Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.21 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 19 melnalkšņus ø 45, 41, 41, 51, 35, 46, 63, 62, 42, 33, 49/31, 43/49, 37 (ar ārējiem stumbra bojājumiem), 38/39, 33 (ar ārējiem stumbra bojājumiem), 53, 33, 32, 39 cm, 2 kļavas ø 29, 20 cm un 2 bērzus ø 34, 33 cm Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8686,60 EUR (astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar pašapkalpošanās automazgātuves izbūvi Rīgā, Līvciema ielā 5 (107. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 15 kļavas ø 20/14/15, 26, 16 (celma caurmērs 22 cm), 22/18, 16 (celma caurmērs 22 cm), 13/12 (celma caurmērs 24 cm), 23, 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 26, 24, 23, 23/29/32, 32/31 cm, 1 bērzu ø 55 cm, 1 ievu ø 16/14 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Līvciema ielā 5 (107. grupa, 59. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4332,63 EUR (četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro, sešdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar Rīgas Jaunā teātra ēku kompleksa pārbūvi Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 liepas ø 24, 33, 36, 36, 36 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (22. grupa, 70. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3521,60 EUR (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 37 (125. grupa, 6676. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2015.
 2. lūgt iesniedzēju līdz 30.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes stāva potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 37 (125. grupa, 6676. grunts) (iepriekšējā adrese Rīga, Jāņogu iela b/n) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.06.2015. līdz 25.07.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 ošu ø 59, 59 cm un 1 bērza ø 50 cm ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.06.2015. Ne vēlāk kā līdz 08.06.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.06.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2015.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 21. grunts), pretī Raunas ielai 41 saistībā ar plānoto siltumtīklu pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Raunas ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 21. grunts), pretī Raunas ielai 41 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 07.07.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu 1 zirgkastaņas ø 28 cm ciršanai Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35.

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi Rīgā, Cēsu ielā 27 (26. grupa, 38. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 30.06.2015. līdz 13.07.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 kļavas ø 72 cm ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 27 (26. grupa, 38. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.06.2015. Ne vēlāk kā līdz 29.06.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.06.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2015.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hamburgas ielā 21 (84. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Bātas ielā 4 (107. grupa, 294. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2015.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 49 (106. grupa, 952. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 59, 59 cm Rīgā, Cēres ielā 49 (106. grupa, 952. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 268,64 EUR (divi simti sešdesmit astoņi euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 28 (54. grupa, 21. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bīstamu kļavu ø 90 cm Rīgā, Vienības gatvē 28 (54. grupa, 21. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 74 cm Rīgā, Vienības gatvē 28 (54. grupa, 21. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 336,94 EUR (trīs simti trīsdesmit seši euro, deviņdesmit četri centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 16 (71. grupa, 136. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 65 cm Rīgā, Purvciema ielā 16 (71. grupa, 136. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 36,99 EUR (trīsdesmit seši euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Vīgriežu ielā 3 (128. grupa, 36. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Vīgriežu ielā 3 (128. grupa, 36. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 79,68 EUR (septiņdesmit deviņi euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 448A (125. grupa, 2028. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu papeli ø 57 cm un 1 kalstošu ošlapu kļavu ø 25/30 cm Rīgā, Maskavas ielā 448A (125. grupa, 2028. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 40,80 EUR (četrdesmit euro, astoņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Oļu ielā 8 (128. grupa, 28. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzējai līdz 06.07.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina otra zemesgabala kopīpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Oļu ielā 8 (128. grupa, 28. grunts) vai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmajai daļai noformētu pilnvaru, no kuras izrietētu iesniedzējas tiesības rīkoties otra zemesgabala kopīpašnieka vārdā, vai arī nekustamā īpašuma kopīpašuma lietošanas kārtību.