Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.25 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i.

V.Kondrāte

Rīgas pilsētas būvvaldes Ainavu arhitektu nodaļas vadītāja p.i.

L.Tomiņa

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

 • 4 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
 • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Autobusu parka rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Dzirciema ielā 121 (77.grupa, 42., 2018.grunts)
Adresāts: SIA „Nordeka Oil”
Nolemj:

  Atļaut cirst 10 apses ø 15 - 26 cm, 4 baltās apses ø 16 - 20 cm, 20 bērzus ø 15 - 46 cm, 1 blīgznu ø 18 cm, 11 vītolus ø 16 - 42 cm Rīgā, zemes gabalā b/n (77.grupa, 42.grunts) no Lāčupes stacijas līdz naftas produktu noliešanas estakādei Rīgā, Dzirciema ielā 121 (77.grupa, 2018.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par papildus koku ciršanu Ls 3093,60 (trīs tūkstoši deviņdesmit trīs lati sešdesmit santīmu);
  Kopējais zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 3168,60 (trīs tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi lati sešdesmit santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Stacionāra „Linezers” saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Linezera ielā 6 (92.grupa, 481.grunts)
Adresāts: Latvijas republikas Veselības ministrija
Nolemj:

  Atļaut cirst ārpus meža zemes 1 melno priedi ø 20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 18 cm, 1 daudzstumbru blīgznu ø 20/16/10 cm, 1 blīgznu ø 20 cm, 1 tūju ø 18 cm Rīgā, Linezera ielā 6 (92.grupa, 481.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 340,80 (trīs simti četrdesmit latu astoņdesmit santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Dzīvojamās mājas projektēšana Rīgā, Dzirnavu ielā 39 (19.grupa, 76.grunts) un Dzirnavu ielā 41 (19.grupa, 160.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 6 liepas ø 34, 35, 35, 42, 47 un 50 cm, 2 nokaltušas liepas ø 34, 32 cm, 3 ošus ø 35, 39, 43 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 39 (19.grupa, 76.grunts) un Dzirnavu ielā 41 (19.grupa, 160.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 5400,00 (pieci tūkstoši četri simti latu nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcijas projektēšana tirdzniecības centram Garkalnes novadā Rīgā, Vējdzirnavu ielā posmā no Berģu ielas līdz Austrumu ielai
Adresāts: SIA „MAXIMA Latvija”
Nolemj:

  Atļaut cirst 5 liepas ø 17, 28/28, 38, 38, 52 cm, 1 āra bērzu ø 50 cm, 1 bīstamu āra bērzu ø 62 cm (agrāk atšķēlusies daļa no stumbra) Rīgā, Vējdzirnavu ielā posmā no Berģu ielas līdz Austrumu ielai;
  Saglabāt 5 bērzus ø 50-64 cm, 5 liepas ø 21-53 cm 1 zirgkastaņu ø 16 cm, 1 ozolu ø 24 cm, 1 vītolu ø 20 cm;
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1356,00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit seši lati nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecība Rīgā, Laboratorijas ielā 9 (35.grupa, 61.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 liepu ø 69 cm un 1 ozolu ø 57 cm Rīgā, Laboratorijas ielā 9 (35.grupa, 61.grunts);
  Atļaut cirst 2 liepas ø 40, 46 cm Rīgā, pie Laboratorijas ielas 9 (ielas sarkanajās līnijās);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 3180,00 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit latu nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas Daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Ķieģeļu mūra šķūņa nojaukšana Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23.grupa, 90.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Maiznīcas iela 12”
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Maiznīcas ielā 12 (23.grupa, 90.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 360,00 (trīs simti sešdesmit latu nulle santīmu);
  Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Piebraucamā ceļa izbūve Rīgā, Mangaļu prospektā 12 (120.grupa, 112.grunts) uz gruntsgabalu Mangaļu prospektā 12A (120.grupa, 2704.grunts)
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst priedi ø 50 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 12 (120.grupa, 112.grunts);
  Meklēt citu risinājumu piebraucamā ceļa ierīkošanai uz gruntsgabalu Mangaļu prospektā 12A (120.grupa, 2704.grunts).

4. Publiskas ēkas rekonstrukcija Rīgā, Eksporta ielā 7 (11.grupa, 206.grunts)
Adresāts: SIA „ARTENIK”
Nolemj:

  Atļaut cirst 2 kļavas ø 28, 32 cm Rīgā, Eksporta ielā 7 (11.grupa, 206.grunts);
  Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 900,00 (deviņi simti latu nulle santīmu);
  Rekomendējam liepai veikt vainaga kopšanu Rīgā, Eksporta ielā 7 (11.grupa, 206.grunts). Darbus veikt koku kopējam (arboristam);
  Iznīcināto apstādījumu kompensācijai pilsētas apstādījumos paredzēt stādīt 4 dižstādus, paredzot iestādīto koku pirmā gada kopšanas nodrošināšanu, saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 13.02.2008. slēdzienu Nr.13/490;
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Teritorijas kopšana Rīgā, Ventspils ielā 29A (56.grupa, 149.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Ventspils ielā 29A (56.grupa, 149.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par kļavas ciršanu sastāda Ls 76,00 (septiņdesmit seši lati nulle santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Teritorijas kopšana Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (93.grupa, 344.grunts)
Adresāts: SIA „Prizma”
Nolemj:

  Atļaut cirst 16 melnalkšņus ø 26, 32, 32, 32, 36, 36, 38, 40, 42, 42, 44, 44, 50, 19/30, 24/26 un 32/38 cm un 1 vītolu ø 43 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (93.grupa, 344.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 2720,80 (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit latu astoņdesmit santīmu);
  Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
  Atbalstīt jaunu koku stādīšanu Volvo sporta centra teritorijā Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (93.grupa, 344.grunts).

3. Teritorijas kopšana Rīgā, pie Strautu ielas 12 (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde
Nolemj:

  Atteikt Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei cirst 1 ozolu ø 50 cm Rīgā, pie Strautu ielas 12 (ielas sarkanajās līnijās), jo situācija neatbilst Rīgas domes 30.03.2010. saistošo noteikumu Nr.62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi” 13.punkta prasībām;
  Rekomendējam 1 ozolam ø 50 cm veikt vainaga sakopšanas darbus profesionālam koku kopējam – arboristam.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 31 k-2 (29.grupa, 2005.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde
Nolemj:

  Atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Avotu ielā 31 k-2 (29.grupa, 2005.grunts).

5. Koku ciršana, teritorijas kopšanai Rīgā, pie Stārķu ielas 1, 1A un 3 (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde
Nolemj:

  Atļaut cirst 4 baltos vītolus ø 94, 120, 120, 127 cm Rīgā, pie Stārķu ielas 1, 1A un 3 (ielas sarkano līniju robežās);
  Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Vecmīlgrāvis” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, pie Zandartu ielas 3 (111.grupa, 295.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Vecmīlgrāvis”
Nolemj:

  Uzlikt par pienākumu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Vecmīlgrāvis” cirst 1 papeli ø 108 cm Rīgā, pie Zandartu ielas 3 (111.grupa, 295.grunts);
  Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Emmas ielā 16 (112.grupa, 152.grunts)
Nolemj:

  Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 40/36 cm Rīgā, Emmas ielā 16 (112.grupa, 152.grunts);
  Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 24,96 (divdesmit četri lati deviņdesmit seši santīmi);
  Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.