Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.27 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi Rīgā, Mārupes ielā 12 (56. grupa, 39. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 22 cm, 1 osi ø 36 cm Rīgā, Mārupes ielā 12 (56. grupa, 39. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 382,47 EUR (trīs simti astoņdesmit divi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar Muzeju krātuvju kompleksa jaunbūvi Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts)

Nolemj:

atļaut cirst 76 bērzus ø 65, 31, 20, 40, 20, 36, 44, 25, 39, 35, 29/17, 29, 43, 30, 26, 27, 32, 22, 37, 28, 19 (ar celma caurmēru 24 cm), 19 (ar celma caurmēru 24 cm), 32, 33, 39, 35, 15 (ar celma caurmēru 20 cm), 15 (ar celma caurmēru 20 cm), 31, 36, 39, 27, 28, 31, 48, 33, 24, 44, 35, 41, 34, 41, 47, 41, 50, 44, 44, 30/25, 42, 29, 47, 32, 51, 73, 24/33, 25, 34, 47, 34, 30, 30, 29/42, 33, 27, 61, 36, 30, 23, 29, 28, 36, 32, 17 (ar celma caurmēru 21 cm), 25, 22, 45 cm, 10 apses ø 19 (ar celma caurmēru 25 cm, nokaltusi), 18 (ar celma caurmēru 23 cm), 23, 18 (ar celma caurmēru 27 cm, kalstoša), 33, 30, 33, 47, 45, 22 cm (kalstoša), 3 ozolus ø 22 (kalstošs), 32 (kalstošs), 37 cm, 23 kļavas ø 21, 35/21, 24, 27/35, 32/28, 19/28, 23, 16 (ar celma caurmēru 21 cm), 26, 21, 36, 22, 24 (kalstoša), 43/17, 36, 42, 57, 42, 22, 46, 52, 44/46/39, 21 cm, 7 zirgkastaņas ø 47, 63/37, 53, 17/18/21, 23/20, 42, 46 cm, 4 liepas ø 38, 27, 32/23, 42/19/18 cm, 1 gobu ø 30 cm, 12 papeles ø 66 (piramidālā), 52, 92, 100, 110, 60 (kalstoša), 50 (kalstoša), 40 (kalstoša), 60 (kalstoša), 20/40 (kalstoša), 40 (kalstoša), 100 cm, 3 ošus 65, 60, 55 cm Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu saistībā ar divu dzelzceļa pievadceļu izbūvi Rīgā, Zilajā ielā 20 (97. grupa, 84. grunts) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2015.;
 2. lūgt SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” līdz 11.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu 1 liepas ø 20/15/20 cm ciršanai Rīgā, Zilajā ielā 20 (97. grupa, 84. grunts).

4. Par koku ciršanu saistībā ar noliktavas un biroju ēkas pārbūvi Rīgā, Augusta Deglava ielā 161 (92. grupa, 662. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 22 bērzus ø 14 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 24 cm), 16, 16 (celma caurmērs 25 cm), 17, 17, 17 (celma caurmērs 26 cm), 18, 18, 18, 18, 18, 18 (celmu caurmērs 28 cm), 19 (celma caurmērs 31 cm), 21, 21, 23, 23, 23, 24, 24, 29 cm Rīgā, Augusta Deglava ielā 161 (92. grupa, 662. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1822,69 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit divi euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu saistībā ar biroju ēku kompleksu būvniecību Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 11.08.2015. līdz 24.08.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 40 vītolu ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celmu caurmērs ø 26 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 16/11 (celma caurmērs 28 cm), 18/17 (celma caurmērs 34 cm), 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21/12, 22/22, 23, 23, 23, 20/24/15, 23/20/16, 23/23/25/17, 24, 24, 25, 25/30/26/24/25, 28/24/24/16, 26/22/16, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 30, 48, 55 cm, 2 blīgznu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17/20 cm, 20 bērzu ø 15 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 32 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24/20, 24/28, 25, 28 cm ciršanu Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 04.08.2015. Ne vēlāk kā līdz 10.08.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.08.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 10.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.09.2015.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā 39 (68. grupa, 299. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 12.08.2015. nodrošināt iespēju piekļūt zemesgabalam Rīgā, Tvaika ielā 39 (68. grupa, 299. grunts), lai konstatētu faktisko situāciju dabā, iesniegt zemes īpašnieka piekrišanu koku ciršanai.

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Ropažu ielas sarkanajās līnijās (86. grupa, 9999. grunts), pie Ropažu ielas 14, pie Ropažu ielas 22

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas atkārtotu pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Ceriņu ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts), pie ēkas Nr. 15 un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 04.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemesgabala tiesiskā valdītāja piekrišanu 2 melnalkšņu ø 47, 37 cm ciršanai Rīgā, Ceriņu ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts), pie ēkas Nr. 15.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (121. grupa, 2879. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 49 papeles ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 20, 24, 25/17, 25/19, 25, 29, 29/79, 30, 36, 39, 47, 49, 49, 54, 54, 54/70, 60, 60, 60, 60/27, 61, 62, 62, 63, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 66, 68, 70, 70, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 74, 74, 76, 79, 82, 82, 94 Rīgā, Ulbrokas ielā b/n (121. grupa, 2879. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5440,17 EUR (pieci tūkstoši četri simti četrdesmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Rītupes ielā 2/4 (72. grupa, 26. grunts), pie Zilupes ielas 1 k-2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Rītupes ielā 2/4 (72. grupa, 26. grunts), pie Zilupes ielas 1 k-2;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu Rīgā, Maskavas ielā 333 (78. grupa, 412. grunts), pie Prūšu ielas 24 k-4, Prūšu ielas 24 k-5, Prūšu ielas 24 k-6

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 333 (78. grupa, 412. grunts), pie Prūšu ielas 24 k-4, Prūšu ielas 24 k-5 un pie Prūšu ielas 24 k-6 par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Oļu ielā 8 (128. grupa, 28. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Oļu ielā 8 (128. grupa, 28. grunts);
 2. atļaut cirst 3 bērzus ø 28/33, 29, 32 cm Rīgā, Oļu ielā 8 (128. grupa, 28. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 22.07.2015. nodrošināt iespēju piekļūt zemesgabalam Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts), lai konstatētu faktisko situāciju dabā.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 32 (71. grupa, 452. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 11.08.2015. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieku piekrišanu koku ciršanai un būveksperta slēdzienu par 3 egļu ø 30, 31, 18 cm (celma caurmērs 24 cm) ietekmi uz ēku Rīgā, Purvciema ielā 32 (71. grupa, 452. grunts).

8. Par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās (85. grupa, 12. grunts), pie Gaujas ielas 20 (85. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Gaujas ielas sarkanajās līnijās (85. grupa, 12. grunts), pie Gaujas ielas 20 (85. grupa, 13. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Tālivalža ielā b/n (115. grupa, 9999. grunts), pie Tālivalža ielas 4

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2015.