Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.31 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 9 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 1 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Ārējās elektroapgādes projektēšana Rīgā, Rencēnu ielā 7, 19, 23
Adresāts: SIA „A. Ābeles inženieru birojs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.
līdz 22.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 priedes ø 19 cm (celma caurmērs 28 cm) ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā 8 (121. grupa, 1338. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Garāžas projektēšana Rīgā, Rēzeknes ielā 23 (121. grupa, 372. grunts)
Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 02.06.2014. lēmumu (protokols Nr. 23, 1.3.1. §) „Garāžas projektēšana Rīgā, Rēzeknes ielā 23 (121. grupa, 372. grunts);
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 ievu ø 27 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 23 (121. grupa, 372. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 115,25 EUR (viens simts piecpadsmit euro, divdesmit pieci centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Elektroapgādes projektēšana Rīgā, A. Dombrovska ielā b/n (111. grupa, 309. grunts)
Adresāts: AS „Preses Apvienība”, SIA „S.0.S. Projekti”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
līdz 22.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 liepas ø 21 cm ciršanu Rīgā, A. Dombrovska ielā b/n (111. grupa, 309. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija” projektēšana Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
līdz 22.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijai” Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Pašapkalpošanās automazgātavas projektēšana Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 6665. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.;
par 6 liepu ø 20, 22, 30, 40, 11/13/14 (celma caurmērs 32 cm), 22/22/20 cm, 1 priedes ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 bērza ø 43 cm, ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (125. grupa, 6665. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 02.09.2014. līdz 15.09.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 26.08.2014. Ne vēlāk kā līdz 01.09.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 01.09.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves (pie ielas), dzīvojamās ēkas lit. 001 rekonstrukcijas (pagalmā) projektēšana Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Stabu 80”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 52, 33 cm Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts);
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 ozolu ø 41 cm, 1 zirgkastaņu ø 28 cm, 1 liepu ø 30 cm, 4 bērzus ø 44, 42, 31, 25 cm Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 3628,33 EUR (trīs tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro, trīsdesmit trīs centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts)
Adresāts: SIA „EKE-Latvia”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
līdz 26.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju vai objektā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts) ir paredzēta pazemes būves, vai pazemes stāvu projektēšana;
organizēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas izbraukumu uz objektu Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts);
pēc izbraukuma un informācijas saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Dzīvojamās mājas (lit. 001), šķūņu (lit. 002, 007, 008), atejas (lit. 005) un pagraba (lit. 006) demontāža, savrupmājas jaunbūve un palīgēku (lit. 003 un 004) rekonstrukcija Rīgā, Jūrmalas gatvē 38 (93. grupa, 229. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 4 tūjas ø 26, 19 (celma caurmērs 30 cm), 22, 28 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 38 (93. grupa, 229. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 811,04 EUR (astoņi simti vienpadsmit euro, četri centi);
līdz būvatļaujas saņemšanaisamaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

9. Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts)
Adresāts: SIA „MKEE”, SIA „MERKS”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.09.2014.;
par 14 liepu ø 54, 16 (celma caurmērs 21 cm), 32, 31, 26, 32, 36, 20 (aug slīpi), 23, 30, 32, 43, 26, 19 cm (celma caurmērs 27 cm), 8 bērzu ø 21, 23, 16 (celma caurmērs 25 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 17/19 (celma caurmērs 43 cm), 26, 24 cm, 2 blīgznu ø 17/23/19/17 (celma caurmērs 63 cm), 20 cm, 4 melnalkšņu ø 17/19/14/21 (celma caurmērs 66 cm), 26/20, 24, 34 cm, 1 vītola ø 19/16/17 cm (celma caurmērs 45 cm) Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts) ciršanu saistībā ar īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas izbūvi organizēt publisko apspriešanu no 18.08.2014. līdz 29.08.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.08.2014. Ne vēlāk kā līdz 15.08.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 15.08.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Dzelzceļa pieejas pie parka „Kundziņsala” izbūve ar dzelzceļa tiltiem pār Sarkandaugavas caurteci Rīgā, Kundziņsalā b/n (96. grupa, 2006. grunts)
Adresāts: Rīgas brīvostas pārvalde

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Kvēles ielā 15 k-3 (124. grupa, 2042. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Austrums–1”

Nolemj:
atteikt izdot Dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Austrums–1” labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kvēles ielā 15 k-3 (124. grupa, 2042. grunts).

