Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.31 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja, p.i.

G. Šteingolde

Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēkas pārbūvi Rīgā, Biķernieku ielā 121P (92. grupa, 2339. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 41, 54 cm Rīgā, Biķernieku ielā 121P (92. grupa, 2339. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 811,04 EUR (astoņi simti vienpadsmit euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koka ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā b/n (68. grupa, 195. grunts), pie Aplokciema ielas 7 (68. grupa, 183. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, Aplokciema ielā b/n (68. grupa, 195. grunts), pie Aplokciema ielas 7 (68. grupa, 183. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.09.2015. līdz 14.09.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 bērza ø 38 cm, 2 ošlapu kļavu ø 35, 29 cm, 5 kļavu ø 34, 20, 36, 56, 26 cm, 11 liepu ø 50/50/30, 39, 30, 30, 29, 29, 55, 32, 38, 36, 25 cm ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.08.2015. Ne vēlāk kā līdz 31.08.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 31.08.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotiem kokiem vai to tuvumā (teritorijā pie Brīvības gatves un Brīvdabas ielas krustojuma);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2015.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 58A (106. grupa, 515. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2015.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā b/n (64. grupa, 2099. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2015.;
 2. lūgt Iesniedzēju līdz 08.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā aktuālu ģenerālplāna skici ar plānotās būvniecības risinājumu Rīgā, Slokas ielā b/n (64. grupa, 2099. grunts) ar norādītajiem cirst nepieciešamajiem kokiem.

6. Par koku ciršanu saistībā ar būvprojekta „Mihaila Tāla ielas un savienojuma starp Mihaila Tāla ielu un Pulkveža Brieža ielu” izstrādi Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 un Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1 1 zirgkastaņu ø 51 cm Rīgā, Pulkveža Brieža ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9001. grunts), pie Pulkveža Brieža ielas 33 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Hanzas ielas sarkanajās līnijās (18. grupa, 9999. grunts), pie Hanzas ielas 16 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2048,94 EUR (divi tūkstoši četrdesmit astoņi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto siltumtrases pārbūvi Rīgā, Krūmiņsalas ielā 5 (119. grupa, 361. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 01001192076, pie Bauskas ielas 187

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.1. 2 priedes ø 31, 23/21 cm Rīgā, Krūmiņsalas ielā 5 (119. grupa, 361. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1.2. 1 ošlapu kļavu ø 14 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 01001192076, pie Bauskas ielas 187 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 688,10 EUR (seši simti astoņdesmit astoņi euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 6 (84. grupa, 423. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2015.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2015.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Piebalgas ielā 14 (86. grupa, 240. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2015.;
 2. lūgt Iesniedzēju līdz 07.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 koka ietekmi uz ēku Rīgā, Piebalgas ielā 14 (86. grupa, 240. grunts).

4. Par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9006. grunts), pie Zolitūdes ielas 73A

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 zirgkastaņu ø 15/20 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9006. grunts), pie Zolitūdes ielas 73A;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 51, 74 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (54. grupa, 101. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 71,15 EUR (septiņdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Āgenskalna ielā 29 (60. grupa, 111. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 71 cm Rīgā, Āgenskalna ielā 29 (60. grupa, 111. grunts).

7. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Stūres ielā 6 (77. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 25 cm Rīgā, Stūres ielā 6 (77. grupa, 82. grunts);
 2. atļaut cirst 3 papeles ø 100, 55, 82 cm, 1 sēru vītolu ø 77 cm un 1 ievu ø 55 cm, 2 bērzus ø 21, 41 cm, un 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Stūres ielā 6 (77. grupa, 82. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1212,51 EUR (viens tūkstotis divi simti divpadsmit euro, piecdesmit viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, K. Barona ielā 70 (29. grupa, 2. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, K. Barona ielā 70 (29. grupa, 2. grunts).

9. Par koku ciršanu Rīgā, Cesvaines ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9001. grunts), posmā no Lubānas ielas 78 līdz Meirānu ielai

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 ošlapu kļavas ø 27/36, 12/16 (celma caurmērs 32 cm), 20/22/28 cm un 6 papeles ø 17/20/25/26/32, 30, 28/32/33/37/38, 42, 40/48, 22/31/34/41/44 cm Rīgā, Cesvaines ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9001. grunts), posmā no Lubānas ielas 78 līdz Meirānu ielai;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

10. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 178 (48. grupa, 66. grunts) un Maskavas ielas sarkanajās līnijās (48. grupa, 2088. grunts), pie Maskavas ielas 178

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 136 cm Rīgā, Maskavas ielā 178 (48. grupa, 66. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   2.1. 1 nokaltušu bērzu ø 22 cm, 1 nokaltušu blīgznu ø 24 cm, 1 liepu ø 47 cm, 1 vītolu ø 80 cm, 1 kļavu ø 19 cm (celma caurmērs 22 cm), 3 papeles ø 86, 122, 123 cm Rīgā, Maskavas ielā 178 (48. grupa, 66. grunts);
   2.2. 5 vītolus ø 54/68, 84, 60, 60, 80 cm Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (48. grupa, 2088. grunts), pie Maskavas ielas 178;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Jēkaba ielā b/n, Noliktavas ielā b/n (9. grupa, 51. grunts), Jēkaba laukuma teritorijā un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 18.08.2015. līdz 31.08.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 oša ø 80 cm ciršanu Rīgā, Jēkaba ielā b/n, Noliktavas ielā b/n (9. grupa, 51. grunts), Jēkaba laukuma teritorijā;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.08.2015. Ne vēlāk kā līdz 17.08.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.08.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2015.

12. Par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 60 (71. grupa, 108. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 38 cm Rīgā, A. Deglava ielā 60 (71. grupa, 108. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 34,60 EUR (trīsdesmit četri euro, sešdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.