Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.31 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāte, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L.Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas būvvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

J.Krēsle

SIA „Rīgas meži” pārstāve

I.Pīrāga-Gremze

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 1 attīstības priekšlikums;
  • 4 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 18 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka bojāšana Rīgā, Liepājas ielā 1A (56.grupa, 195.grunts)
Nolemj:

Nosūtīt informāciju Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei lietas izskatīšanai par 1 ozola ø 70 cm bojāšanu Rīgā, Liepājas ielā 1A (56.grupa, 195.grunts).

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS - VIETAS IZVĒLE

1. Apbūves priekšlikums Rīgā, Tempļa ielā 8 (59.grupa, 69.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 nokaltušu četrstumbru gobu ø 24/34/11/15 cm Rīgā, Tempļa ielā 8 (59.grupa, 69.grunts);
Pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Plānojot zemes gabala apbūvi Rīgā, Tempļa ielā 8 (59.grupa, 69.grunts), ēku projektēt maksimāli saglabājot esošos kokus un reljefu, ja tiek plānota koku ciršana, pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, pasūtītājam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā iesniegumu un ģenerālplāna skici jautājuma atkārtotai izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Autostāvvietas projektēšana Rīgā, Kalnciema ielā 94 (75.grupa, 2225.grunts)
Adresāts: SIA „Latvia Hotel Invest”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.1013;
Saskaņot autostāvvietas plānoto iebrauktuvi ar Rīgas domes Satiksmes departamentu;
Līdz 06.08.2013. atkārtoti iesniegt koriģētu un ar Rīgas domes Satiksmes departamentu saskaņotu (saskaņot plānoto iebrauktuvi) autostāvvietas labiekārtošanas ģenerālplāna skici saskaņā ar saņemto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu;
Pēc minētā dokumenta saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts)
Adresāts: RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.09.2013.;
Organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem - pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts);
Pēc izbraukuma jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Daudzstāvu dzīvojamās un darījumu ēkas projektēšana Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts)
Adresāts: SIA „Sports un Autotransports”

Nolemj:
Par 4 liepu ø 67, 51, 38, 37 cm ciršanu publiski pieejamā objektā „Daudzstāvu dzīvojamās un darījumu ēkas projektēšana Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts)” organizēt publisko apspriešanu no 13.08.2013. līdz 26.08.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam līdz 06.08.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 12.08.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 12.08.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2013.;
Organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu „Daudzstāvu dzīvojamās un darījumu ēkas projektēšana Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts)”.

4. Daudzfunkcionālā biroju centra „New Hanza City” projektēšana Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 24 (18.grupa, 2044.grunts)
Adresāts: AS „ABLV Bank”

Nolemj:
Atļaut cirst 5 liepas ø 45, 42, 42, 30, 30 cm, 2 kalstošus pīlādžus ø 30, 30 cm, 2 ošlapu kļavas ø 40, 35 cmRīgā, Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 24 (18.grupa, 2044.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2367,00 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi lati nulle santīmu);
Līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no kameras K-11-7 zem Dzelzavas ielas divjoslu ceļa (ielas sarkano līniju robežās)
Adresāts: AS „Rīgas siltums”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 22/22/20/18 cm Rīgā, pret Dzelzavas ielu 37 (ielas sarkano līniju robežās);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 196,80 (viens simts deviņdesmit seši lati astoņdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Ķemmdziju ielā 35 (110.grupa, 2048.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.;
Līdz 20.08.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt zemes gabala Rīgā, Ķemmdziju ielā 35 (110.grupa, 2048.grunts) otras zemes īpašnieces rakstisku saskaņojumu par koku ciršanu;
Pēc otras zemes īpašnieces iesnieguma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Liepājas ielā 1A (56.grupa, 195.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 47 cm Rīgā, Liepājas ielā 1A (56.grupa, 195.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 15,04 (piecpadsmit lati četri santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Jaunmoku ielā 26 (75.grupa, 2233.grunts)
Adresāts: SIA „EVA-SAT”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2013.;
Pēc informācijas precizēšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana Rīgā, Kolkasraga ielā 22 (56.grupa, 250.grunts)
Nolemj:

Atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 42 cm Rīgā, Kolkasraga ielā 22 (56.grupa, 250.grunts);
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 134,40 (viens simts trīsdesmit četri lati četrdesmit santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, pie Kalnciema ielas 80B (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2013.;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koka ciršana Rīgā, Buļļu ielā 31A (67.grupa, 102.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.09.2013.;
Līdz 23.08.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt zemes īpašnieka Rīgā, Buļļu ielā 31A (67.grupa, 102.grunts) rakstisku saskaņojumu par koku ciršanu;
Pēc zemes īpašnieka Rīgā, Buļļu ielā 31A (67.grupa, 102.grunts) rakstiska saskaņojuma par koka ciršanu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Koka ciršana Rīgā, Mēness ielā 8 Rīgas Franču liceja teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44/28 cm Rīgā, Mēness ielā 8, Rīgas Franču liceja teritorijā, jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Rekomendējam ap bērzu ø 44/28 cm izveidot apdobi un uzlabot koka augšanas apstākļus.

