Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.28 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 26, K. Barona ielā 25 (21. grupa, 76. grunts), pie Blaumaņa ielas 26

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ar celma caurmēru 26 cm, 1 ozola ar celma caurmēru 28 cm, 1 ošlapu kļavas ar celma caurmēru 23 cm Rīgā, Blaumaņa ielā 26, K. Barona ielā 25 (21. grupa, 76. grunts), pie Blaumaņa ielas 26 patvaļīgu ciršanu 739,89 EUR (septiņi simti trīsdesmit deviņi euro, astoņdesmit deviņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas būvniecību Rīgā, Mazsalacas ielā b/n (120. grupa, 2387. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 32, 41 cm un 3 priedes ø 34, 49, 50 cm Rīgā, Mazsalacas ielā b/n (120. grupa, 2387. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1447,06 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit septiņi euro, seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar esošo ēku un būvju nojaukšanu Rīgā, Maskavas ielā 78 (43. grupa, 68. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 26, 95 cm, 1 kļavu ø 39 cm, 2 bērzus ø 20/10, 46 cm, 1 ošlapu kļavu ø 44 cm Rīgā, Maskavas ielā 78 (43. grupa, 68. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1220,83 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto viendzīvokļa dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Albatrosu ielā 6B (120. grupa, 2643. grunts) un Albatrosu ielā 6 (120. grupa, 2646. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 3 priedes ø 28, 27, 23/26 cm Rīgā, Albatrosu ielā 6B (120. grupa, 2643. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 priedi ø 21 cm un 1 bērzu ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm) Rīgā, Albatrosu ielā 6 (120. grupa, 2646. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1139,73 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ošus ø 59, 59 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts)
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 5 (11. grupa, 83. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 533,58 EUR (pieci simti trīsdesmit trīs euro, piecdesmit astoņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu saistībā ar savrupmāju jaunbūvi Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts) un Drustu ielā 9A (105. grupa, 445. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 egli ø 39 cm, 2 kļavas ø 44, 31 cm Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts);
 2. atļaut cirst:
   1.1. 1 tūju ø 20 cm un 1 zirgkastaņu ø 41 cm Rīgā, Drustu ielā 9A (105. grupa, 445. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 kļavu ø 40 cm, 2 egles ø 43, 22 cm un 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Drustu ielā 9 (105. grupa, 110. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1553,78 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit trīs euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 73B (50. grupa, 180. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2015.

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stērstu ielā 15A (73. grupa, 645. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 11.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā ģenerālplāna skici ar attēlotu elektrības kabeļu izbūves risinājumu Rīgā, Stērstu ielā 15A (73. grupa, 645. grunts).

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vecaines ielā 6 (99. grupa, 2237. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Vecaines ielā 6 (99. grupa, 2237. grunts).

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 25.08.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici ar plānotās būvniecības risinājumu Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts), neparedzot saglabājamo koku vainaga projekcijas zonā būvdarbus.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 6 (84. grupa, 423. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2015.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Malienas ielas sarkanajās līnijās (122. grupa, 9002. grunts), pie Malienas ielas 10

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 robīnijas ø 32, 32, 36 cm Rīgā, Malienas ielas sarkanajās līnijās (122. grupa, 9002. grunts), pie Malienas ielas 10;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Vāveres ielā 1 (86. grupa, 156. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Vāveres ielā 1 (86. grupa, 156. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 40,98 EUR(četrdesmit euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Ziemeļu ielā b/n (15. grupa, 81. grunts) un Ziemeļu ielā 11 (15. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 papeli ø 115 cm un 1 vīksnu ø 32 cm Rīgā, Ziemeļu ielā b/n (15. grupa, 81. grunts);
   1.2. 1 kļavu ø 57 cm Rīgā, Ziemeļu ielā 11 (15. grupa, 82. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 407,06 EUR (četri simti septiņi euro, seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 10 (94. grupa, 260. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Meža prospektā 10 (94. grupa, 260. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 70 (71. grupa, 1339. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 70 (71. grupa, 1339. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ciema ielā 15 (82. grupa, 737. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 34, 32, 41 cm Rīgā, Ciema ielā 15 (82. grupa, 737. grunts).