Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.29 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītājas vietniece, transporta būvju galvenā speciāliste

I.Veļikanova

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Darba kārtībā:

  • 3 pārkāpumu izskatīšanas;
  • 2 attistības priekšlikumi;
  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Mārupes ielā 1A (56.grupa, 2085.grunts)
Adresāts: SIA „ENRIGO”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „ENRIGO” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 koka ø 44 cm ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 1A (56.grupa, 2085.grunts) Ls 70,40 (septiņdesmit latu četrdesmit santīmu) apmērā.

2. Koka ciršana Rīgā, Brīvības gatvē 291 (86.grupa, 201.grunts)
Nolemj:

Uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 egles ø 32 cm ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 291 (86.grupa, 201.grunts) Ls 128,00 (viens simts divdesmit astoņi lati nulle santīmu) apmērā.

3. Par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna Rīgā, Stendera ielā 15A (84.grupa, 2139.grunts)
Nolemj:

Atteikt uzsākt administratīvo procesu no jauna lietā par patvaļīgu 2 priežu ø 10, 32 cm un 2 liepu ø 28, 32 cm ciršanu Rīgā, Stendera ielā 15A (84.grupa, 2139.grunts).

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS - VIETAS IZVĒLE

1. Autostāvvietas projektēšana Rīgā, Kalnciema ielā 94 (75.grupa, 2225.grunts)
Adresāts: SIA „Latvia Hotel Invest”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2013.;
Līdz 05.08.2013. atkārtoti iesniegt autostāvvietas labiekārtošanas ģenerālplāna skici, kas izstrādāta uz topogrāfiskā plāna M 1:500 Rīgas pilsētas būvvaldē;
Pēc koriģēta plāna atkārtotas saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koku ciršana Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92.grupa, 2181.grunts)
Adresāts: SIA „Nature Cure Baltics”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.;
Līdz 15.08.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt dokumentāciju par esošās ēkas Rīgā, Juglas krastmalā 1 atbilstību pirmsskolas izglītības iestādes lietošanas veidam, kā arī teritorijas Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92.grupa, 2181.grunts) labiekārtošanas ģenerālplāna skici, kas izstrādāta uz topogrāfiskā plāna M 1:500;
Pēc minēto dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Stendes ielā 5 (76.grupa, 243.grunts)
Adresāts: SIA „YIT Celtniecība”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 69 cm, 1 robīniju ø 16 cm, 1 bērzu ø 44 cm, 3 apses ø 41, 28, 22 cm, 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 15/14 (celma caurmērs pie sakņu kakla 25 cm) Rīgā, Stendes ielā 5 (76.grupa, 243.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 516,00 (pieci simti sešpadsmit lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Vecumnieku ielā 78B (93.grupa, 448.grunts)
Adresāts: SIA „Art Terra”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.08.2013.;
Organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projektēšanas teritoriju Rīgā, Vecumnieku ielā 78B (93.grupa, 448.grunts);
Pēc izbraukuma un Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Dzīvojamo māju kompleksa projektēšana Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2031.grunts)
Adresāts: SIA „Auction Europe”

Nolemj:
Līdz 09.09.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē sertificēta sugu, biotopu eksperta atzinumu, kurā būtu norādītas teritorijā sastopamās īpaši aizsargājamās sugas un biotopi, kā arī pieļaujamā teritorijas izmantošana un nepieciešamā aizsardzība;
Līdz 09.09.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē īpašos noteikumus vides aizsardzības jomā no Rīgas domes Mājokļu un Vides departamenta Vides pārvaldes;
Par 40 bērzu ø 15-53 cm, 8 melnalkšņu ø 21-47 cm koku ciršanu, kas aug ārpus meža Rīgā, Jaunciema gatvē b/n (128.grupa, 2031.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 06.08.2013. līdz 19.08.2013.;
Koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 30.07.2013. Ne vēlāk kā līdz 05.08.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 05.08.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie objekta Jaunciena gatves malā;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2013.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Kauguru ielā 9 (75.grupa, 123.grunts), pie Volguntes ielas 46 (76.grupa, 9004.grunts), Volguntes ielā 104 (81.grupa, 172.grunts), Planīcas ielā 1 (75.grupa, 674.grunts), pie Ozolnieku ielas 1 (75.grupa, 555.grunts), Mikus ielā 3 (81.grupa, 64.grunts)
Adresāts: AS „Sadales tīkls”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.08.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Gundegas ielā 8 (100.grupa, 23.grunts)

