Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.37 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte

B. Dzene

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 17 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koku ciršanu saistībā ar ēkas pārbūvi un apbūves laukuma izmaiņām Rīgā, Meža prospektā 54 (94. grupa, 165. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 49 cm, 1 egli ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm) un 1 ievu ø 22/19/24 cm Rīgā, Meža prospektā 54 (94. grupa, 165. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 815,30 EUR (astoņi simti piecpadsmit euro, trīsdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar objekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja” Rīgā, Biķernieku ielā 16A (89. grupa, 145. grunts) un Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9001. grunts), pie zemesgabala Rīgā, Biķernieku ielā 16A

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.

3. Par koku ciršanu saistībā ar Turaidas ielas pārbūvi Rīgā, Turaidas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 2550. grunts), pie Turaidas ielas 10

Nolemj:

atļaut cirst 3 kļavas ø 42, 29, 22/25/25 cm Rīgā, Turaidas ielas sarkanajās līnijās (70. grupa, 2550. grunts), pie Turaidas ielas 10 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvi Rīgā, Aplokciema ielā b/n (68. grupa, 193. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar plānoto gaisvadu elektropārvades līnijas pārbūvi Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 82 (90. grupa, 11. grunts) un Kokneses prospektā 1 k-24 (90. grupa, 132. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.

6. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts).

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krēmeru ielā 12 (97. grupa, 2000. grunts) un gruntsgabalā ar kadastra Nr. 0100 097 2139

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 13.10.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemju īpašnieku piekrišanu koku ciršanai Rīgā, gruntsgabalā ar kadastra Nr. 0100 097 2139 un Rīgā, Krēmeru ielā 12 (97. grupa, 2000. grunts).

8. Par koku ciršanu saistībā ar universālā ģenerālkravu un beramkravu pārkraušanas kompleksa izbūvi Rīgā, Zilajā ielā 20 (97. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vītolus ø 65, 40, 25/25, 60/20/35/40 cm Rīgā, Zilajā ielā 20 (97. grupa, 84. grunts) pēc būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1058,62 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi euro, sešdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 14A (120. grupa, 147. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 06.10.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina otra zemesgabala kopīpašnieka piekrišanu koka ciršanai Rīgā, Puikules ielā 14A (120. grupa, 147. grunts) vai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmajai daļai noformētu pilnvaru, no kuras izrietētu iesniedzēja tiesības rīkoties otra zemesgabala kopīpašnieka vārdā.

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 14 (94. grupa, 13. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (115. grupa, 307. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.10.2015.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 2132. grunts), pie Tvaika ielas 35

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 ošlapu kļavas ø 24/24/40, 50 cm Rīgā, Tvaika ielas sarkanajās līnijās (68. grupa, 2132. grunts), pie Tvaika ielas 35;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