2. Koku ciršana Rīgā, Uriekstes ielā 4A (13. grupa, 68. grunts) un Uriekstes ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 102. grunts), pie Uriekstes ielas 4A
Adresāts: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.09.2014.;
līdz 29.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 papeles ø 52 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Uriekstes ielā 4A (13. grupa, 68. grunts) un dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 papeles ø 21/21/24/24 cm ciršanu Rīgā, Uriekstes ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 102. grunts), pie Uriekstes ielas 4A;
pēc nepieciešamā dokumenta saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Koka ciršana Rīgā, Rūjienas ielā 3 (37. grupa, 135. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 52 cm Rīgā, Rūjienas ielā 3 (37. grupa, 135. grunts).

4. Koku ciršana Rīgā, Lenču ielas sarkanajās līnijās(18. grupa, 2099. grunts) un Lenču ielā 1 (18. grupa, 62. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 5 papeles ø 67, 69, 52, 86, 50 cm Rīgā, Lenču ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 2099. grunts);
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 trīsstumbru papeli ø 36/40/40 cm, kas aug Rīgas 10. vidusskolas teritorijā Rīgā, Lenču ielā 1 (18. grupa, 62. grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Kadiķu ielā 5A (16. grupa, 32. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 54 cm, 2 kļavas ø 24, 28 cm Rīgā, Kadiķu ielā 5A (16. grupa, 32. grunts);

noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 261,36 EUR (divi simti sešdesmit viens euro, trīsdesmit seši centi);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Koku ciršana Rīgā, Brīvības ielā 100 (28. grupa, 2008. grunts)
Adresāts: SIA „AB Celtnieks”

Nolemj:
atļaut cirst 1 melno priedi ø 30 cm, 1 lapegli ø 46 cm, 1 parasto kļavu ø 60 cm Rīgā, Brīvības ielā 100 (28. grupa, 2008. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 193,51 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro, piecdesmit viens cents);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Juglas ielā 43 (124. grupa, 2036. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Zvejnieks 2”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
līdz 22.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Juglas ielā 43 (124. grupa, 2036. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koku ciršana Rīgā, Bebru ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 35. grunts), pie pagrieziena no Kurzemes prospekta
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 ošlapu kļavas ø 25/28, 24 cm un 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Bebru ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 35. grunts), pie pagrieziena no Kurzemes prospekta teritorijas kopšanas nolūkā;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana Rīgā, Dreiliņu ielā 10 (59. grupa, 228. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2014.;
līdz 27.08.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 divstumbru robīnijas ø 13/12 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Dreiliņu ielā 10 (59. grupa, 228. grunts) ciršanu;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koka ciršana Rīgā, Kalnciema ielā 62A (59. grupa, 257. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 50 cm Rīgā, Kalnciema ielā 62A (59. grupa, 257. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 22,77 EUR (divdesmit divi euro, septiņdesmit septiņi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Lielupes ielas sarkanajās līnijās (100. grupa, 9000. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Lielupes ielā b/n (100. grupa, 2011. grunts)
Nolemj:

atteikt izdot  labvēlīgu administratīvo aktu par 3 kļavu ø 33, 53, 88 cm ciršanu Rīgā, Lielupes ielas sarkanajās līnijās (100. grupa, 9000. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Lielupes ielā b/n (100. grupa, 2011. grunts).

12. Koka ciršana Rīgā, Robežu ielā 4 (74. grupa, 116. grunts)
Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 77 cm ciršanu Rīgā, Robežu ielā 4 (74. grupa, 116. grunts).

13. Koku ciršana Rīgā, Šampētera ielā 97A (81. grupa, 427. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 2 bērzus ø 30, 16 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Šampētera ielā 97A (81. grupa, 427. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 104,73 EUR (viens simts četri euro, septiņdesmit trīs centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Koku ciršana Rīgā, Zalves ielā 79B (76. grupa, 2174. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 26, 31 cm Rīgā, Zalves ielā 79B (76. grupa, 2174. grunts);
atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 40 cm Rīgā, Zalves ielā 79B (76. grupa, 2174. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 36,43 EUR (trīsdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.