Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.37 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs

V.Stepaņenko

Komisijas locekļi:

 

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A.Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A.Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenais speciālists

A.Reinšmits

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas

A.Baķe

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L.Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

L.Ozola

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U.Zommers

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

L.Paškevica

Darba kārtībā:

  • 1 pārkāpuma izskatīšanas;
  • 3 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Skodas ielā 13 (77.grupa, 200.grunts)
Adresāts: SIA „Tilts”

Nolemj:
uzlikt par pienākumu SIA „Tilts” apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 20, 45 cm Rīgā, Skodas ielā 13 (77.grupa, 200.grunts) patvaļīgu nociršanu Ls 130,00 (viens simts trīsdesmit latu nulle santīmu) apmērā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Pieminekļa 6.Rīgas pulka karavīriem-pilsētas aizstāvjiem 1919.gadā (Sudrabkalniņa) teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts)
Adresāts: RPA „Rīgas pieminekļu aģentūra”

Nolemj:
par 4 zirgkastaņu  ø 27, 34, 38, 38 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts) un 2 parasto priežu ø 17/17 (pie celma ø 30 cm), 17 (pie celma ø 23 cm) cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā b/n (80.grupa, 334.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 08.10.2013. līdz 21.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.10.2013. Ne vēlāk kā līdz 07.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, E.Smiļģu ielā 46;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 07.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Daudzstāvu dzīvojamās un darījumu ēkas projektēšana Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts)
Adresāts: SIA „Sports un Autotransports”

Nolemj:
atļaut cirst 4 liepas ø 67, 51, 38, 37 cm Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu Ls 2895,00 (divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci lati nulle santīmu);
uzsākot būvniecību un būvniecības laikā veikt visus aizsardzības pasākumus 1 ozola ø 116 cm saglabāšanai Rīgā, Tērbatas ielā 72 (28.grupa, 89.grunts) ievērojot atzinumā sniegtos norādījumus;
aizsardzības pasākumu realizēšanu/monitoringu uzticēt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem vai diplomētiem koku kopējiem – arboristiem;
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

3. Savrupmājas rekonstrukcijas projektēšana par dvīņu māju Rīgā, Airu ielā 40B (120.grupa, 2320.grunts)
Nolemj:

atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Airu ielā 40B (120.grupa, 2320.grunts).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Rūpnīcas „Hapaks” rekonstrukcija un komplektācijas iecirkņa jaunbūve Rīgā, Gaigalas ielā 41 (97.grupa, 87.grunts)
Adresāts: SIA „Latvijas Finieris”

Nolemj:
atļaut cirst 3 liepas ø 20, 24 un 28 cm, 1 papeli ø 68 cm, 3 priedes ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 18, 18 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 divstumbru bērzu ø 12/14 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 divstumbru bērzu ø 10/16 cm (celma caurmērs 28 cm) un 6 bērzus ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 22, 22, 24 cm. Rīgā, Gaigalas ielā 41 (97.grupa, 87.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu sastāda Ls 1438,00 (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit astoņi lati nulle santīmu);
līdz būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu.

2. Koku ciršana objektā „Kvartāla apbūve Rīgā, starp Jāņa Daliņa ielu, Vesetas ielu, Jāņa Dikmaņa ielu un Grostonas ielu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” Rīgā, Grostonas ielā 12 (24.grupa, 66.grunts)
Adresāts: SIA „MERKS”

Nolemj:
par 12 vītolu, tajā skaitā 1 daudzstumbru vītols ø 20/23/32/30/20/21 cm, 1 divstumbru vītols ø 20/21 cm ,1 daudzstumbru vītols ø 20/23/26 cm, 1 vītols ø 20 cm, 1 vītols ø 24 cm, 1 daudzstumbru vītols ø 43/21/23 cm, 1 daudzstumbru vītols ø 23/25/25 cm, 5 vītoli ø 25, 24, 21, 25, 21 cm, ciršanu publiski pieejamā vietā objektā „Kvartāla apbūve Rīgā, starp Jāņa Daliņa ielu, Vesetas ielu, Jāņa Dikmaņa ielu un Grostonas ielu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.” Rīgā, Grostonas ielā 12  (24.grupa, 66.grunts) organizēt publisko apspriešanu no 10.10.2013. līdz 23.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 03.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 09.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 09.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma saņemšanas un pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.11.2013.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Zalves ielā 72a (81.grupa, 25.grunts), Zalves ielā 72b (81.grupa, 26.grunts)
Nolemj:

atļaut cirst  1 ozolu ø 18 cm (celma caurmērs ø 22cm), Rīgā, Zalves ielā 72a (81.grupa, 25.grunts),
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu sastāda Ls 57,60 (piecdesmit septiņi lati sešdesmit santīmu);
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm, jo tā atrodas kaimiņu gruntsgabalā;
atteikt atļaut cirst 7 bērzus ø 25-30 cm Zalves ielā 72b (81.grupa, 26.grunts);
atteikt atļaut cirst 1bērzu ø 17cm (celma caurmērs ø 21cm) Rīgā, Zalves ielā 72a (81.grupa, 25.grunts),
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

