Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.28 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece, transporta būvju galvenā speciāliste

I.Veļikanova

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 7 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 10 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana teritorijā, kur tiek plānota daudzstāvu daudzdzīvokļu un biroja ēkas būvniecība Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā b/n (24.grupa, 2076.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.
Zemes īpašniekam [..] Rīgā, K.Valdemāra ielā b/n (24.grupa, 2076.grunts) līdz 16.08.2013. ierasties Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā paskaidrojuma sniegšanai.
Pēc paskaidrojuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Rīgas Tehniskās universitātes stadiona futbola laukuma rekonstrukcijas
un sporta paviljona renovācijas projektēšana Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56A (63.grupa, 110.grunts)
Adresāts: Rīgas Tehniskā universitāte

Nolemj:
Atļaut cirst 2 ozolus ø 21 - 24 cm, 4 liepas ø 15 - 40 cm, 1 ošlapu kļavu ø 49 cm, 5 kļavas ø 15 - 33 cm, 2 tatārijas kļavas ø 12 - 24 cm, 2 vītolus ø 47 - 55 cm, 1 papeli ø 15 cm un 1 riekstkoku ø 25 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56A (63.grupa, 110.grunts).
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 3386,40 (trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši lati četrdesmit santīmu).
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Ēkas nojaukšana un jaunas tirdzniecības un pakalpojumu ēkas projektēšana
Rīgā, Mārupes ielā 1A (56.grupa, 2085.grunts)
Adresāts: SIA „ENRIGO”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 49 cm Rīgā, Mārupes ielā 1A (56.grupa,
2085.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.
Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 39 cm blakus zemes gabalā Rīgā, Mārupes ielā 3 (56.grupa, 147.grunts).
Veikt vainaga kopšanu 1 ošlapu kļavai ø 49 cm Rīgā, Mārupes ielā 1A (56.grupa, 2085.grunts). Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.

3. Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Ģertrūdes ielā 92 (31.grupa, 83.grunts)
Adresāts: SIA „BELL - HOUSE”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 divstumbru papeli ø 36/36 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 92 (31.grupa, 83.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 432,00 (četri simti trīsdesmit divi lati nulle santīmu).
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

4. Biroju ēkas rekonstrukcijas projektēšana par tirdzniecības un pakalpojumu objektu Rīgā, Biķernieku ielā 121P (92.grupa, 2339., 2059.grunts)
Adresāts: SIA „Starlett”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 41, 54 cm biroju ēkas rekonstrukcijai par tirdzniecības un pakalpojumu objektu Rīgā, Biķernieku ielā 121P (92.grupa, 2339.grunts).
Kravas piebrauktuves izbūvi projektēt maksimāli atvirzot no ozola stumbra, bet ne mazāk kā 2,5 m attālumā no ozola ø 42 cm ārējās malas.
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 570,00 (pieci simti septiņdesmit lati nulle santīmu).
Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt ozola ø 42 cm aizsardzības pasākumus un veikt vainaga sakopšanu. Noslēgt līgumu ar specializētu firmu vai kokkopi – arboristu par būvlaukumā saglabājamo koku uzraudzību būvdarbu norises laikā, t.sk., veikt vainaga sakopšanu. Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam;
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

5. Dzīvojamās ēkas lit.001 rekonstrukcija un ēkas jaunbūve
Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19.grupa, 27.grunts)

Adresāts: SIA „Baltīpašums investīcijas”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 ozolu ø 62 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 25 (19.grupa, 27.grunts).
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 930,00 (deviņi simti trīsdesmit latu nulle santīmu).
Pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu laikā veikt koku saglabāšanas pasākumus. Darbus veikt profesionālam koku kopējam (arboristam).
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

6. Savrupmājas rekonstrukcijas projektēšana par dvīņu māju Rīgā, Airu ielā 40B (120.grupa, 2320.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.
Pēc ģenerālplāna skices ar uzrādītām meža robežām iesniegšanas un apstādījumu apskates akta sagatavošanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Inženierkomunikāciju projektēšana Rīgā, Atlantijas ielā 54 (120.grupa, 2499.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Atlantijas ielā 54 (120.grupa, 2499.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Transporta pieslēguma izbūve pie teritorijas „Daudzfunkcionālais centrs Akropole” Rīgā, Maskavas ielā 257
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
Organizēt publisko apspriešanu no 30.07.2013. līdz 13.08.2013. publiski pieejamos objektos:

