Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.34 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J.Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

A.A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

I.Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja vietniece, transporta būvju galvenā speciāliste

I.Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

SIA „Rīgas meži” pārstāvis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 3 pārkāpumu izskatīšanas;
  • 1 attīstības priekšlikuma izskatīšana;
  • 4 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Čuguna ielā 28D (82.grupa, 315.grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 pīlādža ø 22 cm ciršanu Rīgā, Čuguna ielā 28D (82.grupa, 315.grunts) Ls 40,00 (četrdesmit latu nulle santīmu) apmērā.

2. Koka ciršana Rīgā, Sējas ielā 35 (106.grupa, 801.grunts)
Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 tūjas ø 34 cm ciršanu Rīgā, Sējas ielā 35 (106.grupa, 801.grunts) Ls 128,00 (viens simts divdesmit astoņi lati nulle santīmu) apmērā.

3. Koku ciršana Rīgā, starptautiskajā lidostā „Rīga” (82.grupa, 467., 686.grunts)
Adresāts: Valsts AS „Starptautiskā lidosta „Rīga””

Nolemj:
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, starptautiskās lidostas „Rīga” (82.grupa, 467., 686.grunts) teritorijā.

ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMI

1. Koku ciršana Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92.grupa, 2181.grunts)
Adresāts: SIA „Nature Cure Baltics”

Nolemj:
noteikt termiņu līdz 23.08.2013. SIA „Nature Cure Baltics” iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē dokumentāciju par esošās ēkas Rīgā, Juglas krastmalā 1 atbilstību pirmsskolas izglītības iestādes lietošanas veidam, kā arī teritorijas Rīgā, Juglas krastmalā 1 (92.grupa, 2181.grunts) labiekārtošanas ģenerālplāna skici, kas izstrādāta uz topogrāfiskā plāna M 1:500;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.09.2013.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Dzīvojamo ēku jaunbūves projektēšana Rīgā, Kalnciema ielā 2C (61.grupa, 171., 212.grunts), Meža ielā b/n (61.grupa, 2067.grunts)
Adresāts: SIA „Kalnciema rezidence”

Nolemj:
atļaut cirst 2 tūjas ø 22, 30 cm, 3 bērzus ø 46, 29, 45 cm, 1 ošlapu kļavu ø 45 cm, 1 pīlādzi ø 18 cm (nokaltis), 1 blīgznu ø 21 cm, 1 trīsstumbru ievu ø 23/23/27 cm Rīgā, Kalnciema ielā 2C (61.grupa, 171.,212.grunts), Meža ielā b/n (61.grupa, 2067.grunts) dzīvojamās ēkas jaunbūves projektēšanai;
saglabāt valsts aizsargājamo dižkoku - zirgkastaņu ø 127 cm Rīgā, Kalnciema ielā 2b (61.grupa, 154.grunts) iekšpagalmā, neveikt saimnieciskās darbības koka aizsargzonā (norobežot aizsargzonu);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 862,20 (astoņi simti sešdesmit divi lati  divdesmit santīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu;
pamatojoties uz SIA „MARKVARTA ģeotehniskais birojs” izstrādāto izpēti „Pamatu – pamatņu ģeotehniskā izpēte un apsekošana (2.kārta) izstrādāt gruntsūdens pazemināšanas projektu, kur precizēt grunts ūdens līmeņa(GŪL) depresijas piltuvi un ietekmējamo koku skaitu. Nepieciešamības gadījumā jāveic papildus koku novērtējums;
būvbedres nostiprināšanā izmantot tādus atbalsta sienu tehniskos risinājumus, kas nodrošina atbalsta sienas ūdens filtrācijas koeficientu <0.01 m/dnn, samazinot grunts ūdens līmeņa(GŪL) pazemināšanas ietekmi uz saglabājamajiem kokiem;
kokiem, kam optimālajā sakņu aizsardzības zonā plānoti rakšanas darbi, nepieciešams veikt sakņu izpēti, īpaši kokiem 12511, 12508, 12526-12529 (saskaņā ar koku inventarizācijas plānu), lai noteiktu koku sakņu reālo apjomu un individuālās sakņu aizsardzības zonas. Sakņu izpētes rezultāti noteiks būves attālumu līdz aizsargājamiem kokiem;
izstrādāt koku aizsardzības pasākumu plānu būvniecības laikā, iekļaujot kolektīvos un individuālos koku saglabāšanas tehniskos risinājumus koku aizsardzībai, kas sekmēs to saglabāšanu pēc būvniecības;
koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu/monitoringu būvniecības laikā uzticēt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem vai diplomētiem koku kopējiem – arboristiem.

2. Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts)
Adresāts: RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”

Nolemj:
Rīgas pašvaldības aģentūrai „Rīgas pieminekļu aģentūra” līdz 04.09.2013. sagatavot un iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē korekcijas ar izvērtētu cirst plānoto priežu skaitu, plānoto kalnu priežu stādījumu apjomu, divu lielo bērzu saglabāšanu, ceriņu krūmu izņemšanu  iesniegtajā priekšlikumā „Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšanai” Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts);
pēc koriģētā priekšlikuma iesniegšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.09.2013.;

3. Dzīvojamās ēkas projektēšana Rīgā, Jeruzalemes ielā 5 (19.grupa, 56.grunts)
Adresāts: SIA „J5”

Nolemj:
atļaut cirst 4 liepas ø 32, 33, 52, 58 cm un 1 zirgkastaņu ø 30 cm Rīgā, Jeruzalemes ielā 5 (19.grupa, 56.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 3075,00 (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci lati nulle santīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu;
projektā paredzēt apstādījumus.

4. Dzīvojamo un biroju ēku kompleksu projektēšana Rīgā, Tallinas ielā 5/7 (26.grupa, 85.grunts)
Adresāts: SIA „Tallina nekustamie īpašumi”

Nolemj:
atļaut cirst 9 liepas ø 41, 38, 38, 40, 36, 38, 40, 36, 33 cm, 2 melnās papeles ø 45, 66 cm, 3 baltās robīnijas ø 25, 54, 44 cm, 3 pensilvānijas ošus ø 30, 37, 36 cm, 1 bērzu ø 30 cm, 2 kļavas ø 50, 50 cm, 2 zirgkastaņas ø 27, 63 cm Rīgā, Tallinas ielā 5/7 (26.grupa, 85.grunts) dzīvojamās un biroju ēkas kompleksa projektēšanai;
pie Tallinas ielas 5/7 (ielas sarkanajās līnijās) iebrauktuves izbūvei paredzēts cirst 3 liepas ø 48, 37, 51 cm;
saglabāt ozolu ø 100 cm, projektā neplānot apakšzemes būves sienu tuvāk par ozola ø 100 cm vainaga projekciju uz zemes virsmas dabā;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 14 271,00 (četrpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit viens lats nulle santīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu;
pie Tallinas ielas 5/7 (ielas sarkanajās līnijās) un, nocirsto koku vietā paredzēt jaunus, augstvērtīgu koku dižstādu stādījumus;
plānot teritorijā apstādījumus ar augstvērtīgiem koku dižstādiem;
augsnes uzbērums esošajiem kokaugiem nedrīkst būt lielāks par aptuveni 10 cm, kā arī rodot projekta risinājumos kompromisu par labu kāda koka saglabāšanai, ievērojot, ka koku ierobežot drīkst tikai tā vainaga projekcijas robežās;
pirms būvdarbu uzsākšanas jānoslēdz līgums par koku aizsardzības un saglabāšanas pasākumu izpildi un uzraudzību būvdarbu norises laikā ar specializētu firmu, kas nodarbina diplomētu koku kopēju – arboristu vai EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētu arboristu, vai jānoslēdz līgums ar konkrēto speciālistu;
jānodrošina koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā:
-koku sakņu aizsardzības zonas norobežošana;
-pagaidu laipu izlikšana;
-koku sakņu atrakšana un rūpīga apgriešana;
-rievsienas izbūve;
-koku vainagu sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas;
-teritorijas labiekārtošana;
lai pasargātu kokus no visa veida bojājumiem, pirms celtniecības darbu uzsākšanas jāveido blīvs koka pagaidu žogs (augstums 2m) ne mazāk kā 5m  attālumā no koka stumbra. Nožogotajā teritorijā aizliegts braukt ar transportu, veikt rakšanas darbus, izbērt, izkraut būvmateriālus, veikt augsnes blietēšanu, izliet šķidrumus, veikt augsnes līmeņa paaugstināšanu, pļaut zāli un citas darbības, kas varētu kaitēt kokam;
ja tomēr jāveic rakšanas darbi koku aizsardzības zonā, tad vietās kur sakņu diametrs pārsniedz 1cm, rakšanas darbus veikt ar gaisa lāpstu (airspade). Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1-1,5cm, rakšanas darbus var veikt ar mazo traktoriņu. Atraktās saknes nozāģēt ar rokas zāģīti. Atraktās, apzāģētās saknes uzreiz piesegt. Karstā, sausā laikā atsegtās saknes mitrināt. Neapzāģēt saknes, kuru diametrs lielāks par 5cm;
veicot būvdarbu organizēšanu, tiek plānota smagās tehnikas piebraukšana zemesgabalam, veikt koku stumbru, zaru un sakņu aizsardzības pasākumus, nepieļaujot braukšanu pāri saglabājamo koku saknēm;
kokiem vasaras karstajos mēnešos nepieciešams paredzēt papildus laistīšanu, jo būvniecības rezultātā var rasties mitruma režīma izmaiņas, kas var novest pie koku bojāejas. Lai kompensētu gruntsūdens līmeņa izmaiņas;
pēc celtniecības darbu pabeigšanas veikt saglabājamo koku vainagu sakopšanu.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Zalves ielā 72A(81.grupa, 25.grunts),
Zalves ielā 72B ( 81.grupa, 26.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2013.;
noteikt termiņu līdz 29.08.2013. iesniedzējai iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotu ģenerālplānu ar ēku izvietojumu gruntsgabalā;
pēc ģenerālplāna iesniegšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Merķeļa ielā 4 (5.grupa, 14.grunts) Adresāts: VSIA „Rīgas Cirks”
Merķeļa ielā 4, Rīga, LV-1050

