Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.36 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja p.i.

Z. Putnaērgle

Rīgas pilsētas Būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 4 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 8 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar Ledus halles un sporta viesnīcas būvniecību Rīgā, Lidlauka ielā 37 (125. grupa, 163. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 blīgznas ø 32/25/19/16/15, 29/24/19/17/15, 35/22/20, 32/22/18, 28 cm Rīgā, Lidlauka ielā 37 (125. grupa, 163. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1324,98 EUR (viens tūkstotis trīs simti divdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu saistībā ar biroju ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 40 vītolus ø 14 (celma caurmērs 21 cm), 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 23 cm), 16, 16 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celmu caurmērs ø 26 cm), 12/12 (celma caurmērs 24 cm), 16/11 (celma caurmērs 28 cm), 18/17 (celma caurmērs 34 cm), 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21/12, 22/22, 23, 23, 23, 20/24/15, 23/20/16, 23/23/25/17, 24, 24, 25, 25/30/26/24/25, 28/24/24/16, 26/22/16, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 30, 48, 55 cm, 1 nokaltušu vītolu ø 40 cm, 2 blīgznas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17/20 cm, 20 bērzus ø 15 (celma caurmērs 27 cm), 16 (celma caurmērs 32 cm), 18, 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24/20, 24/28, 25, 28 cm Rīgā, ciršanu Rīgā, Krasta ielā 99A (72. grupa, 2017. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6780,28 EUR (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts) saistībā ar viesnīcas jaunbūvi, informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.09.2015. līdz 29.09.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 liepu ø 65, 51, 44, 41 cm ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 64/66 (3. grupa, 87. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.09.2015. Ne vēlāk kā līdz 14.09.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.09.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2015.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Zīļu ielā 10 (117. grupa, 145. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 67. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 13.10.2015. līdz 26.10.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 bērzu ø 29, 34 cm ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 20 (38. grupa, 67. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.10.2015. Ne vēlāk kā līdz 12.10.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.10.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie iebrauktuves Rīgā, Vagonu ielas 20 (38. grupa, 67. grunts) teritorijā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Pavasara gatvē b/n, A. Saharova ielā b/n (121. grupa, 2426. grunts), pie A. Saharova ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 58, 62 cm Rīgā, Pavasara gatvē b/n, A. Saharova ielā b/n (121. grupa, 2426. grunts), pie A. Saharova ielas 1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koku ciršanu Rīgā, Zirņu ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 4241. grunts), pie Zirņu ielas 1

Nolemj:

atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 bīstamus smiltsērkšķus ø 26, 15 cm (celma caurmērs ø 22 cm) Rīgā, Zirņu ielas sarkanajās līnijās (24. grupa, 4241. grunts), pie Zirņu ielas 1.

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 22.09.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par koku ciršanas Rīgā, Nīcgales ielā 22 (70. grupa, 926. grunts) plānoto finansēšanu un to apmēru.

5. Par koka ciršanu Rīgā, Baldones ielā 9 (60. grupa, 161. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Baldones ielā 9 (60. grupa, 161. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stūrmaņu ielā 8 (100. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknim „Kurzeme” koku ciršanai Rīgā, Stūrmaņu ielā 8 (100. grupa, 80. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

7. Par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 69 (105. grupa, 42. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Kantora ielā 69 (105. grupa, 42. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 29/22/18/16 cm un 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 14/14/14/15 cm (celma caurmērs 22 cm), 2 melnalkšņus ø 13 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 1 divstumbru melnalkšņa ø 20/23 cm 1 stumbru ø 20 cm, 3 liepas ø 26, 30, 41 cm, 1 kļavu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm) un 1 blīgznu ø 29/26 cm Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 955,25 EUR (deviņi simti piecdesmit pieci euro, divdesmit pieci centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.