Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdes nr.39 lēmumi

Versija drukāšanai

Sēdi vada:

 

 

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Komisijas locekļi:

 

 

SIA „Rīgas meži” valdes loceklis

U. Zommers

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks – Vides pārvaldes priekšnieks

A. Kļaviņš

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja

E. Piņķe

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Gaisa un ūdens aizsardzības nodaļas vadītāja

A. Dubava

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas galvenā speciāliste

A. Vītola

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja

I. Bernovska

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Inženieru nodaļas vadītāja

I. Veļikanova

Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekte – teritorijas plānotāja

L. Tomiņa

Protokolē:

 

 

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, p.i., Komisijas sekretāre

K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n (33. grupa, 9009. grunts; 33. grupa, 9010. grunts), pie Krišjāņa Barona ielas 75, papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 13.10.2015. līdz 26.10.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 robīnijas ø 36/31 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n (33. grupa, 9009. grunts), pie Krišjāņa Barona ielas 75 un plānotā 1 oša ø 60 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā b/n (33. grupa, 9010. grunts), pie Krišjāņa Barona ielas 75;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.10.2015. Ne vēlāk kā līdz 12.10.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.10.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Krišjāņa Barona ielas 75 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2015.

2. Par koka ciršanu saistībā ar plānoto apbūvi Rīgā, Blaumaņa ielā 19 (30. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Blaumaņa ielā 19 (30. grupa, 41. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1173,87 EUR (viens tūkstotis septiņdesmit trīs euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu saistībā ar divu dzīvojamo māju un saimniecības ēkas izbūvi, par koka ciršanu kopšanas nolūkā un par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Bramberģes ielā 47 (106. grupa, 898. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 kļavu ø 104 cm Rīgā, Bramberģes ielā 47 (106. grupa, 898. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 62 cm Rīgā, Bramberģes ielā 47 (106. grupa, 898. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi objektam „Divas dzīvojamās mājas un saimniecības ēka”;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 529,31 EUR (pieci simti divdesmit deviņi euro, trīsdesmit viens cents);
 4. atļaut cirst 1 liepu ø 20 cm Rīgā, Bramberģes ielā 47 (106. grupa, 898. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 6. pirms koka ciršanas saistībā ar teritorijas kopšanu samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 58A (106. grupa, 225. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas un palīgēkas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 93 cm Rīgā, Codes ielā 58A (106. grupa, 225. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 793,96 EUR (septiņi simti deviņdesmit trīs euro, deviņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 25B (60. grupa, 64. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.10.2015.

6. Par koku ciršanu zemesgabalos ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0810, 0100 106 0806 saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie ēkas Rīgā, Kantora ielā 10 (106. grupa, 402. grunts), 1. etaps

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 1 ozolu ø 59 cm (vainagā daži nokaltuši zari), 1 bērzu ø 49 cm (vainagā daži nokaltuši zari) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0810 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 1 egli ø 39 cm, 2 liepas ø 38, 54 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0806 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1831,23 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit viens euro, divdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 106 0503, Kantora ielā 8A (106. grupa, 2220. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0812 saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi pie ēkas Rīgā, Kantora ielā 10 (106. grupa, 402. grunts), 2. etaps

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
   1.1. 6 kļavas ø 28, 25, 25, 28, 28, 42/20 cm, 2 papeles ø 59, 37/32 cm, 10 melnalkšņus ø 31, 36, 32, 33, 33, 30, 30, 33, 30/30, 31 cm (kalstošs) un 1 zirgkastaņu ø 18 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 106 0503 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.2. 2 kļavas ø 22 (kalstoša), 45 cm (iepriekš nolūzusi, nokaltusi) Rīgā, Kantora ielā 8A (106. grupa, 2220. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
   1.3. 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 32 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 106 0812 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5069,39 EUR (pieci tūkstoši sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

8. Par koka ciršanu Rīgā, Lidoņu ielā 27 (67. grupa, 234. grunts) saistībā ar tirdzniecības centra pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Lidoņu ielā 27 (67. grupa, 234. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā b/n (120. grupa, 2433. grunts) saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi, pie Zvejniekciema ielas 41 (120. grupa, 433. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 30.10.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina meža zemes un ārpus meža zemes robežas Rīgā, Zvejniekciema ielā b/n (120. grupa, 2433. grunts), pie zemesgabala Zvejniekciema ielā 41 (120. grupa, 433. grunts).