2. Koka ciršana Rīgā, Ogres ielā 9 (48.grupa, 166.grunts) Rīgas 75.vidusskolas teritorijā
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 1 robīniju ø 24 cm Rīgā, Ogres ielā 9 (48.grupa, 166.grunts)Rīgas 75.vidusskolas teritorijā;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju;
1 vītolam ø 64 cm veikt vainaga kopšanu Rīgā, Ogres ielā 9 (48,grupa, 166.grunts), darbus veikt profesionālam koku kopējam – arboristam.

3. Koka ciršana Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (31.grupa, 37.grunts)
Adresāts: SIA „City Development Company”

Nolemj:
par 1 vītola ø 76 cm ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 17.10.2013. līdz 30.10.2013.;
koku ciršanas ierosinātājam līdz 10.10.2013. Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegt publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes saskaņošanai. Ne vēlāk kā līdz 16.10.2013. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
koku ciršanas ierosinātājs ne vēlāk kā līdz 16.10.2013. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu, jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē;
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.11.2013.

4. Koka ciršana Rīgā, Kurbada ielā 8 (31.grupa, 2009.grunts)
Adresāts: SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 3 asās egles un 1 vītolu ø 72 cm Rīgā, Kurbada ielā 8 (31.grupa, 2009.grunts).

5. Koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā pie Stopiņu ielas (ielas sarkano līniju robežās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei atļaut cirst 4 papeles ø 30, 30, 84, 94 cm Rīgā, Nīcgales ielā pie Stopiņu ielas (ielas sarkano līniju robežās);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

6. Koka ciršanu Rīgā, Lazdonas ielā 5 (39.grupa, 121.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

7. Koka ciršana Rīgā, Olgas ielā 5 (59.grupa, 18.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.10.2013.;
pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Koku ciršana Rīgā, Lutriņu ielā starp Mežotnes ielu un Lestenes ielu (ielas sarkano līniju robežās)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst 7 kļavas ø 29, 30, 30, 17/20, 17 (pie celma ø 21 cm), 18 (pie celma ø 22 cm), 26/32 cm Rīgā, Lutriņu ielā nepāra  numuru pusē starp Mežotnes ielu un Lestenes ielu (ielas sarkano līniju robežās);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koka ciršana Rīgā, Starta ielā 6A (87.grupa, 2061.grunts)
Adresāts: SIA „Kompānija Avotiņi”

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 1 ošlapu kļavu ø 41cm Rīgā, Starta ielā 6A (87.grupa, 2061.grunts);
zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu sastāda Ls 52,48 (piecdesmit divi lati četrdesmit astoņi santīmi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

10. Koku ciršana Rīgā, Gaujas ielā 6, II Meža kapsētas teritorijā (90.grupa, 6.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst 3 papeles ø 63/44/47, 48/56/64, 37/30 cm Rīgā, Gaujas ielā 6 (90.grupa, 6.grunts) II Meža kapsētas teritorijā;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

11. Koku ciršana Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23.grupa, 110.grunts)
Adresāts: Rīgas domes Īpašuma departaments

Nolemj:
atļaut cirst kopšanas nolūkā 2 liepas ø 27, 48 cm, 2 kļavas ø 16 cm (pie sakņu kakla ø 20 cm), 22 cm un 1 bērzu ø 26 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (23.grupa, 110.grunts);
Rīgas domes Īpašuma departamentam pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju..

12. Koka ciršana Rīgā, Viestura prospektā 81 (95.grupa, 2121.grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2013.;
līdz 09.10.2013. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par to, ka 1 divstumbru ošlapu kļava ø 41/26 cm Rīgā, Viestura prospektā 81 (95.grupa, 2121.grunts) bojā garāžas sienu;
pēc būveksperta slēdziena saņemšanas jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

13. Koka ciršana Rīgā, Jaunciema 3.līnijā b/n (114.grupa, 2299.grunts)
Nolemj:

atteikt izdot iesniedzējam labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3.līnijā b/n (114.grupa, 2299.grunts).