Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.30 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p. i.

E. Biseniece

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 4 pārkāpuma izskatīšana;
  • 7 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 3 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 11 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Avotu ielā 41 (29. grupa, 73. grunts)
Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 24.02.2014. lēmumu (protokols Nr. 9, 1.1.1. §) „Koku ciršana un koku bojāšana Rīgā, Avotu ielā 41 (29. grupa, 73. grunts)” daļā, ar kuru [..] uzlikts par pienākumu apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 30 cm patvaļīgu nociršanu Rīgā, Avotu ielā 41 (29. grupa, 73. grunts) 426,86 EUR (četri simti divdesmit seši euro, astoņdesmit seši centi).
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 30 cm patvaļīgu nociršanu Rīgā, Avotu ielā 41 (29. grupa, 73. grunts) 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi).

2. Koku bojāšana Rīgā, Ģertrūdes ielā 92 (31. grupa, 83. grunts)
Adresāts: SIA „Fortūnas Ceļš”

Nolemj:
uzlikt par pienākumu SIA „Fortūnas Ceļš” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 bērza ø 46 cm un 1 liepas ø 48 cm bojāšanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 92 (31. grupa, 83. grunts) 1010,24 EUR (viens tūkstotis desmit euro, divdesmit četri centi);
atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 92 (31. grupa, 83. grunts).

3. Koka bojāšana Rīgā, Krustpils ielā 75 k-7 (121. grupa, 2409. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu Oļegam Basovam apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 liepas ø 32 cm bojāšanu Rīgā, Krustpils ielā 75 k-7 (121. grupa, 2409. grunts) 182,13 EUR (viens simts astoņdesmit divi euro, trīspadsmit centi).

4. Koku bojāšana Rīgā, Zasulauka ielā 2 (76. grupa, 503. grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu Guntaram Gestem apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 2 liepu ø 73, 49 cm bojāšanu Rīgā, Zasulauka ielā 2 (76. grupa, 503. grunts) 694,35 EUR (seši simti deviņdesmit četri euro, trīsdesmit pieci centi).

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām projektēšana Rīgā, K. Barona ielā 89/91 (28. grupa, 23. grunts)
Adresāts: SIA „Ektornet Commercial Latvia”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.10.2014.
par 2 bērzu ø 46, 47 cm, 2 ošu ø 59, 59 cm Rīgā, K. Barona ielā 89/91 (28. grupa, 23. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 26.08.2014. līdz 08.09.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.08.2014. Ne vēlāk kā līdz 25.08.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 25.08.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 25.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, K. Barona ielā 89/91 (28. grupa, 23. grunts) gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;

2. Tirdzniecības centra projektēšana Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (122. grupa, 2131. grunts)
Adresāts: SIA „Pillar 6”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Pillar 6” labvēlīgu administratīvo aktu par:
5 ozolu ø 37, 15 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 2 bērzu ø 35, 36 cm, 3 daudzstumbru papeļu ø 48/47, 17/16/16 (celma caurmērs 23 cm), 25/15 cm (celma caurmērs 35 cm), 2 zirgkastaņu ø 23/20, 25 cm, 5 ošlapu kļavu ø 17/20 (celma caurmērs 35 cm), 25/25/23, 23/20, 20/20/15 (celma caurmērs 35 cm), 16/25 cm (celma caurmērs 36 cm) ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 47A (122. grupa, 2131. grunts);
1 liepas ø 30 cm ciršanu Sergeja Eizenšteina ielas sarkanajās līnijās (122. grupa, 9999. grunts).

3. Ēku kompleksa jaunbūve Rīgā, Strēlnieku ielā 8 (19. grupa, 20. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm, 1 papeli ø 28 cm, 1 gobu ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 2 liepas ø 22, 65 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 8 (19. grupa, 20. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 3291,11 EUR (trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit viens euro, vienpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Noliktavas jaunbūve Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (53. grupa, 74. grunts)
Adresāts: SIA „EKL/LS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
1 bērzu ø 24 cm, 1 krasta kļavu ø 12/12/13 cm (celma caurmērs 33 cm) Rīgā, Minsterejas ielā b/n (3. grupa, 60. grunts);
līdz 22.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 3 vītolu ø 16/15 (celma caurmērs 34 cm), 37, 18/21/13/9/18/17 cm (celma caurmērs 71 cm) un 8 ošlapu kļavu ø 14/15/15/16/15 (celma caurmērs 52 cm), 16/17 (celma caurmērs 26 cm), 26/28, 13/16/14 (celma caurmērs 32 cm), 15/15/14/16 (celma caurmērs 32 cm), 18/17/26 (celma caurmērs 49 cm), 20/12 (celma caurmērs 29 cm), 25 cm ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (53. grupa, 74. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Teritorijas labiekārtošana-stāvlaukuma izveide Rīgā, Kristapa ielā b/n (60. grupa, 2080. grunts)
Adresāts: AS „LATVIJAS INVESTĪCIJAS”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Kristapa ielā 39 (60. grupa, 350. grunts);
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Kristapa ielā b/n (60. grupa, 2080. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 162,21 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

6. Dzīvojamās mājas lit. 001 piebūve Rīgā, Magoņu ielā 5 (56. grupa, 188. grunts)
Adresāts: Silvija Andersone

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 ozolu ø 56 cm Rīgā, Magoņu ielā 5 (56. grupa, 188. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 478,08 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas projektēšana Rīgā, Staraja Rusas ielā 8 (49. grupa, 2049. grunts)
Adresāts: SIA „ANVA CAPITAL”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „ANVA CAPITAL” labvēlīgu administratīvo aktu par 2 liepu ø 55, 64 cm, 1 oša ø 31/34 cm ciršanu Rīgā, Staraja Rusas ielas sarkanajās līnijās (49. grupa, 9001. grunts).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Izmaiņas transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra „Akropole” teritorijas Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.08.2014.;
līdz 19.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 3 zirgkastaņu ø 39, 48, 54 cm, 1 melnalkšņa ø 41/45/53 cm, 2 vītolu ø 35/40/46/48/62, 14/20/20/20/24/25/26/26/32/52/36 cm ciršanu Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Baznīcas rekonstrukcija, draudzes nama un mācītāja mājas jaunbūve Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1(Ezermalas ielā 28) (84. grupa, 539. grunts)
Adresāts: Mežaparka evaņģēliski luteriskā draudze

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2014.;
par 11 bērzu ø 20, 20, 28, 32, 30, 34, 28, 41, 28, 32, 32 cm, 2 skābaržu ø 25/20, 29 cm, 2 liepu ø 26/28, 21/20/20/22/22/27/27/30/29 cm, 1 kļavas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 1 (Ezermalas ielā 28) (84. grupa, 539. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 12.08.2014. līdz 25.08.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.08.2014. Ne vēlāk kā līdz 11.08.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 11.08.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Savrupmājas rekonstrukcija Rīgā, Dreiliņu ielā 10A (60. grupa, 261. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 3 tūjas ø 18 (celma caurmērs 34 cm), 18 (celma caurmērs 36 cm), 17 cm (celma caurmērs 32 cm) Rīgā, Dreiliņu ielā 10A (60. grupa, 261. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 30,16 EUR (trīsdesmit euro, sešpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92. grupa, 2181. grunts)
Adresāts: SIA „Nature Cure Baltics”

Nolemj:
atļaut cirst 1 bērzu ø 48 cm, 1 kļavu ø 50/40 cm un 1 liepu ø 40/36 cm Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92. grupa, 2181. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 108,15 EUR (viens simts astoņi euro, piecpadsmit centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Purvciems” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, A. Deglava ielā 55 (71. grupa, 120. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Purvciems”

Nolemj:
atļaut cirst 1 ievu ø 39 cm Rīgā, A. Deglava ielā 55 (71. grupa, 120. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 88,79 EUR (astoņdesmit astoņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Koku ciršana AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Burtnieku ielā b/n (89. grupa, 633. grunts), pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ieriķu ielā 39
Adresāts: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Nolemj:
atteikt izdot AS „Rīgas namu apsaimniekotājs” labvēlīgu administratīvo aktu par 1 ievas ø 29 cm un 1 kļavas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā b/n (89. grupa, 633. grunts), pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ieriķu ielā 39.

4. Koku ciršana Rīgā, Saulcerītes ielā 16 (127. grupa, 58. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm un 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Saulcerītes ielā 16 (127. grupa, 58. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 33,01 EUR (trīsdesmit trīs euro, viens cents);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 88. grunts), pie Berģu ielas 99A
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 bērzus ø 30, 44, 48, 50 cm Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (127. grupa, 88. grunts), pie Berģu ielas 99A;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Vasarnieku ielā 5 (120. grupa, 501. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 blīgznu ø 39 cm Rīgā, Vasarnieku ielā 5 (120. grupa, 501. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 71,03 EUR (septiņdesmit viens euro, trīs centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 151A (25. grupa, 17. grunts)
Adresāts: SIA „Dzīvnieku veselības centrs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.08.2014.;
līdz 05.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā un būveksperta slēdzienu par koka ietekmi uz ēku Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 151A (25 grupa, 17. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Ernestīnes ielā 26 (59. grupa, 309. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Zemgale” labvēlīgu administratīvo aktu par 2 liepu ø 36, 40 cm ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 26 (59. grupa, 309. grunts).

9. Koku ciršana Rīgā, Imantas 3. līnijas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2316. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Imantas 3. līnijā 4A (93. grupa, 2162. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
līdz 21.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 zirgkastaņas ø 31 cm un 3 kļavu ø 31, 32, 33/26 cm ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2316. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Imantas 3. līnijā 4A (93. grupa, 2162. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koka ciršana Rīgā, Jūrmalas gatvē 114 (82. grupa, 336. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 Eiropas baltegli ø 72 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 114 (82. grupa, 336. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 327,83 EUR (trīs simti divdesmit septiņi euro, astoņdesmit trīs centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 egles ø 25, 38 cm Rīgā, Ogļu ielā b/n (62. grupa, 2047. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 717,12 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, divpadsmit centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.