8. Koka ciršana Rīgā, Maskavas ielā 267A (72.grupa, 94.grunts)
Adresāts: SIA „Raita elektronika”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 robīniju ø 25/20 cm Rīgā, Maskavas ielā 267A (72.grupa, 94.grunts);
Pēc koka nociršanas vietā iestādīt jaunu koku;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 180,00 (viens simts astoņdesmit latu nulle santīmu);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana dzīvokļu īpašnieku biedrības „Maskavas 53” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, Maskavas ielā 53 (43.grupa, 2019.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Maskavas 53”

Nolemj:
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2013.;
Koku ciršanas ierosinātājam līdz 02.09.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu par 1 bērza ø 36 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 53 (43.grupa, 2019.grunts);
Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma par 1 bērza ø 36 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 53 (43.grupa, 2019.grunts) iesniegšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koka ciršana Rīgā, pie Maskavas ielas 257 (72.grupa, 171.grunts)
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
Atteikt atļaut cirst 1 sudrabkļavu ø 83 cm (vietējas nozīmes aizsargājams koks Nr.887b) Rīgā, pie Maskavas ielas 257 (72.grupa, 171.grunts) un pēc publiskās apspriešanas un pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Jautājumu par 1 sudrabkļavas ø 83 cm (vietējas nozīmes aizsargājams koks Nr.887b) ciršanu lemt saistībā ar objektu „Piebraucamo ceļu un estakādes izbūve no Maskavas ielas 257 līdz Krasta ielai un esošajai estakādei Rīgā, pie Maskavas ielas 257.

11. Koka ciršana Rīgā, Pārmiju ielā 16 (78.grupa, 97.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 32 cm Rīgā, Pelnu ielā, Pārmiju ielā, Prūšu ielā b/n (78.grupa, 97.grunts) pie ēkas Prūšu ielā 16, jo situācija neatbilst Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 9.1.apakšpunkta prasībām.

12. Koka ciršana Rīgā, Mārkalnes ielā 24
Adresāts: SIA „Aqua Brambis”

Nolemj:
Atļaut likvidēt 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Mārkalnes ielā 24;
Vietā iestādīt jaunu koku, ievērojot optimālu attālumu no piebraucamā ceļa;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par liepu ø 35 cm sastāda Ls 140,00 (viens simts četrdesmit latu nulle santīmu);
Samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

13. Koku ciršana Rīgā, Vaidavas ielā 11, Rīgas 61.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 2 vītolus ø 93, 95 cm, 1 kalstošu liepu ø 46 cm, 1 kalstošu egli ø 15 cm un 1 slīpu liepu ø 46 cm Rīgā, Vaidavas ielā 11Rīgas 61.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā;
Pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
Kokiem veikt vainagu kopšanu Rīgā, Vaidavas ielā 11, darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.

14. Par koku ciršanu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Pavadonis” apsaimniekojamajā teritorijā Rīgā, D.Brantkalna ielā 18 (71.grupa, 2034.grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Pavadonis”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 kļavu ø 23 cm Rīgā, D.Brantkalna ielā 18 (71.grupa, 2034.grunts);
Noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu Ls 14,72 (četrpadsmit lati septiņdesmit divi santīmi);
Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, D.Brantkalna ielā 18 (71.grupa, 2034.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
Kokam veikt augšanas apstākļu uzlabošanu. Koka sakopšanas darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam;
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

15. Koka ciršana Rīgā, K.Valdemāra ielā 33 (19.grupa, 73.grunts)
Nolemj:

Par 1 liepas ø 32 cm ciršanu Rīgā, K.Valdemāra ielā 33 (19.grupa, 73.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 20.08.2013. līdz 03.09.2013.;
Koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 13.08.2013. Ne vēlāk kā līdz 19.08.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
Koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 19.08.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē;
Pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2013.

16. Koka ciršana Rīgā, Draudzības ielā 12 (113.grupa, 2097.grunts)
Nolemj:

Pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2013.;
Līdz 02.09.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt zemes Rīgā, Draudzības ielā 12 (113.grupa, 2097.grunts) pārējo līdzīpašnieku rakstisku saskaņojumu par koka ciršanu;
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma un zemes Rīgā, Draudzības ielā 12 (113.grupa, 2097.grunts) līdzīpašnieku rakstiska saskaņojuma par koka ciršanu saņemšanas, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

17. Koka ciršana Rīgā, Sudraba Edžus ielā 5 (84.grupa, 19.grunts)
Nolemj:

Atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 52 cm, kas aug Rīgā, Sudraba Edžus ielā 5 (84.grupa, 19.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam;
Par jumta bojājumiem ko varētu būt izraisījusi minētā priede Rīgā, Sudraba Edžus ielā 5 (84.grupa, 19.grunts), rekomendējam saņemt būveksperta slēdzienu;
Pēc būveksperta slēdziena iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

18. Koku ciršana, teritorijas kopšana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Sarkandaugava” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Sarkandaugava”

Nolemj:
Atļaut cirst 1 papeli ø 123 cm Rīgā, Ezermalas ielā 22;
Atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 86 cm Rīgā, Čiekurkalna 8.šķērslīnijā 6, jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam, kā arī nav iesniegts zemes īpašnieku rakstisks saskaņojums;
Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm Rīgā, Patversmes ielā 2, jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam, kā arī nav iesniegts zemes īpašnieku rakstisks saskaņojums;
Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Limbažu ielā 2, jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam;
Atteikt atļaut cirst 1 ievu ø 39 cm Rīgā, Limbažu ielā 4 k-2, jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punktam;
Atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm Rīgā, Gaujas ielā 29 k-2, jo līdz 29.07.2013. netika iesniegts zemes īpašnieku rakstisks saskaņojums;
Atteikt atļaut cirst1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Sīmaņa ielā 7/9, jo līdz 29.07.2013. netika iesniegts zemes īpašnieku rakstisks saskaņojums;
Zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 157,44 (viens simts piecdesmit septiņi lati četrdesmit četri santīmi);
Pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.