Jautājums tiek noņemts no darba kārtības un netiek izskatīts.

3. Par koku ciršanu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Kurzeme” apsaimniekojamajā teritorijā
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”

Nolemj:
atļaut cirst 1 kalstošu vītolu ø 90 cm Rīgā, Valguma ielā 26 (49.grupa, 2051.grunts);
atļaut cirst 2 kalstošas kļavas ø 20, 24 cm Rīgā,  Mārtiņa ielā 7 (60.grupa, 44.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 64,00 (sešdesmit četri lati nulle santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

4. Koka ciršana Rīgā, Ķemmdziju ielā 35 (110.grupa, 2048.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 bērzus ø 41, 41,36, 39 cm Rīgā, Ķemmdziju ielā 35 (110.grupa, 2048.grunts);
atļaut cirst 1 trīsstumbru bērzu ø 30/30/26 cm un 1 papeli ø 57 cm Rīgā, Ķemmdziju ielā 35 (110.grupa, 2048.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 210,56 (divi simti desmit  lati piecdesmit seši santīmi);
atļaut cirst 1 nokaltušu bērzu ø 36 cm Rīgā, Ķemmdziju ielā 35 (110.grupa, 2048.grunts);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

5. Koku ciršana Rīgā, Pudiķa ielā 33 (89.grupa, 227.grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø  60 cm Rīgā, Pudiķa ielā 33 (89.grupa, 227.grunts), jo situācija neatbilst Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13.punkta prasībām;
atļaut cirst  1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Pudiķa ielā 33 (89.grupa, 227..grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 48 cm ciršanu sastāda Ls 76,80 (septiņdesmit seši lati astoņdesmit santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršana Rīgā, Jaunmoku ielā 26 (75.grupa, 2233.grunts)
Adresāts: SIA „EVA-SAT”

Nolemj:
atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā b/n (75.grupa, 2265.grunts).

7. Koka ciršana Rīgā, pie Kalnciema ielas 80B (ielas sarkanajās līnijās)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Zemgale”

Nolemj:
atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 76 cm Rīgā, pie Kalnciema ielas 80B (ielas sarkanajās līnijās);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts)
Adresāts: SIA „Eva dārzam”

Nolemj:
par 1 melnalkšņa ø 70 cm  ciršanu publiski pieejamā objektā Rīgā, Valkas ielā 1 (11.grupa, 232.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 17.09.2013. līdz 30.09.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 10.09.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 16.09.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 16.09.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2013.

9. Koka ciršana Rīgā, A.Briāna ielā 10 (23.grupa, 76.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 divstumbru ošlapu kļavu ø 30/20 cm Rīgā, A.Briāna ielā 10 (23.grupa, 76.grunts);
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 449A (126.grupa, 2082.grunts)
Adresāts: SIA „Renauto”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 4 papeles ar ø 63, 63, 118, 77 cm Rīgā, Maskavas ielā 449A (126.grupa, 2082.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 57,92 (piecdesmit septiņi lati deviņdesmit divi santīmi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koka ciršana Rīgā, Upeņu ielā 9 un 11 (112.grupa, 30.grunts)
Adresāts: SIA „Hausmaster”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Upeņu ielā 9 un 11 (112.grupa,30.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 43,20 (četrdesmit trīs lati divdesmit santīmu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

12. Koka ciršana Rīgā, Graudu ielā 44 (107.grupa, 73.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.09.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Koku ciršana Rīgā, Atlantijas ielā 42 (120.grupa, 2450.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst kopšanas nolūkā 8 bērzus ø 23-40 cm, 3 priedes ø 23-28 cm Rīgā, Atlantijas ielā 42 (120.grupa, 2450.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 646, 40 (seši simti četrdesmit seši lati četrdesmit santīmu);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.