Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.35 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas Priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i.

G. Šteingolde

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i.

Ņ. Stahovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

K. Cimermane

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 4 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Dzīvojamo un biroju pakalpojumu ēku jaunbūve
Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 gobas ø 22, 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20/10 (celma caurmērs 33 cm), 16/16 cm (celma caurmērs 23 cm) un 5 kļavas ø 20, 22, 63, 29, 47 cm Rīgā, Brīvības ielā 115 (23. grupa, 2007. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 6466,95 EUR (seši tūkstoši četri simti sešdesmit seši euro, deviņdesmit pieci centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Ēkas lit. 001 rekonstrukcija un dzīvojamās ēkas jaunbūve
Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts)
Adresāts: SIA „Nekustamo īpašumu sabiedrība „Temps””

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 liepas ø 49, 45 cm, 2 ievas ø 23, 24 cm, 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Strēlnieku ielā 5 (18. grupa, 40. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 3009,38 EUR (trīs tūkstoši deviņi euro, trīsdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Drenāžas caurteku ierīkošana meliorācijas grāvī
Rīgā, Trīsciema 8. līnijā 11 (Rudzu iela b/n) (113. grupa,234. grunts)
Adresāts: SIA „Rudzu iela”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 divstumbru liepu ø 19/22 cm Rīgā, Trīsciema 8. līnijā 11 (Rudzu ielā b/n) (113. grupa, 234. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 350,03 EUR (trīs simti piecdesmit euro, trīs centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

4. Ūdensvada projektēšana Rīgā, Sēkļu ielas sarkanajās līnijās, pie Mangaļu prospekta 22 (120. grupa, 48. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm ciršana Sēkļu ielas sarkanajās līnijās (120. grupa, 48. grunts), pie Mangaļu prospekta 22;
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Izmaiņas transporta pieslēguma izbūvei pie daudzfunkcionālā centra „Akropole” teritorijas Rīgā, Salaspils ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9007. grunts), posmā no Slāvu ielas līdz Salaspils ielai 6 k-1
Adresāts: SIA „Maskavas NIP”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.10.2014.;
par 3 zirgkastaņu ø 39, 48, 54 cm, 1 melnalkšņa ø 41/45/53 cm, 2 vītolu ø 35/40/46/48/62, 14/20/20/20/24/25/26/26/32/52/36 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 257 (72. grupa, 108. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 23.09.2014. līdz 06.10.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.09.2014. Ne vēlāk kā līdz 22.09.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 22.09.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Caurtekas rekonstrukcija Rīgā, Mežciemā ielā pie ēkas Nr. 39 (122. grupa, 2103. grunts)
Adresāts: SIA „CBF-Ļ-KO”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2014.;
līdz 03.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 7 melnalkšņu ø 26, 27, 33, 34, 38, 38, 47 cm ciršanu Rīgā, Mežciema ielā pie ēkas Nr. 39 (122. grupa, 2103. grunts);
pēc nepieciešamā dokumenta saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

3. Ēkas lit. 002 fasādes daļas rekonstrukcija, autonojumes izbūve, teritorijas labiekārtošana Rīgā, Pētersalas ielā 10 (12. grupa, 60. grunts)
Adresāts: Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Izmeklēšanas atbalsta pārvalde

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 vītolu ø 72 cm, 1 daudzstumbru ošlapu kļavu ø 32/22/27 cm, 1 egli ø 24 cm, 2 zirgkastaņas ø 40, 40 cm, 1 ošlapu kļavu ø 34 cm Rīgā, Pētersalas ielā 10 (12. grupa, 60. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 3816,15 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro, piecpadsmit centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

4. Viendzīvokļa dzīvojamās mājas izmaiņas Rīgā, Enkura ielā 6B (62. grupa, 46. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2014.;
par 1 liepas ø 60 cm Rīgā, Enkura ielā 6B (62. grupa, 46. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 09.09.2014. līdz 22.09.2014.;
koka ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.09.2014. Ne vēlāk kā līdz 08.09.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
koka ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 08.09.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvieto pie nociršanai plānotā koka;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Ēnas ielā 2 (82. grupa, 21. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 125 cm Rīgā, Ēnas ielā 2 (82. grupa, 21. grunts).

