Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.26 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 4 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā 20 (62. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Ogļu ielā 20 (62. grupa, 10. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 405,52 EUR (četri simti pieci euro, piecdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielā b/n (92. grupa, 2249. grunts) saistībā ar plānoto siltumtīkla maģistrāles M-6 pārbūvi objektam „Siltumtīklu pārbūve no K-6-34 līdz K-6-43, līdz K-6-35-1, līdz ēkai Juglas ielā 16, uz K-6-40A pusi un līdz K-6-41-2, Rīgā”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Juglas ielā b/n (92. grupa, 2249. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,13 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 37 (iepriekšējā adrese Rīga, Jāņogu iela b/n) (125. grupa, 6676. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 40 cm Rīgā, Dārziņu 1. līnijā 37 (iepriekšējā adrese Rīga, Jāņogu iela b/n) (125. grupa, 6676. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā b/n (78. grupa, 19. grunts), pie Aviācijas ielas 1A un Rīgā, Aviācijas ielā 1, Aviācijas ielā 5 (78. grupa, 421. grunts) saistībā ar siltumtīklu trases pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
   1.1. 5 robīnijas ø 15, 15 (celmu caurmērs 21 cm), 20/20, 20, 20 cm, 1 nokaltušu robīniju ø 16/14 cm (celma caurmērs 27 cm) Rīgā, Aviācijas ielā b/n (78. grupa, 19. grunts), pie Aviācijas ielas 1A;
   1.2. 1 kļavu 25 cm Rīgā, Aviācijas ielā 1, Aviācijas ielā 5 (78. grupa, 421. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 534,43 EUR (pieci simti trīsdesmit četri euro, četrdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stūres ielā 6 (77. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2015.

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 135 (44. grupa, 118. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 04.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 liepas ietekmi uz ēku lit. 003 Rīgā, Maskavas ielā 135 (44. grupa, 118. grunts).

3. Par koku ciršanu Rīgā, Tērbatas ielā 99 (28. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm, 2 papeles ø 49, 56 cm Rīgā, Tērbatas ielā 99 (28. grupa, 4. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 631,76 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro, septiņdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 39 (71. grupa, 213. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koku ciršanai Rīgā, Nīcgales ielā 39 (71. grupa, 213. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.