5. Par koku ciršanu saistībā ar meliorācijas novadgrāvja kopšanu Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 22. grunts), Hapaka grāvī (104. grupa, 10. grunts), gruntsgabalos b/n (104. grupa, 143., 47. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
   1.1. 2 ošlapu kļavas ø 30, 30/20 cm un 280 bērzus no tiem 75 bērzus ø 25 cm, 28 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 – 24 cm), 46 bērzus ø 20 cm, 45 bērzus ø 30 cm, 10 bērzus ø 35 cm, 5 bērzus ø 40 cm, 5 bērzus ø 25/30 cm, 3 bērzus ø 15/15 (celma caurmērs 35 cm), 1 bērzu ø 20/35/25 cm, 9 bērzus ø 20/15 cm, 2 bērzus ø 25/25/25 cm, 2 bērzus ø 30/15 cm, 5 bērzus ø 30/20 cm, 3 bērzus ø 20/20/20 cm, 5 bērzus ø 25/25 cm, 5 bērzus ø 30/30 cm, 8 bērzus ø 20/20 cm, 1 bērzu ø 20/20/15 cm, 2 bērzus ø 15/15/15 cm, 1 bērzu ø 25/15/15 cm, 1 bērzu ø 20/15/25 cm, 1 bērzu ø 20/15/15 cm, 2 bērzus ø 30/15/15 cm, 8 bērzus ø 25/20 cm, 2 bērzus ø 25/25/15 cm, 1 bērzu ø 35/25 cm, 1 bērzu ø 25/15 cm, 1 bērzu ø 35/35 cm, 1 bērzu ø 45/25 cm, 1 bērzu ø 15/45/15/30/15/30 cm Rīgā, Kleistu ielas sarkanajās līnijās (104. grupa, 22. grunts);
   1.2. 13 bērzus, no tiem 4 bērzus ø 25 cm, 4 bērzus ø 20 cm, 1 bērzu ø 25/30/15 cm, 2 bērzus ø 25/20/15 cm, 1 bērzu ø 40 cm, 1 bērzu ø 25/20 cm Rīgā, Hapaka grāvī (104. grupa, 10. grunts);
   1.3. 14 bērzus, no tiem 5 bērzus ø 25 cm, 1 bērzu ø 20/20 cm, 4 bērzus ø 20 cm, 1 bērzu ø 30/20 cm, 1 bērzu ø 30/25/25 cm, 1 bērzu ø 30/25 cm, 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, gruntsgabalā b/n (104. grupa, 143. grunts);
   1.4. 12 bērzus, no tiem 3 bērzus ø 25 cm, 2 bērzus ø 25/20/20 cm, 2 bērzus ø 30 cm, 1 bērzu ø 20/20/15 cm, 1 bērzu ø 30/25/20 cm, 2 bērzus ø 20 cm, 1 bērzu ø 20/15 cm Rīgā, gruntsgabalā b/n (104. grupa, 47. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 156 (117. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 75 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 156 (117. grupa, 2062. grunts);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 bērza ø 66/65 cm ciršanai Rīgā, Kurzemes prospektā 156 (117. grupa, 2062. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

7. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 40 k-3 (56. grupa, 2034. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 40 k-2 (56. grupa, 2033. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 liepas ø 67 cm ciršanai Rīgā, Liepājas ielā 40 k-3 (56. grupa, 2034. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata;
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 52 cm Rīgā, Liepājas ielā 40 k-2 (56. grupa, 2033. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 236,77 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

8. Par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 41A (60. grupa, 2053. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 papeles ø 28, 28, 30, 82 cm Rīgā, Slokas ielā 41A (60. grupa, 2053. grunts);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 83 (28. grupa, 27. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 27.10.2015. līdz 09.11.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 zirgkastaņas ø 79 cm ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 83 (28. grupa, 27. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.10.2015. Ne vēlāk kā līdz 26.10.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.10.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (pie Rīgā, K. Barona ielas 83 ēkas fasādes ielas pusē);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2015.

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 58 (71. grupa, 2189. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu 1 vītola ø 75 cm ciršanai Rīgā, Ilūkstes ielā 58 (71. grupa, 2189. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Jēkaba ielā b/n, Noliktavas ielā b/n (9. grupa, 51. grunts), Jēkaba laukuma teritorijā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 80 cm Rīgā, Jēkaba ielā b/n, Noliktavas ielā b/n (9. grupa, 51. grunts), Jēkaba laukuma teritorijā;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ilūkstes ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9008. grunts), pie Ilūkstes ielas 25

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 131 cm Rīgā, Ilūkstes ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9008. grunts), pie Ilūkstes ielas 25.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā b/n (78. grupa, 2350. grunts), pie Maskavas ielas 260 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 49 cm Rīgā, Maskavas ielā b/n (78. grupa, 2350. grunts), pie Maskavas ielas 260 k-1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Sparģeļu ielā 3 (34. grupa, 89. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzējiem līdz 30.10.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 zirgkastaņas ø 68 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Sparģeļu ielā 3 (34. grupa, 89. grunts).

15. Par koka ciršanu Rīgā, Skudru ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9011. grunts), pie Skudru ielas 40

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 70 cm Rīgā, Skudru ielas sarkanajās līnijās (121. grupa, 9011. grunts), pie Skudru ielas 40;
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

16. Par koku ciršanu Rīgā, Šķirotavas ielā b/n (78. grupa, 2314. grunts), pie Salaspils ielas 12 k-4

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 57, 69 cm Rīgā, Šķirotavas ielā b/n (78. grupa, 2314. grunts), pie Salaspils ielas 12 k-4;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 229,48 EUR (divi simti divdesmit deviņi euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielā 135 (44. grupa, 118. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 52 cm, un 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Maskavas ielā 135 (44. grupa, 118. grunts).