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, Gundegas ielā 8 (100.grupa, 23.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 204,80 (divi simti četri lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Ventspils ielā 27 (56.grunts, 148.grupa)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 papeli ø 72 cm Rīgā, Ventspils ielā 27 (56.grupa, 148.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 92,16 (deviņdesmit divi lati sešpadsmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Teritorijas kopšana Rīgā, Robežu ielā 4 (74.grupa, 116.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 79cm Rīgā, Robežu ielā 4 (74.grupa, 116.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam.

5. Koku ciršana Rīgā, Beverīnas ielā b/n (107.grupa, 2208., 2262., 2263.grunts)
Adresāts: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 10 vītolus ø 12 - 40 cm Rīgā, Beverīnas ielā b/n (107.grupa, 2208., 2262., 2263.grunts);
Vītoliem Rīgā, Beverīnas ielā b/n (107.grupa, 2208., 2262., 2263. gruntis) veikt vainagu sakopšanu, darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.

6. Koku ciršana Rīgā, Mārupes ielā 34 (56.grupa, 396.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas meži”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 bērzu ø 27 cm, 1 kļavu ø 32 cm, 1 melnalksni ø 49 cm Rīgā, Mārupes ielā 34 (56.grunts, 396.grupa);
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana Rīgā, Kartupeļu ielā 23 (73.grunts, 135.grupa)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.08.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koka ciršana Rīgā, Merķeļa ielā 4 (5.grupa, 14.grunts)
Adresāts: VSIA „Rīgas Cirks”

Nolemj:
Par 1 divstumbru bērza ø 36/24 cm ciršanu Rīgā, Merķeļa ielā 4 (5.grupa, 14.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 06.08.2013. līdz 20.08.2013.;
Koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 30.07.2013. Ne vēlāk kā līdz 05.08.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 34;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 05.08.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2013.

9. Koka ciršana Rīgā, Lubānas ielā 118 (121.grupa, 2048.grunts) SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Pļavnieki” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Pļavnieki”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 41 cm Rīgā, Lubānas ielā 118 (121.grupa, 2048.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 32,80 (trīsdesmit divi lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt saskaņojumu ar zemes īpašniekiem par koka ciršanu, samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 256 (78.grupa, 217.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvalde

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.08.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

11. Koka ciršana Rīgā, Ropažu ielā 81 (86.grupa, 221.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 32 cm Rīgā, Ropažu ielā 81 (86.grupa, 221.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 40,96 (četrdesmit latu deviņdesmit seši santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

12. Koku ciršana Rīgā, Pudiķa ielā 33 (89.grupa, 227.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13.Koka ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts)
Adresāts: Biedrība „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

14. Koku ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 35 (19.grupa, 2009.grunts)
Adresāts: Biedrība „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2013.;
Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

15. Koka ciršana Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts)
Adresāts: SIA „Eva dārzam”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

16. Koka ciršana Rīgā, Duntes ielā 6 (17.grupa, 57.grunts)
Adresāts: SIA „Zeltiņi M”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 nokaltušu bērzu ø 56 cm un 2 kalstošus bērzus ø 52, 42 cm Rīgā, Duntes ielā 6 (17.grupa, 157.grunts),
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 94,00 (deviņdesmit četri lati nulle santīmu);
Pēc koku nociršanas vietā iestādīt jaunus kokus;
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

17. Koka ciršana Rīgā, Gaujienas ielā 3A (15.grupa, 2018.grunts)
Adresāts: SIA „Konsultācijas jums apsaimniekošana”

Nolemj:
Atļaut SIA „Konsultācijas jums apsaimniekošana” cirst 1 papeli ø 92 cm, 1 ošlapu kļavu ø 53 cm Rīgā, Gaujienas ielā 3A (15.grupa, 2018.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 67,84 (sešdesmit septiņi lati astoņdesmit četri santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.