Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.37 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja priekšnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Krastiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte - eksperte

B. Dzene

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre

M. Punka

Darba kārtībā:

  • 8 apstādījumu saglabāšanas nosacījumi projektēšanai;
  • 2 koku ciršana būvniecības nolūkā;
  • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

1. Īslaicīgas lietošanas būves-autostāvvietas projektēšana Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts)
Adresāts: SIA „MKEE”, SIA „MERKS”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 14 liepas ø 54, 16 (celma caurmērs 21 cm), 32, 31, 26, 32, 36, 20 (aug slīpi), 23, 30, 32, 43, 26, 19 cm (celma caurmērs 27 cm), 8 bērzus ø 21, 23, 16 (celma caurmērs 25 cm), 22, 15 (celma caurmērs 22 cm), 17/19 (celma caurmērs 43 cm), 26, 24 cm, 2 blīgznas ø 17/23/19/17 (celma caurmērs 63 cm), 20 cm, 4 melnalkšņus ø 17/19/14/21 (celma caurmērs 66 cm), 26/20, 24, 34 cm, 1 vītolu ø 19/16/17 cm (celma caurmērs 45 cm) Rīgā, Lielirbes ielā 25 (75. grupa, 272. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 6366,21 EUR (seši tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro, divdesmit viens cents);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

2. Savrupmājas jaunbūve Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 6 (76. grupa, 183. grunts)
Nolemj:

pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm un 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 6 (76. grupa, 183. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 443,94 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņdesmit četri centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

3. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80. grupa, 2192. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.10.2014.;
līdz 30.09.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā ģenerālplānu (projekta risinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem) ar plānoto inženierkomunikāciju izvietošanu gruntsgabalā pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas objektam „Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve” Rīgā, Trīsstūra ielā b/n (80. grupa, 2192. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

4. Rīgas Centrāltirgus teritorijas kanālmalas rekonstrukcijas projektēšana Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi (4. grupa, 71. grunts)
Adresāts: Rīgas pašvaldības AS „Rīgas Centrāltirgus”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.10.2014.;
līdz 17.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 apses ø 52 cm, 1 trīsstumbru oša ø 30/30/30 cm ciršanu Rīgā, Centrāltirgus ielā 1, posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un no Prāgas ielas uz Gogoļa ielas pusi (4. grupa, 71. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

5. Viesnīcas projektēšana Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts), Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts)
Adresāts: SIA „6. dimensija”, SIA „Sarma & Norde Arhitekti”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.10.2014.;
līdz 17.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 egles ø 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 5 (9. grupa, 13. grunts) un 2 egļu ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm Rīgā, Raiņa bulvārī 6 (9. grupa, 14. grunts) ciršanu;
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Rīgā, Meža prospektā 38A (94. grupa, 173. grunts)
Adresāts: SIA „Kentprom Investments”

Nolemj:
pēc būvatļaujas saņemšanas atļaut cirst 2 priedes ø 38, 52 cm Rīgā, Meža prospektā 38 A (94. grupa, 173. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 768,35 (septiņi simti sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
līdz būvatļaujas saņemšanai samaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu.

7. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.08.2014. lēmuma (protokols Nr. 33, 1.3.4. §) „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts)” nosacījumu grozīšanu
Adresāts: SIA „Miera pērle”

Nolemj:
grozīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.08.2014. lēmumā (protokols Nr. 33, 1.3.4. §) „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves projektēšana Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts)” noteikto nosacījumu – termiņu, nosakot:
par 5 liepu ø 40, 43, 43, 44, 37 cm, 1 divstumbru gobas ø 41/16 cm, 1 kļavas ø 43 cm Rīgā, Miera ielā 31 (23. grupa, 121. grunts) ciršanu organizēt publisko apspriešanu no 11.09.2014. līdz 24.09.2014.;koku ciršanas ierosinātājam publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.09.2014. Ne vēlāk kā līdz 10.09.2014. jāiesniedz divpusēja planšete Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēja planšete jāizvieto Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
koku ciršanas ierosinātājam ne vēlāk kā līdz 10.09.2014. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem;
pēc Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojuma sagatavošanas par publisko apspriešanu jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

8. Savrupmājas jaunbūve Rīgā, Gdaņskas ielā 17 (94. grupa, 156. grunts)
Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 parasto priedi ø 60 cm Rīgā, Gdaņskas ielā 17 (94. grupa, 156. grunts).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Rīgā, Brīvības gatvē 316 (115. grupa, 129. grunts)
Adresāts: SIA „Vanitas nams”

Nolemj:
atļaut cirst 1 parasto kļavu ø 43 cm Rīgā, Brīvības gatvē 316 (115. grupa, 129. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koka ciršanas atļauju.