  • par 1 liepas ø 68 cm un 5 sudrabkļavu ø 64, 72, 82, 83 un 107 cm ciršanu objektā „Piebraucamo ceļu un estakādes izbūve no Maskavas ielas 257 līdz Krasta ielai un esošajai estakādei Rīgā, pie Maskavas ielas 257 (72.grupa, 171.grunts)”.
  • par 11 zirgkastaņu ø 29-53 cm un 1 bērza ø 48 cm ciršanu objektā „Salaspils ielas rekonstrukcija posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 4C”.

Koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.07.2013. Ne vēlāk kā līdz 29.07.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31.
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 29.07.2013. trešo un ceturto no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem.
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2013.

2. Dzīvojamās mājas būvniecība Rīgā, Zvejniekciema ielā 49 (120.grupa, 2626.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 4 priedes ø 39, 24, 20, 16 cm, saglabājot infiltrācijas tuneļa tuvumā 5 priedes ø 15, 15, 19, 19, 22 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā 49 (120.grupa, 2626.grunts).
Atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 40 cm ārējā gāzes vada pievades izbūvei pie mājas Rīgā, Zvejniekciema ielā 49 (120.grupa, 2626.grunts).
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 594,00 (pieci simti deviņdesmit četri lati nulle santīmu).
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Teritorijas kopšana Rīgā, Graudu ielā 61C (107.grupa, 421.grunts)
Adresāts: SIA „Ziedu enerģija”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Graudu ielā 61C (107.grupa, 421.grunts).
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 57,60 (piecdesmit septiņi lati sešdesmit santīmu).
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Mārupes ielā 3 (56.grupa, 147.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Mārupes ielā 3 (56.grupa, 147.grunts).
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 15,60 (piecpadsmit lati sešdesmit santīmu).
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē un saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana Rīgā, Daugavgrīvas ielā b/n (63.grupa, 2114.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 papeles ø 37, 130 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā b/n (63.grupa, 2114.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.
Atteikt atļaut cirst SIA „Kubi” 3 papeles ø 79, 77, 74 Daugavgrīvas ielā b/n (63.grupa, 61.grunts) ), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.
Papelēm ø 79, 77, 74, 37, 130 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā b/n (63.grupa, 61.grunts) veikt vainaga sakopšanu.
Darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.

4. Koka ciršana Rīgā, Cieceres ielā 9 (56.grupa, 288.grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Cieceres ielā 9 (56.grupa, 288.grunts).
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (73.grupa, 264.grunts)
Adresāts: SIA „Troja”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 liepu ø 77 cm Rīgā, Bauskas ielā 143 (73.grupa, 264.grunts), teritorijas kopšanas nolūkos.
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka
ciršanu sastāda Ls 246,40 (divi simti četrdesmit seši lati četrdesmit santīmu).
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē
saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, pie Maltuves ielas 1 (ielas sarkano līniju robežās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, pie Maltuves ielas 1 (ielas sarkano līniju robežās).
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 33 (19.grupa, 73.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.08.2013.
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koka ciršana Rīgā, Lizuma ielā 4, Jaunās Ebreju kapsētas teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 31 cm Rīgā, Lizuma ielā 4, Jaunās Ebreju kapsētas teritorijā, 6. sektorā, kapavietā Nr.6.-7.-12, jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.

9. Koku ciršana Rīgā, Zvejniekciema ielā 51 (120.grupa, 2627.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 22 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā 51 (120.grupa, 2627.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.
Atļaut cirst 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Zvejniekciema ielā 51 (120.grupa, 2627.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu
sastāda Ls 35,20 (trīsdesmit pieci lati divdesmit santīmu).
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt
koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Susējas ielā 11 (124.grupa, 276.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 41, 47, 54 cm Rīgā, Susējas ielā 11 (124.grupa, 276.grunts), jo nav iesniegta informācija par meža robežām.