Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.34 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis p.i.

A. Gremze

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i.

Z. Putnaērgle

Būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts) saistībā ar biroja ēkas būvniecību, informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 22.09.2015. līdz 05.10.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotā 1 bērza ø 20 cm, 4 papeļu ø 14, 14 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 15/17 cm (celma caurmērs 32 cm) ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.09.2015. Ne vēlāk kā līdz 21.09.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.09.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie žoga Rīgā, Pērnavas ielas 83 pusē);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 21.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Pērnavas ielā 83 (38. grupa, 75. grunts) un gruntsgabala apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2015.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar projektu „Kundziņsalas dzīvojamā rajona nosusināšana Rīgā”

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2015.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā b/n (120. grupa, 2433. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie Zvejniekciema ielas 41 (120. grupa, 433. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 22.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina meža zemes un ārpus meža zemes robežas Rīgā, Zvejniekciema ielā b/n (120. grupa, 2433. grunts), pie zemesgabala Zvejniekciema ielā 41 (120. grupa, 433. grunts).

4. Par koku ciršanu saistībā ar plānoto siltumtrases pārbūvi Rīgā, Kurzemes prospektā b/n (117. grupa, 197. grunts), pie ēkas Nr. 152 un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 117 0204

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Kurzemes prospektā b/n (117. grupa, 197. grunts), pie ēkas Nr. 152 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 kļavu ø 36 cm, 1 zirgkastaņu ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 117 0204 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 571,99 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, K. Barona ielā 70 (29. grupa, 2. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, K. Barona ielā 70 (29. grupa, 2. grunts).

2. Par koka ciršanu Rīgā, Dreiliņu ielā 2 (59. grupa, 290. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 57 cm Rīgā, Dreiliņu ielā 2 (59. grupa, 290. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 12B (90. grupa, 20. grunts) Rīgas II Meža kapsētas teritorijā un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 25.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt koka ciršanu tā pārvaldāmajā teritorijā Rīgā, Gaujas ielā 12B (90. grupa, 20. grunts) Rīgas II Meža kapsētā.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 6 (84. grupa, 423. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 53 cm Rīgā, Bernātu ielā 6 (84. grupa, 423. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kalstošu priedi ø 38 cm Rīgā, Bernātu ielā 6 (84. grupa, 423. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 34,60 EUR (trīsdesmit četri euro, sešdesmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 45, 52, 60 cm un 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 28, 40 cm un 1 kļavu ø 51 cm Rīgā, Brīvdabas ielā 5 (127. grupa, 16. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 387,01 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par koka ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 20 (22. grupa, 119. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 107 cm Rīgā, Ģertrūdes ielā 20 (22. grupa, 119. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 487,19 EUR (četri simti astoņdesmit septiņi euro, deviņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts), Miķeļa kapsētas teritorijā

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Miķeļa kapsētas teritorijā, Aizsaules ielā 1 (90. grupa, 2. grunts), pie kapavietas Nr. V-5kg-2.

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 122 k-11 (91. grupa, 142. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 15.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesnieguma par minēto koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 122 k-11 (91. grupa, 142. grunts) apliecinātu kopiju vai oriģinālu, plānu ar atzīmētiem cirst paredzētajiem kokiem Rīgā, Ropažu ielā 122 k-11 (91. grupa, 142. grunts).

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 58A (106. grupa, 515. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 22.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā sertificēta kokkopja (arborista) atzinumu par 1 kļavu ø 93 cm Rīgā, Codes ielā 58A (106. grupa, 515. grunts).

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas ielā 11A (93. grupa, 710. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 29.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu 1 bērza ø 76 cm ciršanai Rīgā, Imantas ielā 11A (93. grupa, 710. grunts).

11. Par koka ciršanu Rīgā, Mežmalas ielā 9 (82. grupa, 216. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, Mežmalas ielā 9 (82. grupa, 216. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Purva ielā 27 (65. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 18 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Purva ielā 27 (65. grupa, 58. grunts);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 27 cm un 1 liepu ø 18/14/14 cm (ar celma caurmēru lielāku par 20 cm) Rīgā, Purva ielā 27 (65. grupa, 58. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 332,39 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Skandu ielā 14 (80. grupa, 2003. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 29.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemes īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Skandu ielā 14 (80. grupa, 2003. grunts).

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar meliorācijas novadgrāvja kopšanu Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 15.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā uzskates materiālu ar norādītajiem cirst paredzētajiem kokiem Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 22. grunts) saistībā ar meliorācijas novadgrāvja kopšanu, lai pilnvērtīgi varētu konstatēt cirst plānoto koku skaitu un atrašanās vietu, kā arī nodrošināt iespēju piekļūt minētajam zemesgabalam, lai konstatētu faktisko situāciju dabā.