2. Koku ciršana Rīgā, Starta ielā 5 (87. grupa, 2002. grunts)
Adresāts: SIA „VIA”

Nolemj:
atļaut cirst 2 papeles ø 28, 85 cm Rīgā, Starta ielā 5 (87. grupa, 2002. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 205,81 EUR (divi simti pieci euro, astoņdesmit viens cents);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 20 (20. grupa, 2028. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.;
līdz 19.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 20 (20. grupa, 121. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koku ciršana Rīgā, Lomonosova iela 1 k-18 (46. grupa, 2028. grunts)
Adresāts: SIA „M-DA”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.; pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Koka ciršana Rīgā, Eksporta iela 15 (12. grupa, 149. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.;
līdz 19.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 15 (12. grupa, 149. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koka ciršana Rīgā, Lejas ielā 5 (25. grupa, 102. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Centrs”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.;
līdz 19.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Lejas ielā 5 (25. grupa, 102. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7.Koka ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (31. grupa, 2044. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu 10.10.2014.;
līdz 30.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā un būveksperta slēdzienu par koka ietekmi uz ēku Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (21. grupa, 2044. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koku ciršana Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts)
Adresāts: AS „ABLV Bank”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.10.2014.;
par 22 bērzu ø 35, 26, 28, 35/24, 23, 18 (celma caurmērs 29 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 22, 27, 22, 25, 40, 15 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 33, 20, 16 (celma caurmērs 26 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm), 23, 17/11 (celma caurmērs 29 cm), 1 vītola ø 30/38/20/19/34/20/29/20/19 cm, 1 ošlapu kļavas ø 24 cm un 1 oša ø 24/19 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14C (18. grupa, 65. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 23.09.2014. līdz 06.10.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 16.09.2014. Ne vēlāk kā līdz 22.09.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 22.09.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koku ciršana Rīgā, Apuzes ielā 28 (81. grupa, 334. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.;
līdz 19.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par koku ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 28 (81. grupa, 334. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

10. Koku ciršana Rīgā, Telts ielā 1 (74. grupa, 614. grunts)
Adresāts: SIA „Vaiņodes Krasti”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.;
līdz 19.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā Rīgā, Telts ielā 1 (74. grupa, 614. grunts);
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pēc objekta apsekošanas dabā jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

11. Koku ciršana Rīgā, Ventspils ielā 48 (75. grupa, 507. grunts)
Adresāts: SIA „Mirastyle”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 7 liepas ø 50, 74, 56, 66, 46, 36, 44/39 cm Rīgā, Ventspils ielā 48 (75. grupa, 507. grunts).

12. Koku ciršana Rīgā, Dumbrāja ielā 31 (93. grupa, 348. grunts) un Dumbrāja ielā b/n (93. grupa, 810, 811. grunts)
Adresāts: SIA „Residential services”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2014.;
līdz 19.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā par 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Dumbrāja ielā b/n (93. grupa, 810. grunts), pie ēkas Anniņmuižas bulvārī 41 un 1 bērzu ø 53 cm, 1 divstumbru bērzu ø 29/38 cm Rīgā, Dumbrāja ielā b/n (93. grupa, 810. grunts), pret ēku Anniņmuižas bulvārī 41 un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par 1 trīsstumbru oša ø 33/28/38 cm ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 31 (93. grupa, 348. grunts), starp ēkām Anniņmuižas bulvārī 41 un Anniņmuižas bulvārī 43;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Koku ciršana Rīgā, Maskavas ielā 101 (44. grupa, 56. grunts) un Rīgā, Jersikas ielā 2 (44. grupa, 54. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst:
2 bērzus ø 38, 46 cm Rīgā, Maskavas ielā 101 (44. grupa, 56. grunts);
1 ozolu ø 59 cm Rīgā, Jersikas ielā 2 (44. grupa, 54. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 57,48 EUR (piecdesmit septiņi euro, četrdesmit astoņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.