Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.3 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja, Komisijas sekretāre p.i.

I. Krastiņa

Darba kārtībā:

 • 6 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar tramvaja pieturvietas pārbūvi Rīgā, Kokneses prospekta sarkanajās līnijās (84. grupa, 9004. grunts), pie Kokneses prospekta 1A
Adresāts: SIA „Jaunais Mežaparks”, SIA „Jaunais Mežaparks” pilnvarotā persona SIA „BRD projekts”

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 74, 79, 80, 82 cm saistībā ar tramvaja pieturvietas pārbūvi Rīgā, Kokneses prospekta sarkanajās līnijās (84. grupa, 9004. grunts), pie Kokneses prospekta 1A.

2. Par koka ciršanu saistībā ar dzīvojamās ēkas pārbūvi par biroja ēku Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 48 cm Rīgā, Valmieras ielā 3 (32. grupa, 99. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1024,47 EUR (viens tūkstotis divdesmit četri euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par informācijas pieprasīšanu sakarā ar koka ciršanu, kurš aug uz gruntsgabalu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) robežas un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu
Adresāts: UAB Nevertel Latvia – Filiāle, UAB Nevertel Latvia – Filiāle pilnvarotā persona SIA „Arhis Arhitekti”

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.03.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 02.03.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina zemesgabala Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) piekrišanu 1 liepas ø 30 cm ciršanai, kura aug uz gruntsgabalu Rīgā, Grēcinieku ielā 25 (1. grupa, 87. grunts) un Rīgā, Kungu ielā b/n (1. grupa, 153. grunts) robežas.

4. Par koku ciršanu saistībā ar savrupmājas un inženierkomunikāciju izbūvi Rīgā, Cirsmas ielā 28 (120. grupa, 450. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 27 cm, 1 kalstošu zirgkastaņu ø 45 cm un 2 egles ø 34, 32 cm Rīgā, Cirsmas ielā 28 (120. grupa, 450. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 686,40 EUR (seši simti astoņdesmit seši euro, četrdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par informācijas pieprasīšanu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts)
Adresāts: SIA „EKE-Latvia”, SIA „EKE-Latvia” pilnvarotā persona Valdis Onkelis

Nolemj:

lūgt iesniedzēju līdz 24.02.2015. atkārtoti iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā koriģētu ģenerālplāna skici objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts), tajā neparedzot būvdarbus (apbūvi) dabas pieminekļa teritorijā un saglabājot 2 melnalkšņus ø 25, 19 cm (celma caurmērs 24 cm) pie projektējamās ēkas Nr. 1.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Vizuļu ielā 1 (113. grupa, 2348. grunts) un par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar žoga izbūvi Rīgā, Vizuļu ielā 1 (113. grupa, 2348. grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst saistībā ar žoga izbūvi 1 bērzu ø 28 cm un 1 priedi ø 36 cm Rīgā, Vizuļu ielā 1 (113. grupa, 2348. grunts);
 2. atļaut cirst saistībā ar teritorijas kopšanu 2 bērzus ø 33, 29 cm Rīgā, Vizuļu ielā 1 (113. grupa, 2348. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts)
Adresāts: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Skolas ielā 1 (20. grupa, 131. grunts).

2. Par koka ciršanu Rīgā, Āliņģu ielā 19 (113. grupa, 2103. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Āliņģu ielā 19 (113. grupa, 2103. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kandavas ielā 8 k-7 (64. grupa, 2035. grunts) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 8 k-6 (64. grupa, 2081. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Kurzeme”

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Aleksejam Buimovam 1 divstumbru kļavu ø 43/63 cm Rīgā, Kandavas ielā 8 k-7 (64. grupa, 2035. grunts);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Kurzeme” 1 trīsstumbru ievas ciršanai Rīgā, Kandavas ielā 8 k-6 (64. grupa, 2081. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 38 (80. grupa, 2123. grunts)
Adresāts: Biedrība „Kooperatīva 38”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu tūju ø 19 cm (celma caurmērs 29 cm) un 1 lapegli ø 22 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 38 (80. grupa, 2123. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 26,95 EUR (divdesmit seši euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Motoru ielas sarkanajās līnijās (77. grupa, 9999. grunts), pie ēkas Nr. 6
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 23 cm, 1 papeli ø 113 cm un 1 vītolu ø 75 cm Rīgā, Motoru ielas sarkanajās līnijās (77. grupa, 9999. grunts), pie ēkas Nr. 6;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Olīvu ielā 5 (54. grupa, 108. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 divstumbru bērzu ø 47/41 cm Rīgā, Olīvu ielā 5 (54. grupa, 108. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 200,34 EUR (divi simti euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zolitūdes ielā 48 (99. grupa, 147. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 41, 41 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 48 (99. grupa, 147. grunts).

8. Par koku ciršanu Rīgā, Vēlavu ielā 13 (120. grupa, 471. grunts)
Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 33 cm un 1 gobu ø 66 cm Rīgā, Vēlavu ielā 13 (120. grupa, 471. grunts);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 22, 27 cm Rīgā, Vēlavu ielā 13 (120. grupa, 471. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 111,56 EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par koka ciršanu Rīgā, Sesku ielā b/n (71. grupa, 396. grunts), pie Papardes ielas 4
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 64 cm Rīgā, Sesku ielā b/n (71. grupa, 396. grunts), pie Papardes ielas 4;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.