Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.3 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece

O.Veidiņa

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenais ainavu arhitekts

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte

J.Lediņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” pārstāve

I.Pīrāga-Gremze

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 4 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 7 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 6 (85.grupa, 21.grunts)
Adresāts: SIA „MDT BALTIC”

Nolemj:
Uzlikt par pienākumu SIA „MDT BALTIC” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par iznīcināto 1 ošlapu kļavu ø 40 cm, 2 papelēm ø 25, 30 cm Rīgā, Ezermalas ielā 6 (85.grupa, 21.grunts) Ls 147,20 (viens simts četrdesmit septiņi lati divdesmit santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Savrupmājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Cēres ielā 47A (106.grupa, 752.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.02.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēde.

2. Autostāvvietas projektēšana Rīgā, Maskavas ielā 257A (72.grupa, 2107.grunts)
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst koku saistībā ar plānoto autostāvvietas projektēšanu Rīgā, Maskavas ielā 257A (72.grupa, 2107.grunts).

3. Dzelzavas, Ē.Valtera un Rembates ielu projektēšana (ielas sarkanajās līnijās) Rīgā, Dreiliņos
Adresāts: SIA „BRD projekts”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 divstumbru blīgznas ø 22/18, 18/18 cm Rīgā, Hipokrāta ielā posmā no Biķernieku ielas līdz Dzelzavas ielas rotācijas aplim (92.grupa, 2182.grunts);
Atļaut cirst 2 divstumbru blīgznas ø 20/36, 22/15 cm un 1 blīgznu ø 17 cm (sasvērusies, trupe stumbrā) bīstams koks Rīgā, Hipokrāta ielā posmā no Biķernieku ielas līdz Dzelzavas ielas rotācijas aplim (92.grupa, 2521.grunts);
Atļaut cirst 5 apses ø 17, 24, 18, 20, 16 (celma caurmērs 20 cm), 1 divstumbru apsi ø 18/14 cm un 1 trīsstumbru apsi ø 20/17/14 cm Rīgā, Dzelzavas ielā posmā no Hipokrāta ielas līdz Kaivas ielai (92.grupa, 2309.grunts);
Atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Dzilnas ielā posmā no Rembates ielas līdz Ē.Valtera ielai (92.grupa, 2561.grunts);
Atļaut cirst 1 bērzu ø 18 cm (gredzenveida nogriezta miza līdz stumbram), 1 blīgznu ø 16 cm (celma caurmērs 21 cm) un 2 blīgznas ø 12, 12 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Rembates ielā posmā no Dzilnas ielas līdz Dzelzavas ielai (92.grupa, 168.grunts);
Atļaut cirst 10 bērzus ø 22, 22, 28, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 24 cm, 1 apsi ø 24 cm, 1 divstumbru bērzu ø 18/20 cm un 1 trīsstumbru bērzu ø 20/15/20 cm Rīgā, Rembates ielā posmā no Dzilnas ielas līdz Dzelzavas ielai (92.grupa, 691.grunts);
Pārstādīt 5 vilkābeles ø 5 cm Rīgā, Hipokrāta ielā posmā no Biķernieku ielas līdz Dzelzavas ielas rotācijas aplim pret Kaivas ielu 50 k-5 (92.grupa, 626.grunts). Kokus pārstādīt Rīgā, Kaivas ielas 50 k-5 teritorijā. Savlaicīgi sagatavot kokus pārstādīšanai. Pārstādīšanas darbus veikt specializētai firmai vai profesionāla koku kopēja-arborista vadībā. Pārstādīšanas vietu saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļu;
Pārstādīt 1 liepu ø 6 cm Rīgā, Ulbrokas ielas sarkanajās līnijās pret Dzelzavas ielu 120L. Savlaicīgi sagatavot koku pārstādīšanai. Pārstādīšanas vietu saskaņot ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldi un Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļu. Pārstādīšanas darbus veikt specializētai firmai vai profesionāla koku kopēja-arborista vadībā;
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 1897,20 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit septiņi lati divdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Vasarnīcas rekonstrukcija par dzīvojamo māju Rīgā, Kūduma ielā 24 (120.grupa, 552.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 2 priedes ø 44, 53 cm, 2 bērzus ø 41, 20 cm, 1 divstumbru ievu ø 16/17 cm un 1 Kanādas hemlokegli ø 20 cm Rīgā, Kūduma ielā 24 (120.grupa, 552.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 984,00 (deviņi simti astoņdesmit četri lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Divpadsmit daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecība Rīgā, Rusova ielā 5 (85.grupa, 2146.grunts)
Adresāts: SIA „Ungura nami”

Nolemj:
Atļaut cirst 2 sarkanos ozolus ø 56, 68 cm, 6 ošlapu kļavas ø 28, 45, 22, 32, 20, 16 cm (pie celma ø 21 cm), 1 kalstošu sarkano ozolu ø 54 cm, 1 duglāziju ø 44 cm, 1 nokaltušu duglāziju ø 32 cm, 4 nokaltušas egles ø 30, 30, 30, 40 cm, 1 pelēko valriekstu ø 40 cm, 1 liepu ø 16 cm (pie celma ø 21 cm), 6 liepas ø 30, 32, 44, 44, 55, 58 cm, 1 kļavu ø 16 cm (pie celma ø 21 cm), 1 papeli ø 22 cm, 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 17/20 cm, 1 divstumbru vītolu ø 16/18 cm Rīgā, Rusova ielā 5 (85.grupa, 2146.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 3697,20 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi lati divsdesmit santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 1 (100.grupa, 47.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 2 bērzus ø 56, 71 cm Rīgā, Gundegas ielā 1 (100.grupa, 47.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 254,00 (divi simti piecdesmit četri lati nulle santīmu);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 170 (48.grupa, 84.grunts)
Adresāts: Rīgas Svētā Arhangela Mihaila pareizticīgo draudze

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Maskavas ielā 170 (48.grupa, 84.grunts Maskavas ielas malā pie Dricānu ielas);
Atkārtoti izvērtēt 1 liepas ø 60 cm stāvokli Rīgā, Maskavas ielā 170 (48.grupa, 84.grunts Maskavas ielas malā pie Dricānu ielas) veģetācijas periodā.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 20 (38.grupa, 24.grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 55, 71 cm, 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Valmieras ielā 20 (38.grupa, 24.grunts), jo nav saņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku Rīgā, Valmieras ielā 20 (38.grupa, 24.grunts) lēmums  par koku ciršanu.

4. Koku ciršana Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās pie Piedrujas ielas 7 (121.grupa, 2488.grunts)
Adresāts: SIA „Baltijas Industriālais Parks”

Nolemj:
Atļaut cirst teritorijas kopšanas nolūkā 31 papeli ø 36, 36, 35, 35, 35, 28, 28, 25, 25, 25, 23, 26, 21, 21, 30, 30, 22, 22, 22, 17, 27, 65, 24, 44, 44, 73, 33, 33, 33, 33, 20 cm, 1 divstumbru papeli ø 24/23 cm (stumbrs 24 cm nokaltis) un 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Piedrujas ielas sarkanajās līnijās pie Piedrujas ielas 7 (121.grupa, 2488.grunts);
Paredzēt jaunu koku stādījumus Rīgā, pie Piedrujas ielas 7 (ielas sarkanajās līnijās). Stādīšanas vietu, dižstādu sugu un skaitu saskaņot ar Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektūras nodaļas galveno ainavu arhitektu un Inženieru nodaļu;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 1310,72 (viens tūkstotis trīs simti desmit latu septiņdesmit divi santīmi);
Pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Uguns ielā 8 (127.grupa, 369.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm Rīgā, Uguns ielā 8 (127.grupa, 369.grunts);
Atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 37 cm Rīgā, Uguns ielā b/n (127.grupa, 2120.grunts). Rekomendējam veikt vainaga sakopšanu profesionālam koku kopējam-arboristam;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 112,00 (viens simts divpadsmit lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Teritorijas kopšana Rīgā, Ieriķu ielā b/n pie ēkas Nr.32 (70.grupa, 2516.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm Rīgā, Ieriķu ielā b/n pie ēkas Nr.32 (70.grupa, 2516.grunts), jo koks būtiski nebojā garāžas sienu;
Ap koku atjaunot apdobi ne mazāk kā 1,5 m rādiusā no koka stumbra mizas, uzlabojot koka augšanas apstākļus;
Veikt koka vainaga sakopšanu, darbus veikt profesionālam koku kopējam-arboristam. Darbus saskaņot ar zemes īpašnieku.

7. Teritorijas kopšana Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 28 (58.grupa, 88.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 24/26 cm Rīgā, E.Smiļģa ielā 28 (58.grupa, 88.grunts), koka ciršanu rakstiski saskaņot ar pārējiem zemes gabala īpašniekiem;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 8,00 (astoņi lati nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.