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar tirdzniecības centra jaunbūvi Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm, 2 ošlapu kļavas ø 35, 29 cm, 5 kļavas ø 34, 20, 36, 56, 26 cm, 11 liepas ø 50/50/30, 39, 30, 30, 29, 29, 55, 32, 38, 36, 25 cm Rīgā, Brīvības gatvē 448 (127. grupa, 628. grunts).

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 8 (9. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) – 1 Pensilvānijas osi ø 62/48 cm Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 8 (9. grupa, 41. grunts).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 18 (28. grupa, 85. grunts), papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 27.10.2015. līdz 09.11.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 kļavu ø 28, 35, 52 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 18 (28. grupa, 85. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.10.2015. Ne vēlāk kā līdz 26.10.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.10.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie ēkas Matīsa ielā 18 fasādes vai vārtiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2015.

2. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 196 (48. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 50, 39 cm Rīgā, Maskavas ielā 196 (48. grupa, 72. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm un 1 kļavu ø 33/17/27 cm Rīgā, Maskavas ielā 196 (48. grupa, 72. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,34 EUR (četri simti četrpadsmit euro, trīsdesmit četri centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 10B (117. grupa, 385. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 39 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 10B (117. grupa, 385. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 17,76 EUR (septiņpadsmit euro, septiņdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

4. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.10.2015. līdz 19.10.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 9 pensilvānijas ošu ø 29, 16 (celma caurmērs 20 cm), 28, 21, 40, 41, 19 (celma caurmērs 23 cm), 20/20, 56 cm, 2 vīksnu ø 23, 47 cm, 4 kļavu ø 22, 21, 20, 19 cm (celma caurmērs 23 cm) ciršanu Rīgā, Kuģu ielā 28 (49. grupa, 2014. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.09.2015. Ne vēlāk kā līdz 05.10.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.10.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.11.2015.

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 21. grunts), pie ēkas Nr. 1 k-1 un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 03.11.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dokumentu, kas apliecina iesniedzēja tiesības veikt 2 papeļu ø 62, 54 cm ciršanu Rīgā, Silikātu ielas sarkanajās līnijās (110. grupa, 21. grunts), pie ēkas Nr. 1 k-1.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 31 (60. grupa, 148. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2015.;
 2. lūgt iesniedzēju līdz 30.10.2015. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būveksperta slēdzienu par 1 gobas ø 31/47 cm ietekmi uz ēku Rīgā, Slokas ielā 31 (60. grupa, 148. grunts).

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Strazdu ielā 6 (58. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Strazdu ielā 6 (58. grupa, 101. grunts).

8. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0069, Tekstilnieku parkā

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 bērzu ø 38 cm, 2 priedes ø 48, 32 cm, 1 egli ø 26 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 110 0069, Tekstilnieku parkā;
 2. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 16/22 (17. grupa, 152. grunts) un Mazajā Ozolu ielā 6 (17. grupa, 128. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.10.2015.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 6A (120. grupa, 210. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 39 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 6A (120. grupa, 210. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 177,57 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Druvienas ielā 19A (122. grupa, 149. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Druvienas ielā 19A (122. grupa, 149. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānotā koka ciršanu Rīgā, Kazarmu ielā 1 (25. grupa, 112. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 27.10.2015. līdz 09.11.2015. rīkot publisko apspriešanu par plānotās 1 liepas ø 36 cm ciršanu Rīgā, Kazarmu ielā 1 (25. grupa, 112. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.10.2015. Ne vēlāk kā līdz 26.10.2015. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.10.2015. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2015.

13. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Klusajā ielā 15 (25. grupa, 79. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 45, 41 cm Rīgā, Klusajā ielā 15 (25. grupa, 79. grunts).

14. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 122 k-11 (91. grupa, 142. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koku ciršanai Rīgā, Ropažu ielā 122 k-11 (91. grupa, 142. grunts) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.