2. Autostāvvietas izbūve Rīgā, Telts ielā 1 (74. grupa, 614. grunts)
Adresāts: SIA „Otrā Avēnija”, SIA „ZM Development”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 59, 58 cm Rīgā, Telts ielā 1 (74. grupa, 614. grunts);
atļaut cirst 1 kļavu ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Telts ielā 1 (74. grupa, 614. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koka ciršanu 119,52 EUR (viens simts deviņpadsmit euro, piecdesmit divi centi);
pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Koku ciršana Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 25A (80. grupa, 2012. grunts)
Adresāts: SIA „Daldehog Latvia”

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.10.2014.;
līdz 14.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 2 bērzu ø 29, 51 cm ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 25A (80. grupa, 2012. grunts);
jautājumu skatīt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

2. Koka ciršana Rīgā, Dagmāras ielā 3 (66. grupa, 225. grunts)
Adresāts: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Madariņa”

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas pirmsskolas izglītības iestādei „Madariņa” 1 zirgkastaņu ø 60 cm Rīgā, Dagmāras ielā 3 (66. grupa, 225. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Koka ciršana Rīgā, Ernestīnes ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 2046. grunts), pie ēkas Nr. 36
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
atteikt atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 108 cm Rīgā, Ernestīnes ielas sarkanajās līnijās (59. grupa, 2046. grunts), pie ēkas Nr. 36.

4. Koku ciršana Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 2093., 82. grunts), Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 216. grunts) un Rīgā, Vīlipa ielā b/n (64. grupa, 284. grunts)
Adresāts: Latvijas Universitāte

Nolemj:
atļaut cirst Latvijas Universitātei:
2 kalstošus ozolus ø 22, 21 cm, 1 bērzu ø 27/45 cm, 2 kalstošas papeles ø 52, 37/43 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 82. grunts);
2 kalstošas papeles ø 43, 47 cm Rīgā, Vīlipa ielā b/n (64. grupa, 284. grunts);
1 kalstošu papeli ø 53/51 cm Rīgā, Kandavas ielā b/n (64. grupa, 216. grunts);
1 nokaltušu zirgkastaņu ø 45 cm Rīgā, Kandavas ielā 2 (64. grupa, 2093. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Koka ciršana Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 82 (56. grupa, 97. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.10.2014.;
līdz 14.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentus, kas apliecina tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdā par 1 papeles ø 74 cm ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 82 (56. grupa, 97. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

6. Koku ciršana Rīgā, Stabu ielā 8 (20. grupa, 40. grunts)
Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm un 1 zirgkastaņu ø 35 cm Rīgā, Stabu ielā 8 (20. grupa, 40. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 66,16 EUR (sešdesmit seši euro, sešpadsmit centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

7. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirkņa „Daugava” pārvaldāmajā teritorijā Rīgā, Aglonas ielā 27 (78. grupa, 385. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava”

Nolemj:
atļaut cirst 3 papeles ø 53, 54, 75 cm Rīgā, Aglonas ielā 27 (78. grupa, 385. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 331,48 EUR (trīs simti trīsdesmit viens euro, četrdesmit astoņi centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Koku ciršana meliorācijas grāvja kopšanai Rīgā, Dārziņos no Daugavas uz Jāņogu ielas pusi (125. grupa, 6442. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst meliorācijas grāvja kopšanas nolūkā 13 melnalkšņus ø 20, 25, 28, 32, 32, 36, 36, 36, 36, 40, 40, 40, 40 cm, 7 baltalkšņus ø 25, 25, 32, 35, 35, 40, 40 cm, 1 egli ø 28 cm Rīgā, Dārziņos, teritorijā gar grāvi no Daugavas virzienā uz Jāņogu ielas pusi (125. grupa, 6442. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt koku ciršanas atļauju.

9. Koku ciršana Rīgā, Uriekstes ielā 4A (13. grupa, 68. grunts) un Uriekstes ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 102. grunts), pie Uriekstes ielas 4A
Adresāts: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 52 cm Rīgā, Uriekstes ielā 4A (13. grupa, 68. grunts);
atteikt izdot AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” labvēlīgu administratīvo aktu 1 četrstumbru papeles ø 21/21/24/24 cm ciršanai Rīgā, Uriekstes ielas sarkanajās līnijās (13. grupa, 102. grunts), pie Uriekstes ielas 4A sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

10. Koku ciršana SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava” pārvaldāmajā teritorijā Rīgā, Višķu ielā 13 (78. grupa, 2270. grunts)
Adresāts: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iecirknis „Daugava”

Nolemj:
atļaut cirst 2 papeles ø 56, 46/46 cm Rīgā, Višķu ielā 13 (78. grupa, 2270. grunts);
noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu par koku ciršanu 269,55 EUR (divi simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit pieci centi);
pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Koka ciršana Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa,73. grunts)
Adresāts: Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu 31.10.2014.;
līdz 20.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 gobas ø 71 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Jēkaba ielā 9 (8. grupa, 73. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.

12. Koku ciršana Rīgā, Daugavpils ielā b/n (39. grupa, 10. grunts), pie Daugavpils ielas 41
Adresāts: Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Nolemj:
atļaut cirst 3 robīnijas ø 22, 27, 29 cm Rīgā, Daugavpils ielā b/n (39. grupa, 10. grunts), pie Daugavpils ielas 41;
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

13. Koku ciršana Rīgā, Nīcgales ielā 15 (70. grupa, 33. grunts)
Adresāts: Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Vides pārvalde

Nolemj:
atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 baltegli ø 36 cm, 1 ievu ø 20/20/24 cm un 1 ošlapu kļavu ø 30 cm Rīgā, Nīcgales ielā 15 (70. grupa, 33. grunts);
pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Koka ciršana Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 41A (87. grupa, 229. grunts)
Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.10.2014.;
līdz 03.10.2014. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 āra bērza (Betula pendula) ø 53 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 41A (87. grupa, 229. grunts);
jautājumu skatīt atkārtoti Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē.