Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.36 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

SIA „Rīgas meži” daļas „Dārzi un parki” Rīdzenes iecirkņa vadītājs

A. Gremze

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja, Komisijas sekretāre

I. Krastiņa

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšana;
  • 10 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 9 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku bojāšana Rīgā, Jūrkalnes ielā 44 (99. grupa, 173. grunts)
Adresāts: SIA „Klods auto”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.10.2014.;
līdz 07.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā rakstisku viedokli par apsekošanas laikā konstatēto - 2 bērzu ø 56, 59 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 44 (99. grupa, 173. grunts) bojāšanu un pierādījumus vai neatkarīga eksperta atzinumu, kas pamato, ka būvniecība un bērzu sakņu zonā augsnes virskārtas noņemšana, kā arī koku sakņu kakla apbēršana ar grunti nav ietekmējusi 2 bērzu ø 56, 59 cm Rīgā, Jūrkalnes ielā 44 (99. grupa, 173. grunts) vitalitāti un augtspēju;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Ārējās elektroapgādes projektēšana Rīgā, Rencēnu ielā 7, 19, 23
Adresāts: SIA „A. Ābeles inženieru birojs”

Nolemj:
atteikt izdot SIA „A. Ābeles inženieru birojs” labvēlīgu administratīvo aktu 1 priedes ø 19 cm (celma caurmērs 28 cm) ciršanai Rīgā, Rencēnu ielā 8 (121. grupa, 1338. grunts), sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

2. Elektroapgādes projektēšana Rīgā, A. Dombrovska ielā b/n (111. grupa, 309. grunts)
Adresāts: AS „Preses Apvienība”, SIA „S.0.S. Projekti”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 liepu ø 21 cm Rīgā, A. Dombrovska ielā b/n (111. grupa, 309. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija” projektēšana Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.11.2014.;
par 1 daudzstumbru vītola ø 20/15/15 cm, 14 daudzstumbru apšu ø 15-40 cm, 68 apšu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm), 73 apšu ø 20 cm, 91 apses ø 25 cm, 37 apšu ø 30 cm, 3 apšu ø 35 cm, 12 apšu ø 40 cm, 1 apses ø 50 cm, 2 bērzu ø 30 cm, 3 bērzu ø 40 cm, 2 bērzu ø 50 cm, 8 bērzu ø 25 cm, 4 bērzu ø 20 cm, 3 daudzstumbru bērzu 25-40 cm, 1 ošlapu kļavas ø 40 cm, 1 daudzstumbru ošlapu kļavas ø 25/25 cm ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielas sarkanajās līnijās (71. grupa, 98. grunts; 121. grupa, 33. grunts) organizēt publisko apspriešanu no 07.10.2014. līdz 20.10.2014.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 30.09.2014. Ne vēlāk kā līdz 06.10.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 06.10.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Savrupmājas jaunbūve Rīgā, Jaunības ielā 4 (127. grupa, 267. grunts)
Adresāts: Kārlis Peisenieks

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 5 priedes ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 31, 30, 35, 26 cm, 1 divstumbru priedi ø 30/30 cm, 1 trīsstumbru priedi ø 40/30/35 cm, 1 ošlapu kļavu ø 39 cm Rīgā, Jaunības ielā 4 (127. grupa, 267. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 2387,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro, nulle centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

5. Ekspozīcijas „Āfrikas savanna” projektēšana Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 6 priedes ø 35, 38, 50, 58, 67, 69 cm, 1 sarkano ozolu ø 21/21 cm, 2 melnalkšņus ø 17/16, 21 cm, 2 kļavas ø 20, 61 cm Rīgā, Meža prospektā 1, Ezermalas ielā 44A (94. grupa, 267. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts)
Adresāts: SIA „EKE-Latvia”

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2014.;
līdz 30.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Dabas aizsardzības pārvaldes slēdzienu par valsts nozīmes dižkoka ciršanas iespēju, kas aug Rīgā, Akāciju ielā 2C (93. grupa, 2228. grunts);
pēc dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Piebraucamā ceļa projektēšana Rīgā, Dunalkas ielā 11 (117. grupa, 53. grunts)
Adresāts: Ainārs Danemanis

Nolemj:
atteikt izdot Aināram Danemanim labvēlīgu administratīvo aktu 1 zirgkastaņas ø 57 cm un 1 ozola ø 80 cm ciršanai Rīgā, Dunalkas ielā 11 (117. grupa, 53. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

8. Mazstāvu trīs dzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve un esošo ēku lit. 001, lit. 002, lit. 003, lit. 004. nojaukšana Rīgā, Dzegužu ielā 10 (66. grupa, 382. grunts)
Adresāts: Marģers Zeitmanis

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 ozolu ø 55 cm Rīgā, Dzegužu ielā 10 (66. grupa, 382. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 469,55 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit pieci centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

9. Noliktavas jaunbūve Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (53. grupa, 74. grunts)
Adresāts: SIA „EKL/LS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 7 ošlapu kļavas ø 14/15/15/16/15 (celma caurmērs 52 cm), 16/17 (celma caurmērs 26 cm), 26/28, 13/16/14 (celma caurmērs 32 cm), 15/15/14/16 (celma caurmērs 32 cm), 18/17/26 (celma caurmērs 49 cm), 20/12 cm (celma caurmērs 29 cm) Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē b/n (53. grupa, 74. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 1222,55 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit divi euro, piecdesmit pieci centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

10. Divu daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Eiženijas ielā 17 (64. grupa, 20. grunts)
Adresāts: SIA „YIT CELTNIECĪBA”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 13 kļavas ø 22, 30, 20, 38, 31, 25, 37, 21, 22, 19 (celma caurmērs 24 cm), 30, 18/15 (celma caurmērs 24 cm), 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 5 gobas ø 28 (nokaltusi), 30 (nokaltusi), 19 (celma caurmērs 24 cm), 49, 18/14 cm (celma caurmērs 24 cm), 8 vītolus ø 41, 33, 18 (celma caurmērs 22 cm), 25, 26, 28, 30, 26 cm, 3 pūpolvītolus ø 39, 24, 33/25 cm, 5 bērzus ø 45, 40, 43, 45, 47 cm, 1 liepu ø 43 cm, 3 apses ø 46, 61, 23 cm Rīgā, Eiženijas ielā 17 (64. grupa, 20. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 6746,10 EUR (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši euro, desmit centu);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Mazās Bolderājas ielas rekonstrukcija Rīgā, Mazās Bolderājas ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9009. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Satiksmes departaments

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 ozolus ø 19 (celma caurmērs 23 cm), 67 cm, 4 kļavas ø 46, 22/28, 48, 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 5 bērzus ø 56, 55, 47, 21, 28 cm, 4 ievas ø 24/25/25/22, 26, 19 (celma caurmērs 22 cm), 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 liepu ø 14/12/16 cm (celma caurmērs 31 cm) Rīgā, Mazās Bolderājas ielas sarkanajās līnijās (80. grupa, 9009. grunts);
1 bērzu ø 56 cm Rīgā, Eduarda Šmita ielā b/n (80. grupa, 675. grunts).

2. Siltumtīklu rekonstrukcija no esošiem bezkanāla siltumtīkliem K-22-13A puses līdz K-22-16 (no Krasta ielas līdz Ogres ielai) Rīgā, Maskavas ielā b/n (72. grupa, 2215. grunts)
Adresāts: AS „RĪGAS SILTUMS”

Nolemj:
atļaut cirst 1 papeli ø 71 cm Rīgā, Maskavas ielā b/n (72. grupa, 2215. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 242,46 EUR (divi simti četrdesmit divi euro, četrdesmit seši centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koka ciršana Rīgā, Juglas ielā 43 (124. grupa, 2036. grunts)
Adresāts: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Zvejnieks 2”

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2014.;
līdz 30.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par 1 bērza ø 54 cm Rīgā, Juglas ielā 43 (124. grupa, 2036. grunts) ciršanu;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Ziedu ielā 11 (120. grupa, 2022. grunts)
Adresāts: Jeļena Vītola

Nolemj:
atļaut cirst 2 kalstošas kļavas ø 23, 23 cm Rīgā, Ziedu ielā 11 (120. grupa, 2022. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 41,89 EUR (četrdesmit viens euro, astoņdesmit deviņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Jugla” pārvaldāmajā teritorijā Rīgā, Ūnijas ielā 7 (89. grupa, 6. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Jugla”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2014.;
līdz 26.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par 1 ošlapu kļavas ø 36 cm Rīgā, Ūnijas ielā 7 (89. grupa, 6. grunts) ciršanu;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Koka ciršana Rīgā, Daibes ielā 10B (105. grupa, 366. grunts)

Nolemj: 
atļaut cirst 1 egli ø 42 cm Rīgā, Daibes ielā 10B (105. grupa, 366. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 191,23 EUR (viens simts deviņdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Dreiliņu ielā 10 (59. grupa, 228. grunts)

Nolemj: 
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2014.;
līdz 30.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 divstumbru robīnijas ø 13/12 cm (celma caurmērs 30 cm) Rīgā, Dreiliņu ielā 10 (59. grupa, 228. grunts) ciršanu;
pēc nepieciešamā dokumenta saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koku ciršana Rīgā, Imantas 3. līnijas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2316. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Imantas 3. līnijā 4A (93. grupa, 2162. grunts)
Adresāts: Lelde Leja

Nolemj:
atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 31 cm un 3 kļavas ø 31, 32, 33/26 cm Rīgā, Imantas 3. līnijas ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2316. grunts), pie gruntsgabala Rīgā, Imantas 3. līnijā 4A (93. grupa, 2162. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 696,64 EUR (seši simti deviņdesmit seši euro, sešdesmit četri centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koka ciršana Rīgā, Kalnciema ielā 28 (59. grupa, 453. grunts)
Adresāts: SIA „Gandrs”

Nolemj:
atļaut cirst 1 gobu ø 42 cm Rīgā, Kalnciema ielā 28 (59. grupa, 453. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 23,90 EUR (divdesmit trīs euro, deviņdesmit centu);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Koka ciršana Rīgā, Svētes ielā 1 (74. grupa, 477. grunts)
Adresāts: SIA „Hausmaster”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.10.2014.;
līdz 07.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdā un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu par 1 bērza ø 48 cm Rīgā, Svētes ielā 1 (74. grupa, 477. grunts) ciršanu;
pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

9. Koka ciršana Rīgā, Tebras ielā 6A (124. grupa, 102. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Tebras ielā 6A (124. grupa, 102. grunts), Rīgas 180. pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas kopšanas nolūkā;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.