdesmit septiņi lati divdesmit astoņi santīmi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Indrānu ielā 10 (26.grupa, 185.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Indrānu ielā 10 (26.grupa, 185.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 52,00 (piecdesmit divi lati nulle santīmu);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Ūnijas ielā 67 (70.grupa, 91.grunts) un Ūnijas ielā 69 (70.grupa, 2417.grunts)
Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2013.;
 2. pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšana jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koka ciršana Rīgā, Jaunciema gatvē 198 (114.grupa, 70.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 57 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 198 (114.grupa, 70.grunts);
 2. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 45,60 (četrdesmit pieci lati sešdesmit santīmu);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē un saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, A.Dombrovska ielā 39 (111.grupa, 2145.grunts) un
A.Dombrovska ielā 41 (111.grupa, 105.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Ziemeļblāzma”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2013.;
 2. līdz 18.06.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 bērza ø 25 cm ciršanu Rīgā, A.Dombrovska ielā 39 (111.grupa, 2145.grunts) un 1 divstumbra bērza ø 26/35 cm ciršanu Rīgā, A.Dombrovska ielā 41 (111.grupa, 105.grunts);
 3. pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Teritorijas kopšana Rīgā, Martas Rinkas ielā 7 (111.grupa, 75.grunts),
Vecmīlgrāvja 1.līnijā 54 (111.grupa, 2140.grunts),Stiebru ielā 6 (111.grupa, 30.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Ziemeļblāzma”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2013.;
 2. līdz 18.06.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 kļavas ø 57 cm un 1 zirgkastaņas ø 88 cm ciršanu Rīgā, Martas Rinkas ielā 7 (111.grupa, 75.grunts) un 1 ošlapu kļavas ø 30 cm un 2 papeļu ø 82, 77 cm ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1.līnijā 54 (111.grupa, 2140.grunts);
 3. pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšana jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Teritorijas kopšana Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 (10.grupa, 121.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas nami”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst vietējās nozīmes svešzemju sugas dižkoku – pelēko riekstkoku (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla 2,20 m), Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta datu bāzē „Dižkoki Rīgā” koki ar Nr.1234c;
 2. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei veikt vainagu kopšanu 3 vietējās nozīmes svešzemju sugas dižkokiem – pelēkiem riekstkokiem (apkārtmērs 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla 2,60 m, 2,12 m un 2,20 m), Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta datu bāzē „Dižkoki Rīgā” koki ar Nr.1234a, 1234b un 1234c. Darbus veikt profesionāla koku kopēja – arborista uzraudzībā, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 5.5.apakšpunktu.;
 3. Rīgas domes Satiksmes departamentam izvērtēt esošo stāvvietu likvidēšanu pie aizsargājamajiem kokiem, tādējādi novēršot aizsargājamo koku aizsardzības zonā veiktās saimnieciskās un cita veida darbības, kas bojā un mazina aizsargājamo koku dabisko estētisko nozīmi, un negatīvi ietekmē to augšanu un dabisko attīstību.

14. Koku ciršana Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 4 (84.grupa, 193.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst bīstamības novēršanai 1 divstumbru tūju ø 32/35 cm Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 4 (84.grupa, 193.grunts);
 2. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 46, 17 cm Rīgā, Kārļa Vatsona ielā 4 (84.grupa, 193.grunts);
 3. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 201,60 (divi simti viens lats sešdesmit santīmu);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

15. Teritorijas kopšana Rīgā, Gundegas ielā 11 (100.grupa, 96.grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 79 cm Rīgā, Gundegas ielā 11 (100.grupa, 96.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. punkta prasībām;
 2. rekomendējam koku kopējam – arboristam samazināt vītola ø 79 cm vainagu.

16. Teritorijas kopšana Rīgā, Baložu ielā 17C (60.grupa, 2055.grunts)
Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2013.;
 2. pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

17. Teritorijas kopšana Rīgā, Spilves ielā 7 (77.grupa, 227.grunts) un Vīlipa ielā 6 (60.grupa, 225.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2013.;
 2. līdz 17.06.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par liepas ø 51cm Rīgā, Spilves ielā 7 (77.grupa, 227.grunts) ciršanu;
 3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.
 4. atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Vīlipa ielā 6 (60.grupa, 225.grunts).

18. Teritorijas kopšana Rīgā, Kurzemes prospektā 19 (80.grupa, 779.grunts)
Adresāts: SIA „Latvijas propāna gāze”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 27/38/41 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 19 (80.grupa, 779.grunts);
 2. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 169,00 (viens simts sešdesmit deviņi lati nulle santīmu);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

19.Teritorijas kopšana Rīgā, Liepājas ielā 40 K-2 (56.grupa, 2033.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 44, 48 cm Rīgā, Liepājas ielā 40 K-2 (56.grupa, 2033.grunts);
 2. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 147,20 (viens simts četrdesmit septiņi lati divdesmit santīmu);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

20. Teritorijas kopšana Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās un konstatēja pie zemes gabala Rīgā, Volguntes ielā 37, jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. punkta prasībām.

21. Teritorijas kopšana Rīgā, Jaunmoku ielā 30 (75.grupa, 208.grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 robīnijas ø 25, 29 cm, 1 gobu ø 24 cm, 1 kļavu ø 18 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 30 (75.grupa, 208.grunts);
 2. zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 38,40 (trīsdesmit astoņi lati četrdesmit santīmu);
 3. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 55 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 30 (75.grupa, 208.grunts) jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. punkta prasībām.
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

22. Teritorijas kopšana Rīgā, Robežu ielā 4 (74.grupa, 116.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2013.;
 2. līdz 17.06.2013.iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par liepas ø 51cm Rīgā, Robežu ielā 4 (74.grupa, 116.grunts) ciršanu;
 3. pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.