Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.23 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks– Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i.

Z. Putnaērgle

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja p.i.

K. Cimermane

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja, Komisijas sekretāre p.i

I. Krastiņa

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpuma izskatīšana;
 • 13 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīga koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 77 (63. grupa, 64. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 40 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 77 (63. grupa, 64. grunts) patvaļīgu ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi).

2. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2D (53. grupa, 2044. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 7 ošlapu kļavu ø 40/40/40/20/20, 20/30, 30/30, 20/20/15, 20/15, 18/18/18, 15/15/15/20 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2D (53. grupa, 2044. grunts) patvaļīgu ciršanu 1090,49 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit euro, četrdesmit deviņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā 2A (88. grupa, 2026. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 73 cm Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā 2A (88. grupa, 2026. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 623,22 EUR (seši simti divdesmit trīs euro, divdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar īslaicīgas lietošanas automazgātavas būvniecību Rīgā, Krustpils ielā 22 (121. grupa, 1266. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 35, 40, 43, 45 cm, 4 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 22, 18/20, 15/17/23 cm, 8 bērzus ø 21, 22, 24, 24, 27, 27, 29, 33 cm Rīgā, Krustpils ielā 22 (121. grupa, 1266. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2575,68 EUR (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Duntes ielā 22, Duntes ielā 12/22 (17. grupa, 150. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koku ciršanai Rīgā, Duntes ielā 22, Duntes ielā 12/22 (17. grupa, 150. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

4. Par koku ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu un biroju ēkas jaunbūvi Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) un Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 ošlapu kļavu ø 27 cm Rīgā, Muitas ielā 1C (10. grupa, 37. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Citadeles ielā 7 (10. grupa, 62. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1062,89 EUR (viens tūkstotis sešdesmit divi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi Rīgā, Hamburgas ielā 21 (84. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 priedes ø 41, 41, 31, 48, 45, 46 cm Rīgā, Hamburgas ielā 21 (84. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1939,66 EUR (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit deviņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa pārbūvi Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35 un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 30.06.2015. līdz 13.07.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 zirgkastaņas ø 28 cm ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 35;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.06.2015. Ne vēlāk kā līdz 29.06.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 29.06.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2015.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Lēdurgas ielā b/n (68. grupa, 2144. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 14.07.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā aktuālu ģenerālplāna skici ar plānotās būvniecības risinājumu Rīgā, Lēdurgas ielā b/n (68. grupa, 2144. grunts) ar norādītajiem cirst nepieciešamajiem kokiem.

8. Par koku ciršanu un atteikumu cirst koku saistībā ar autostāvvietas būvniecību Rīgā, Brīvības gatvē 382 (92. grupa, 2564. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 36/22/67 cm Rīgā, Brīvības gatvē 382 (92. grupa, 2564. grunts);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 34 cm, 1 ošlapu kļavu ø 78 cm, 2 bērzus ø 20, 24 cm un 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, Brīvības gatvē 382 (92. grupa, 2564. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 940,81 EUR (deviņi simti četrdesmit euro, astoņdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par koka ciršanu saistībā ar kanalizācijas tīkla ievada izbūvi ēkā Rīgā, Bauskas ielā 45 (53. grupa, 205. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Bauskas ielā 45 (53. grupa, 205. grunts), kad būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 149,40 EUR (viens simts četrdesmit deviņi euro, četrdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bauskas ielā b/n (52. grupa, 2010. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Bauskas ielā b/n (52. grupa, 2010. grunts).

11. Par koka ciršanu saistībā ar dvīņu mājas jaunbūvi Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 8 (82. grupa, 2248. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 divstumbru baltalksni ø 20/20 cm Rīgā, Mazajā Zolitūdes ielā 8 (82. grupa, 2248. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

12. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas un saimniecības ēkas jaunbūvi Rīgā, Mālu ielā 22 (73. grupa, 2165. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 bērzus ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 30, 29/28, 31/32, 37, 30, 44, 27, 46 cm Rīgā, Mālu ielā 22 (73. grupa, 2165. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1498,30 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 1 k-1 (49. grupa, 157. grunts), Slokas ielā 1 k-2 (58. grupa, 157. grunts), Aleksandra Grīna bulvārī 7A (49. grupa, 2080. grunts), Aleksandra Grīna bulvārī 7B (58. grupa, 7. grunts), Eduarda Smiļģa ielā 8A (58. grupa, 2014. grunts) saistībā ar viesnīcas pārbūvi un daudzstāvu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Slokas ielā 1 un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 30.06.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem saistībā ar objektu „Viesnīcas pārbūve un daudzstāvu dzīvojamā māja Rīgā, Slokas ielā 1”, minētā objekta apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Hamburgas ielā 17 (84. grupa, 99. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 49 cm Rīgā, Hamburgas ielā 17 (84. grupa, 99. grunts).

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, A. Saharova ielā 5 (121. grupa, 2754. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 17.07.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koka ciršanu tā pārvaldāmajā teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu Rīgā, A. Saharova ielā 5 (121. grupa, 2754. grunts).

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Jura Alunāna ielā 2 (10. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 28 cm Rīgā, Jura Alunāna ielā 2 (10. grupa, 41. grunts).

4. Par koka ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 8 (54. grupa, 51. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Torņakalna ielā 8 (54. grupa, 51. grunts), atstājot vismaz 4 m augstu celmu, lai tiktu nodrošināta dzīves vieta īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožās skudras Lasius fuliginosus dzīvotnei;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vērgales ielā 7 (82. grupa, 2768. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Vērgales ielā 7 (82. grupa, 2768. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Dagmāras ielas sarkanajās līnijās (66. grupa, 9999. grunts), pret gruntsgabalu Dagmāras ielā 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 47/56/58/67 cm Rīgā, Dagmāras ielas sarkanajās līnijās (66. grupa, 9999. grunts), pret gruntsgabalu Dagmāras ielā 3;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Rucavas ielā 12A (76. grupa, 847. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Rucavas ielā 12A (76. grupa, 847. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 28.07.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koku ciršanu tā pārvaldāmajā teritorijā Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts).