Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.25 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p. i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 15 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar Radioloģijas nodaļas jaunbūvi un piebraucamā ceļa izbūvi Rīgā, Patversmes ielā 23 (17. grupa, 35. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm un 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Patversmes ielā 23 (17. grupa, 35. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 418,33 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Maltuves ielā 1 (127. grupa, 2100. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 03.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā aktuālu ģenerālplāna skici ar plānotā gāzesvada izbūves risinājumu Rīgā, Maltuves ielā 1 (127. grupa, 2100. grunts) ar norādītajiem cirst nepieciešamajiem kokiem.

3. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Kuģu ielā 15 (49. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 41/53 cm un 1 zirgkastaņu ø 54 cm Rīgā, Kuģu ielā 15 (49. grupa, 80. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1955,03 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro, trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koka ciršanu saistībā ar esošās ceļa iebrauktuves pārbūvi un inženiertīklu izbūvi Rīgā, Lejupes ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 9000. grunts), pie gruntsgabala Valdlaučos, Meistaru ielā 33

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 26 cm Rīgā, Lejupes ielas sarkanajās līnijās (119. grupa, 9000. grunts), pie gruntsgabala Valdlaučos, Meistaru ielā 33 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 1 k-1 (49. grupa, 157. grunts), Slokas ielā 1 k-2 (58. grupa, 157. grunts), Aleksandra Grīna bulvārī 7A (49. grupa, 2080. grunts), Aleksandra Grīna bulvārī 7B (58. grupa, 7. grunts), Eduarda Smiļģa ielā 8A (58. grupa, 2014. grunts) saistībā ar viesnīcas pārbūvi un daudzstāvu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Slokas ielā 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 2 liepas ø 23, 32 cm, 1 riekstkoku ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 3 kļavas ø 36, 40, 39 cm, 1 zirgkastaņu ø 50 cm Rīgā, Slokas ielā 1 k-1 (49. grupa, 157. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 4 kļavas ø 19 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 bērzu ø 37 cm, 1 kļavu ø 35 cm Rīgā, Aleksandra Grīna bulvārī 7B (58. grupa, 7. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.3. 2 bērzus ø 38, 32 cm Rīgā, Aleksandra Grīna bulvārī 7A (49. grupa, 2080. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.4. 3 bērzus ø 44, 20 (ar brūci un trupi stumbrā), 32 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 8A (58. grupa, 2014. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.5. 2 egles ø 29, 21 cm, 1 zirgkastaņu ø 26 cm, 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Slokas ielā 1 k-2 (58. grupa, 157. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4580,23 EUR (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro, divdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (121. grupa, 2879. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2015.

7. Par koku ciršanu saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi objektam „Trīs dvīņu mājas” Rīgā, Kaibalas ielā b/n (118. grupa, 2039. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 34, 44/16, 59 cm un 2 blīgznas ø 33, 43/33/24 cm Rīgā, Kaibalas ielā b/n (118. grupa, 2039. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1760,39 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar būvprojekta „Mihaila Tāla ielas un savienojuma starp Mihaila Tāla ielu un Pulkveža Brieža ielu” izstrādi Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 un Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.07.2015. līdz 20.07.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 zirgkastaņas ø 51 cm ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 un par 1 liepas ø 45 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 30.06.2015. Ne vēlāk kā līdz 06.07.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.07.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2015.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā b/n (48. grupa, 2015. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 04.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koku ciršanu tā iznomātajā teritorijā Rīgā, Krasta ielā b/n (48. grupa, 2015. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 20 (22. grupa, 119. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 28.07.2015. līdz 10.08.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 papeles ø 107 cm ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 20 (22. grupa, 119. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 21.07.2015. Ne vēlāk kā līdz 27.07.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 27.07.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2015.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 34. grunts), posmā no Brīvības gatves līdz Stūrīša ielai

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 67 cm un 1 ošlapu kļavu ø 50 cm Rīgā, Stāmerienas ielas sarkanajās līnijās (92. grupa, 34. grunts), posmā no Brīvības gatves līdz Stūrīša ielai;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 81 (52. grupa, 111. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 gobas ø 81 cm ciršanai Rīgā, Bauskas ielā 81 (52. grupa, 111. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 31A (67. grupa, 94. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Buļļu ielā 31A (67. grupa, 94. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 38 (57. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 38 (57. grupa, 59. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 14 (61. grupa, 2006. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koku ciršanai Rīgā, Kalnciema ielā 14 (61. grupa, 2006. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 8 k-5 (64. grupa, 2041. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 03.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koka ciršanu tā apsaimniekojamā teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par koka ciršanu un būveksperta slēdzienu par 1 bērza ø 33 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Kandavas ielā 8 k-5 (64. grupa, 2041. grunts).

8. Par koka ciršanu Rīgā, Zūru ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 92. grunts), pie Jūrmalas gatves 33

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 42/44 cm Rīgā, Zūru ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 92. grunts), pie Jūrmalas gatves 33;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ziemeļu ielā b/n (15. grupa, 81. grunts) un Ziemeļu ielā 11 (15. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2015.

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Meža prospektā 10 (94. grupa, 260. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2015.

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Stiebru ielā b/n (111. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 daudzstumbru vītolu ø 42/29/51/44/40/32 cm Rīgā, Stiebru ielā b/n (111. grupa, 333. grunts).

12. Par koku ciršanu Rīgā, Inčukalna ielā b/n (90. grupa, 17. grunts) un Gustava Zemgala gatvē 82 (90. grupa, 11. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 3 bērzus ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm) cm un 1 blīgznu ø 20/20 cm Rīgā, Inčukalna ielā b/n (90. grupa, 17. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 2 bērzus ø 23, 35 cm un 4 ievas ø 21/20/14, 20/16/14/15/15, 18/18/24/28, 20/16/14/8/8/12 cm Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 82 (90. grupa, 11. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1856,85 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit seši euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

13. Par koka ciršanu Rīgā, pie Sesku ielas 9 (71. grupa, 248. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 79 cm Rīgā, pie Sesku ielas 9 (71. grupa, 248. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,88 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Dzelzavas ielā 70 (71. grupa, 1339. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2015.

15. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Ieriķu ielā 18 un 22 (70. grupa, 66. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 28.07.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja piekrišanu koku ciršanai un informāciju par koku ciršanas plānoto finansēšanu Rīgā, Ieriķu ielā 18 un 22 (70. grupa, 66. grunts).